Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden
Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden
Project number : 3745
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-04-09
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2014-12-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2001-01-02
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2014-05-23
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Syftet var att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland patienter på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 (IL-6) vara till hjälp vid diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden? Hur vanligt förekommande är antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland vårdtagare på äldreboenden?

Första och andra delarbetet baserades på en datainsamling 2003 från 651 vård-tagare på svenska äldreboenden. Följande nytillkomna symtom registrerades; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, en beskrivning av att inte vara sig lik, täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och feber. Kastade urinprov analyserades med urinodling samt urinstickor med avseende på nitrit och leukocytesteras. Första delarbetet visade att man med hög sannolikhet kan utesluta bakterier i urinen om båda urinstickorna är negativa. Däremot kunde positiva urinstickor inte säkerställa förekomst av bakterier i urinen på grund av låga positiva prediktiva värden. Manuell och maskinell avläsning av urinstickorna hade en acceptabel överensstämmelse.

Andra delarbetet visade att urinodlingar inte bidrar med relevant information vid undersökning av patienter på äldreboenden med trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, sveda vid vattenkastning eller täta urinträngningar.

Tredje och fjärde delarbetet baserades på en datainsamling 2012 där symtom registrerades och urinprov togs från 480 vårdtagare på svenska äldreboenden. Följande nytillkomna diffusa/ospecifika symtom studeras; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, nedsatt aptit, falltendens, en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik samt följande urinvägsspecifika symtom; täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och frekventa vattenkastningar. Urinproven analyserades med urinstickor, urinodling inklusive resistensbestämning samt genom att mäta halten av det inflammatoriska proteinet IL-6 i urin.

Tredje delarbetet visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar hade också högre koncentrationer av IL-6 i urinen. Däremot var det inte någon skillnad i IL-6 koncentrationer mellan vårdtagare med bakterier i urinen som hade respektive inte hade symtom. Därför är IL-6 inte användbart vid bedömning av patienter med ospecifika symtom och samtidigt bakterier i urinen. Urinstickor var inte heller användbara.

I det fjärde delarbetet har resistensdata för vanliga urinvägsantibiotika sammanställts från datainsamlingen 2012 och jämförts med resistensdata från datainsamlingen 2003. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandling under den senaste månaden liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna var däremot kopplade till högre resistenssiffror. För att bibehålla dessa internationellt sett låga resistenssiffror är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.
Drug Resistance, Bacterial
The ability of bacteria to resist or to become tolerant to chemotherapeutic agents, antimicrobial agents, or antibiotics. This resistance may be acquired through gene mutation or foreign DNA in transmissible plasmids (R FACTORS).
Urinalysis
Examination of urine by chemical, physical, or microscopic means. Routine urinalysis usually includes performing chemical screening tests, determining specific gravity, observing any unusual color or odor, screening for bacteriuria, and examining the sediment microscopically.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Diagnostic Tests, Routine
Diagnostic procedures, such as laboratory tests and x-rays, routinely performed on all individuals or specified categories of individuals in a specified situation, e.g., patients being admitted to the hospital. These include routine tests administered to neonates.
Family Practice
A medical specialty concerned with the provision of continuing, comprehensive primary health care for the entire family.
Interleukin-6
A cytokine that stimulates the growth and differentiation of B-LYMPHOCYTES and is also a growth factor for HYBRIDOMAS and plasmacytomas. It is produced by many different cells including T-LYMPHOCYTES; MONOCYTES; and FIBROBLASTS.
Escherichia coli
A species of gram-negative, facultatively anaerobic, rod-shaped bacteria (GRAM-NEGATIVE FACULTATIVELY ANAEROBIC RODS) commonly found in the lower part of the intestine of warm-blooded animals. It is usually nonpathogenic, but some strains are known to produce DIARRHEA and pyogenic infections. Pathogenic strains (virotypes) are classified by their specific pathogenic mechanisms such as toxins (ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI), etc.
Anti-Bacterial Agents
Substances that reduce the growth or reproduction of BACTERIA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Sigvard Mölstad
Distriktsläkare, professor, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/3745