Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) -
påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor
Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) -
påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor

Project number : 196
Created by: Gun Rembeck, 2005-05-10
Last revised by: Gun Rembeck, 2015-02-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1999-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2004-08-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Improving pre- and postmenarchal 12-year-old girls´ attitudes toward menstruation

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Denna studie med 12-åriga flickor undersökte effekten av en ny, strukturerad, interaktiv, multisensorisk undervisning i grupp (IML). Tidigare forskning har visat på ett samband mellan flickors självkänsla och attityder till mens. Ju mer positiva attityder till menstruation dessto mer tycker 12-årig flickor om att kroppen utvecklas och dessto mer vill hon bli en vuxen. I denna studie prövades metoden IML mot en jämförande kontrollgrupp. Flickor som inte fått första mens och flickor som fått första mens svarade på frågor om attityder till menstruation. En uppföljande enkät lämnades ut cirka 6 månader efter första enkäten och jämfördes sedan. Flickor som ingick i studien var från Lerum, Mölnlycke och Skara. Om flickor får IML strax före de får första mens resulterar det i att deras attityder till mens påverkas till att bli mer positiva. Undervisningen måste då vara konkret och baserad på multisensoriskt lärande.
Studien har presenterats på International Council of Nurses (ICN) världskongress i Sydafrika 2009.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Learning
Relatively permanent change in behavior that is the result of past experience or practice. The concept includes the acquisition of knowledge.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Puberty
A period in the human life in which the development of the hypothalamic-pituitary-gonadal system takes place and reaches full maturity. The onset of synchronized endocrine events in puberty lead to the capacity for reproduction (FERTILITY), development of secondary SEX CHARACTERISTICS, and other changes seen in ADOLESCENT DEVELOPMENT.
Attitude
An enduring, learned predisposition to behave in a consistent way toward a given class of objects, or a persistent mental and/or neural state of readiness to react to a certain class of objects, not as they are but as they are conceived to be.
Menstruation
The periodic shedding of the ENDOMETRIUM and associated menstrual bleeding in the MENSTRUAL CYCLE of humans and primates. Menstruation is due to the decline in circulating PROGESTERONE, and occurs at the late LUTEAL PHASE when LUTEOLYSIS of the CORPUS LUTEUM takes place.
Menarche
The first MENSTRUAL CYCLE marked by the initiation of MENSTRUATION.
Body Image
Individuals' personal concept of their bodies as objects in and bound by space, independently and apart from all other objects.
Knowledge
The body of truths or facts accumulated in the course of time, the cumulated sum of information, its volume and nature, in any civilization, period, or country.
Sex Education
Education which increases the knowledge of the functional, structural, and behavioral aspects of human reproduction.
Health Education
Education that increases the awareness and favorably influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a personal or community basis.
Control Groups
Groups that serve as a standard for comparison in experimental studies. They are similar in relevant characteristics to the experimental group but do not receive the experimental intervention.
Intervention Studies
Epidemiologic investigations designed to test a hypothesized cause-effect relation by modifying the supposed causal factor(s) in the study population.
School Nursing
Health and nursing care given to primary and secondary school students by a registered nurse.
Midwifery
The practice of assisting women in childbirth.
Nurse Midwives
Professional nurses who have received postgraduate training in midwifery.
Adolescent Behavior
Any observable response or action of an adolescent.
Adolescent Psychology
Field of psychology concerned with the normal and abnormal behavior of adolescents. It includes mental processes as well as observable responses.
Awareness
The act of "taking account" of an object or state of affairs. It does not imply assessment of nor attention to the qualities or nature of the object.
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Female
Description missing
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Health Knowledge, Attitudes, Practice
Knowledge, attitudes, and associated behaviors which pertain to health-related topics such as PATHOLOGIC PROCESSES or diseases, their prevention, and treatment. This term refers to non-health workers and health workers (HEALTH PERSONNEL).
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Pregnancy in Adolescence
Pregnancy in human adolescent females under the age of 19.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.
Sweden
Description missing
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Durban, Sydafrika: ICN 24TH QUADRENNIAL CONGRESS, Leading Change: Building Healthier Nations, 27 June – 4 July 2009; 2009.
  2. Improving pre- and postmenarcheal 12-year-old girls' attitudes toward menstruation.
    [Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) - påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor]
    Health care for women international 2004:25(7):680-98.

