Kvinnor med långvarig ländryggssmärta – riskfaktorer för sjukskrivning.
Kvinnor med långvarig ländryggssmärta – riskfaktorer för sjukskrivning.
Project number : 2620
Created by: Lena Nordeman, 2007-08-20
Last revised by: Lena Nordeman, 2012-11-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2007-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-01-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta (LRS) drabbar upp till 80 % av människor i arbetsför ålder. De flesta (90 %) blir besvärsfria inom 6 veckor medan upptill 10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS). Många patienter med LLRS har ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till symtom utan får en diagnos som benämns ospecifik LRS.
Kostnader för konsekvenserna av LRS var i Sverige 1995, 29.4 miljarder, 92 % av dessa var indirekta kostnader. Studier efterfrågas för kartläggning av faktorer som kan påverka, risk att utveckla funktionsnedsättning med sjukskrivning som följd, arbetsåtergång och att studera kvinnors situation utifrån olika demografiska och psykosociala frågeställningar, samt individuella konsekvenser av sjukskrivning vid LRS.
Utbredd smärta och ökad smärtkänslighet påverkar funktion och aktivitetsförmåga. Studier har visat att vissa patienter med LLRS har en ökad smärtkänslighet som vid långvarig generaliserad smärta (LGS)/fibromyalgi (FM). Kunskapen är obefintlig om detta är en bakomliggande orsak till funktionsnedsättning och behov av sjukskrivning och påverkar möjlighet till arbetsåtergång hos kvinnor med LLRS. LGS är ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor. Studier visar att en tidig bedömning av patienter som riskerar en långvarig sjukskrivingsperiod är viktig. Vilka faktorer som påverkar behov av sjukskrivning och återgång i arbete finns begränsad kunskap om, samt om dess individuella variationer vid LLRS.
Syftet med studien är att kartlägga samband mellan självrapporterad sjukfrånvaro och demografiska data, antal smärtlokalisationer, smärtkänslighet/smärttröskel, självskattad funktion/aktivitet, psykosocial funktion, familjesituation, socialt stöd, livsstilsfaktorer och livskvalitet hos kvinnor med LLRS som sökt primärvård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Metod: Datainsamling

Datainsamling påbörjades januari 2008 och kommer att vara avslutad mars 2009.

Metod: Databearbetning

Inmatning av data i statistikprogrammet SPSS pågår parallellt med datainsamling.

Resultat

20090216 är 111 av 131 kvinnor med långvarig ländryggssmärta undersökta i en två års uppföljning.
En utökning av studie är planerad för datainsamling av behov av sjukskrivningsperioder under studieperioden 20050101-20090301 genom en samverkan med försäkringskassan i Uddevalla och Södra Älvsborg. Intresserade studiedeltagare undertecknar fullmakt för den senare datainsamlingen.


Kvinnor med långvarig ländryggssmärta – riskfaktorer för sjukskrivning., from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/2620