Publication: Evaluate the university course "Overview in research and development methodology for persons in leading position

Evaluate the university course "Overview in research and development methodology for persons in leading position.
Las Vegas USA: 46th Global Nursing and Healthcare Conference 14-16 oktober; 2018.

Abstract

Genomförande av evidensbaserad vård bör vara en uppgift för sjuksköterskor i ledande ställning. Kraven på en budget i balans och en hög vårdproduktion prioriteras dock i stället för utvecklingen av hälso- och sjukvårdsmetoder. Spänningar mellan anställda som vill utveckla vården och det ekonomiskt ansvariga kan uppstå. Syftet med denna studie var att utvärdera universitetets kurs "Översikt i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning". Syftet var också att undersöka möjliga skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet mellan deltagare i kursen och icke-deltagare. Metod: Hälso- och sjukvårdspersonal i ledande ställning inom primärvården deltog i studien. Kursen organiserades som fem halvdagars seminarier under en tremånadersperiod och omfattade både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Ett frågeformulär som användes för statistisk undervisning distribuerades till deltagarna i början av kursen. Frågorna demonstrerade olika typer av statistiska variabler. Relevanta frågor från samma frågeformulär skickades till vårdpersonal, en kontrollgrupp, som inte deltog i kursen. Svaren från enkäterna jämfördes mellan kursen deltagare och kontrollgruppen. Resultatet visade inga demografiska statistiska skillnader mellan grupperna. Forskningsintressen och forskningserfarenheten hos dem som deltog i kursen skilde sig inte från de som inte deltog. Inte heller att genomföra och/eller avbryta metoder i klinisk verksamhet. En signifikant korrelation hittades mellan antalet lästa vetenskapliga artiklar per år och korrekt statistiska svar. Studien visade att en universitetskurs av detta slag är möjlig. Den pedagogiska modellen fungerade bra, deltagarnas kunskaper ökade och vid den slutliga examinationen kunde deltagarna i kursen presentera, opponera och diskutera forskningsartiklar på ett högst kompetent sätt.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=3069251