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Efter flera års arbete som barnmorska på en ungdomsmottagning har lett till reflexioner över varför flickor vet så lite om sina kroppar, om sitt könsorgan och om menstruation. Mycket tid har genom åren gått åt till preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning då hon först behöver få grundläggande information om kroppen samt samtala om tankar och känslor inför sitt kön. Flickor saknar kunskaper om slemhinnors funktion och att sekretionen beror på östrogenproduktion. De vet endast lite om fruktsamt sekret runt ägglossningsdags. Unga kvinnor vaggas in i att det som utsöndras från deras kroppar är störande, hindrande och genant. Reklamen späder på flickors negativa inställning till menstruation och sin kropps funktioner. Tidigare forskning har visat på ett samband jmellan flickors självkänsla och attityder till mens. Tidigare studie har visat att ju mer positiva attityder till menstruation en flicka i 12-årsåldern har desto mer tycker hon om att kroppen utvecklas och ju mer vill hon bli en vuxen. Om flickor vet mer och får information tidigare under sin uppväxt kanske vi kan underlätta för dem.

Syfte

Jämföra effekten av en undervisningsmetod i grupp på ungdomsmottagningen med standardundervisningen för 12-åriga flickor om attityder till menstruation.

Frågeställning / Hypoteser

Förändras flickors attityder till menstruation efter de fått undervisningsmetoden?
Är det någon skillnad i hur pre- eller postmenarcheala flickor påverkas av undervisningsmetoden?

Teoretisk referensram

Kvantitativ ansats.

Metod: Urval

I Lerum deltager alla flickor som går i årskurs 6 i kommunens skolor. I Skara deltager två skolor och i Härryda två skolor.

Metod: Gruppindelning

Hälften av klasserna kommer till ungdomsmottagningen och får en speciellt utformad undervisning.
På grund av skolan var praktiska lösningar nödvändiga att tillämpa vid gruppindelningen

Metod: Intervention

En enkät, (utvecklad av Morse, Kieren, & Bottorff, 1993, översatt av L Lönnroth) med Lickertscala, användes för att mäta ungdomars attityder till menstruation. Pre- och postmenarcheala flickor svarar på olika enkäter.
Flickorna svarade på enkäterna två gånger med 4-6 månaders mellanrum. Förändringarna mellan den första och den andra enkäten jämfördes.
En till två veckor efter flickorna svarat på första enkäten kom hälften av flickorna klassvis till ungdomsmottagningen och fick den speciellt utformade undervisningsmetoden.

Metod: Datainsamling

Flickorna svarade på enkäterna i skolan. Interventionen gjordes på ungdomsmottagningen Lerum en till två veckor efter att de svarat på första enkäten.

Metod: Databearbetning

Jämförelsen mellan grupperna har skett med Mann-Whitneys statistiska metod.

Resultat

Den nya undervisningsmetoden resulterar i ändrade attityder om den ges precis före flickorna får sin första menstruation. Undervisningsmetoden måste vara konkret och baserad på multisensoriskt lärande.

Diskussion

Sammantaget var flickorna i den aktiva undervisningsmetoden mer positiva och öppna till menstruation och hade förändrat sina attityder jämfört med standardgruppen. De negativa attityderna var svåra att förändra. Det skulle kanske vara lättare att påverka de negativa attityderna om man både pratar om det som är positivt och det som kan vara svårt med menstruationen.
Vi har lärt av studien att det bästa resultatet får vi om vi möter flickorna precis före de får sin första menstruation. Den aktiva undervisningsmetoden vänder sig till 12-åriga flickor och möter dem med en förståelig undervisningsmetod som tar hänsyn till deras mognad vad gäller konkret och abstrakt tänkande. Om flickor som utvecklas tidigare än majoriteten också förändrar sina attityder med denna undervining vet vi inte. Tidigt utvecklade flickor är en viktig grupp att uppmärksamma då det är vanligt att de umgås med äldre kamrater och oftare tillhör en riskgrupp. Att möta flickor gradvis med IML, under flera år, med början före flickan fått första menstruationen skulle kunna vara en framkomlig väg och gynna den sexuella hälsan.

Slutsats

Resultatet av denna studie visar att man aktivt ska möta flickor i grupp i det förebyggande arbetet. Om möjligt ska denna undervisning ges just före den första menstruationen kommer. Undervisningen måste vara konkret och baserad på multisensorisk inlärning. Eftersom tidigt- och sent utvecklade flickors attityder om menstruation inte påverkades av vår undervisningsmetod behövs fortsatt forskning för att få mer kunskap inom området.

