Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
Project number : 322
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2005-08-30
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2001-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2009-07-27
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Evaluation of dipstick analysis among elderly residents to detect bacteriuria: a cross-sectional study in 32 nursing homes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen bland individer på ett äldreboende. En korrekt diagnostik är av stort värde för att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Att analysera urinstickor är oftast den första laboratorieundersökning man utför då man letar efter bakterier i urinen. Urinstickors diagnostiska värde har oftast utvärderats på vuxna i arbetsför ålder och på barn. Det finns knappt några studier som utvärderat vilken nytta man kan ha av urinstickor på ett äldreboende. Det finns heller inte några studier som tagit reda på om maskinell avläsning är bättre än visuell avläsning av urinstickor när analysen utförs på äldreboenden av personal som inte har laboratoriemedicinsk utbildning. Syftet med denna studie är att utreda om och i så fall hur man kan använda urinstickor för att ta reda på om en person har eller inte har bakterier i urinen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urine
Description missing
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen bland individer på ett äldreboende. En korrekt diagnostik är av stort värde för att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Att analysera urinstickor är oftast den första laboratorieundersökning man utför då man letar efter bakterier i urinen. Urinstickors diagnostiska värde har oftast utvärderats på vuxna i arbetsför ålder och på barn. När man ska utvärdera urinstickor är prediktiva värden viktiga och dessa påverkas av förekomsten av bakteriuri. Därför kan den kliniska nyttan av urinstickor vara annorlunda när de används för att undersöka urinen från patienter på äldreboenden eftersom detta patientklientel har en betydligt högre prevalens av bakteriuri. När utfallet av urinstickor har jämförts med urinodlingar är resultaten beroende på vilken patientgrupp som undersökts. Tidigare studier ger sålunda motsägelsefull information om vilket värde man har av urinstickor för att förutsäga utfallet av en urinodling.
Det finns knappt några studier som utvärderat vilken nytta man kan ha av urinstickor på ett äldreboende. Det finns heller inte några studier som tagit reda på om maskinell avläsning är bättre än visuell avläsning av urinstickor när analysen utförs på äldreboenden av personal som inte har laboratoriemedicinsk utbildning.

Syfte

Det primära syftet med den här studien är att beräkna sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) för att förutsäga en positiv urinodling med hjälp av urinstickor då såväl manliga som kvinnliga individer på äldreboenden undersöks av icke laboratoriepersonal. Dessutom jämförs utfallet mellan visuell och maskinell avläsning dessa urinstickor.

Metod: Urval

Efter samtycke har kastat urinprov tagits vid ett tillfälle från de individer där detta varit praktiskt möjligt på äldreboenden i Borås-, Bollebygd-, Vårgårda- och Alingsås Kommun. Urinprov har inte tagits från kateterbärare.

Metod: Datainsamling

Efter godkännande av forskningsetikkommittén startades datainsamlingen enligt ovanstående urval. Under två på varandra följande tvåveckorsperioder med start 2003-02-24 togs urinprov från totalt 651 patienter på äldreboenden. Urinproven analyserades, på respektive äldreboende, med visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor med avseende på nitrit och leukocyter. Därefter utfördes urinodlingar på mikrobiologen i Borås.

Metod: Databearbetning

Sensitivitet, specificitet, PPV och NPV har beräknats för nitrit och leukocyter var för sig, samt för olika kombinationer av dessa, med urinodlingssvaret som gold standard. För samtliga dessa resultat har 95 % konfidensintervall beräknats. Överensstämmelsen mellan visuella och maskinella avläsningen av urinstickorna har beräknats med hjälp av kappa koefficient. Sambandet mellan urinstickornas och urinodlingarnas utfall har även utvärderats med hjälp av logistisk regression där kön och ålder varit oberoende variabler.

Resultat

Att kombinera de två urinstickorna förbättrade testresultatet något jämfört med att bara använda en av stickorna. När båda stickorna var negativa kan närvaro av bakterier uteslutas med ett negativt prediktivt värde på 88 (84-92) %. Däremot kan varken en positiv sticka eller någon kombination av stickorna säkerställa förekomst av bakterier i urinen eftersom de positiva prediktiva värdena var för låga. Manuell och maskinell avläsning har en acceptabel överensstämmelse.

Slutsats

Denna studie berör inte frågan om vid vilka tillstånd där det är relevant att leta efter bakterier i urinen. Om det däremot föreligger ett skäl att undersöka detta kan denna studie ge några enkla praktiska råd. När man letar efter bakterier i urinen hos individer på ett äldreboende föreslår vi att man kombinerar urinstickor för nitrit och vita blodkroppar. Det är inte några kliniskt relevanta skillnader mellan visuell och maskinell avläsning av urinstickor. När urinstickor är negativa för både nitrit och vita blodkroppar är det osannolikt att en urinodling skulle visa växt av potentiellt patogena bakterier och hos en patient med ett okomplicerat tillstånd är det inte nödvändigt att gå vidare med en odling. Är någon av urinstickorna positiva måste man däremot bekräfta den eventuella förekomsten av bakterier i urinen med en urinodling.


Word explanations
Bakteriuri = Bakterier i urinen

Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/322