Sjukgymnastik med öppen mottagning
Sjukgymnastik med öppen mottagning
Project number : 294
Created by: Mark Rosenfeld, 2005-08-12
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1992-08-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
1994-02-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För att förhindra utveckling av långvariga besvär, är det viktigt att få igång en tidig aktivering. Under tiden 920801 till 931101 har 218 patienter kommit till en öppen mottagning på Sandareds vårdcentral. Av dessa har 73% behövt endast 1-4 behandlingstillfällen. 27% har fått fortsatt behandling på polikliniken.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Therapeutic Human Experimentation
Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Margareta Johansson
legitimerad sjukgymnast, Borås Fysioterapi AB

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

1990 var kostnaden for sjukpenningen i Svenge 35 miljarder kroner. 30% av alla sjukskrivningsdagar var orsakade av sjukdomar fran rörelseorganen. Nära hälften av de sjukpensionerade och långtidssjukskrivna har besvär från dessa organ. Om den genomsnittliga sjukskrivningtiden (24 dagar) minskas med 1 dag per år, skulle det ge ett produkticnstillskott pa 300 miljoner kronor. Sjukskrivning och vila är for perscner med besvär fran rörelseorganen direkt skadlig i de fiesta fall, och leder till utveckling av krcniska besvär. I de fall patienten behöver sjukgymnastik ar chansen till iyckad rehabiiitering större ju tidigare sjukgymnasten kcmmer in i bilden. De fiesta som söker till Sandareds vårdcentral kommer från kommundelen. Befolkningen är relativt ung i arbetsför ålder. Till sjukgymnastiken har väntetiden varit cirka två veckor. nagot iängre i början pa höst cch var.

Syfte

Att minimera väntetiden för de patienter som sökte till VC för akuta besvär i rörelse- och stödjeorganen, minska sjukskrivningstiden, smärta, kroniskt lidande och att utforma lokala samarbetsformer.

Metod: Urval

Patienter som sökte vid läkarmottagningens akutmottagning med besvär från rörelse- och stödjeorgan skickades direkt till sjukgymnasten eller fick en tid hos sjukgymnasten

Resultat

Av 218 patienter på den öppna mottagningen, behövt 73% endast 1-4 behandlingar.42% använde smärtstillande medel vid första besöket och 8% vid sista.

Diskussion

Under tiden som projektet pagått har vi endast hört positiva reaktioner. Från såväl patienter som läkare. Som sjukgymnaster har det känts bra att arbeta pa detta sättet eftersom man i det akuta skedet kan ge så mycket både vad det galler information och behandling. Fortsätter man att arbeta så här kan man förhoppningsvis se även en minskning av långtidssjukskrivna framöver. Observera att det positiva diagrammet endast visar sjukskrivning av dem som fyllde i enkäten fullständigt. Sjukskrivningsbilden kan se annorlunda ut om man ser pa alla patienter som besökt sjukgymnast Det ar svårt att få fram korrekt statistik på detta.Alla målen vi satte upp är uppfyllda. Väntetiderna har minskat till det minimala, endast enstaka patienter har fatt vänta till nästa dag. Smärta och kroniskt lidande har minskat snabbare. Vad det gäller sjukskrivningstiden har vi inget jämforelsematerial, men eftersom man får hjälp snabbare, borde även sjukskrivningen minska.

Slutsats

Vårdcentralens sjukgymnastik kommer fortsättningsvis att hålla en öppen mottagning dagligen om än något tidskrympt. Projektet har varit positivt även for poliklinikpatienter, eftersom vi haft ökade resurser har även den väntelistan kunnat kapas något. En oppen sjukgymnastmottagning är att rekommendera inom primärvärden.


Sjukgymnastik med öppen mottagning, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/294