Referenser

Anonymous. (1974). Statens offentliga utredningar. Utredningar rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisning och upplysande syfte. Malmö: Liber59, .
Anonymous. (1994). Sweden´s youth centers policy program and guide to start your own center. Stockholm, Sweden: Swedish Society for Youth Centers.
Alsaker, F D. (1992). Pubertal timing, overweight, and psychological adjustment. Journal of Early Adolescence, 12, 396-419.
Alsaker, F D. (1996). Annotation: the impact of puberty. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 37,(3) 249-258.
Ambjörnsson, F. (1996). Kroppen är den som tar mig till Konsum och köper mjölk. Stockholm: Socialantropologiska inst, University of Stockholm.
Ambjörnsson, F. (2004). Konsten att göra kroppen kvinnlig. "I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer". Stockholm: Ordfront.
Andersson-Ellström, A. (1996). Age of sexual debut related to life-style and social background factors in a group of Swedish female students. Sexuality and sexually transmitted diseases in young women. Karlstad, Sweden: Center for public health research, county council of Värmland III.
Andrews, S. (1985). The experience of menarche: an exploratory study. Journal of Nurse-midwifery, 30,(1) 9-14.
Berg Kelly, K. (1991). Self-reported health status and use of medical care by 3,500 adolescents in western Sweden. II. Could clustering of symptoms and certain background factors help identify troubled young people? Acta Paediatrica Scandinavica, 80,(8-9) 844-851.
Berg Kelly, K. (1998). Ungdomsmedicin. Stockholm, Sweden: Liber AB.
Brooks-Gunn, J & Ruble, D N. (1980). Menarche. In: The menstrual cycle vol 1. Dan AJ, Graham EA, Beecher CP. New York: Springer 141-159.
Brooks-Gunn, J & Ruble, D N. (1982). The development of menstrual-related beliefs and behaviors during early adolescence. Child Development, 53,(6) 1567-1577.
Bugelski, B R. (1970). Practical application of Mowrer's theory. In: Contemporary issues in educational psychology. Clarizio HF, Craig RC, Mehrens WA. Boston, US: Allyn and Bacon, inc 190-198.
Byely, L, Archibald, A B, Graber, J & Brooks-Gunn, J. (2000). A prospective study of familial and social influences on girls' body image and dieting. International Journal of Eating Disorders, 28,(2) 155-164.
Börjesson, A. (1998). Flickorna och frigörelsen. Forskning om flickor och arbete med tjejprojekt. Ungdomsstyrelsens utredningar, 12. Stockholm, Sweden: Ungdomsstyrelsen.
Clarke, A E & Ruble, D N. (1978). Young adolescents' beliefs concerning menstruation. Child Development, 49,(1) 231-234.
Craig, R C, Mehrens, W H & Clarizio, H F. (1975). Cognitive readiness. Contemporary educational psychology. Consepts/issues/applications. New York: John Wiley & Sons, Inc 26-57.
Dashiff, C. (1986). Education for menarche. Journal of School Health, 56,(2) 56-60.
Deutsch, H. (1973). The psychology of women. A psychoanalytic interpretation. Volume I, Girlhood. New York, US: Bantam books.
Duncan, P D, Ritter, P L, Dornbusch, S M, Gross, R T & Carlsmith, M. (1985). The effects of pubertal timing on body image, school behavior, and deviance. Journal of Youth and Adolescence, 14,(3) 227-235.
Ellis, B J & Garber, J. (2000). Psychosocial antecedents of variation in girls' pubertal timing: maternal depression, stepfather presence, and marital and family stress. Child Development, 71,(2) 485-501.
Frank, D & Williams, T. (1999). Attitudes about menstruation among fifth-, sixth-, and seventh-grade pre-and post-menarcheal girls. Journal of School Nursing, 15,(4) 25-31.
Gagné, R M. (1970). The learning of concepts. In: Contemporary issues in educational psychology. Clarizio HF, Craig RC, Mehrens WA. Boston, US: Allyn and Bacon, inc 230-237.
Golub, S. (1992). Menarche: The Onset of Menstruation. Periods From Menarche to Menopause. London: SAGE Publications, Inc. 24-45.
Graber, J A & Brooks-Gunn, J. (2001). Co-occurring eating and depressive problems: an 8-year study of adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 30,(1) 37-47.
Göthlund, A. (1997). Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete. Linköping, Sweden: Tema Kommunikation, University of Linköping.
Hedner, N, Milsom, I, Eliasson, T & Mannheimer, C. (1996). TENS bra vid smartsam mens. Lakartidningen, 93,(13) 1219-1222.
Höjeberg, P. (1994). Att bli kvinna - Löftesrikt eller bara besvärligt? Stockholm: Västra Stockholms sjukvårdsområde. FoU.
Höjeberg, P. (2000). Moder av de heliga föremålen. Tröskelkvinnor. Oskarshamn, Sweden: Carlssons Bokförlag 198-214.


Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) -
påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/196