Förekomst av depressiva symtom och associerade faktorer hos äldre primärvårdspatienter; Deskriptiv studie
Förekomst av depressiva symtom och associerade faktorer hos äldre primärvårdspatienter; Deskriptiv studie
Project number : 389
Created by: Maria Magnil, 2005-11-18
Last revised by: Maria Magnil, 2015-04-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2000-09-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prevalence of depressive symptoms and associated factors en elderly primary care patients; A descriptive study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Under 2003 genomfördes en studie på Brämaregårdens vårdcentral där alla patienter 60 år och äldre oavsett besöksorsak tillfrågades om deltagande. Trehundra två patienter av lika många tillfrågade accepterade att vara med(100%). De fick både muntlig och skriftlig information.Först träffade patienterna en sjuksköterska, specialistutbildad i psykiatri, och de fick fylla i två screening instrument för depression ; PRIME-MD (Primary care evaluation of mental disorders) och MADRS-S (Montgomery-Asberg depression self rating scale). PRIME MD har två frågor avseende depression och flera frågor rörande somatiska symtom. MADRS-S har nio frågor. Enligt riktlinjerna för grad av depression användes två poängnivåer; 13-19 och 20 och mer. Sjuksköterskan intervjuade också alla patienter avseende yrke, civiltillstånd, allvarliga sjukdomar, tidigare episoder av depression, fritidsaktiviteter etc. Därefter träffade läkaren patienten och läkaren var ovetande om resultatet av screeningen. Läkaren genomförde under den första delen av besöket en strukturerad patientcentrerad konsultation omfattande sju öppna frågor. Var tionde konsultation spelades in på band.I sammanställningen av materialet redovisades också patientens läkemedel,tidigare kontakter med vårdcentralen och diagnoser. De viktigaste fynden var att prevalensen depressiva symtom i denna oselekterade primärvårdspopulation var 15%. Andra viktiga fynd var att livshändelser av betydelse, att ha blivit änka/änkling under senaste året samt att ha haft en depression tidigare i livet var signifikant associerade med depressiva symtom. Flera somatiska symtom bland andra yrsel, trötthet, gastrointestinala problem, sömnproblem och aptitförändringar var också signifikant associerade med depressiva symtom. Användningen av sedativa läkemedel både benzodiazepiner och icke benzodiazepiner användes av 70 % av de patienter som hade MADRS-S poäng 13 och mer. Ett annat viktigt fynd var att patienter som hade en pågående depression under behandling inte hade höga poäng. Det fanns ingen skillnad i antalet besök eller telefonkontakter med vårdcentralen för de som hade lägre eller högre poäng än 13.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

N/A

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Karin Björkstedt
Studerande, Linköpings Universitet
Lena Janmarker
Processledare, Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg)

Supervisor

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Förekomst av depressiva symtom och associerade faktorer hos äldre primärvårdspatienter; Deskriptiv studie, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/389