Långtidsuppföljning av äldre patienter med depression i Primärvården
Långtidsuppföljning av äldre patienter med depression i Primärvården
Project number : 392
Created by: Maria Magnil, 2005-11-18
Last revised by: Maria Magnil, 2015-04-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2000-09-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Under 2003 screenades samtliga patienter 60 år och äldre som sökte läkare på vårdcentralen med två screeninginstrument för depression; PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) och MADRS-S (Montgomery-Asberg Depression Self Rating Scale). Screeningen utfördes av en sjuksköterska innan läkarbesöket och resultatet för de två medverkande läkarna var okänt. Läkarna tillämpade en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som screeninginstrument för depressiva symtom. De patienter som föll ut positivt i någon av de tre instrumenten erbjöds ett nytt läkarbesök inom två veckor för en diagnostisk intervju.Innan inklusion gjordes ett MMT( Mini Mental Test) för att uteslutea demens som orsak till symtomen. Patienter som bedömdes ha en mild till måttlig depression enligt DSM IV kriterierna följes under 2 år Totalt antal besök var sex och patienterna fyllde i MADRS-S vid alla tillfällen för att kunna följa förändring över tid.Vi fann att det fanns flera riskfaktorer för att utveckla depression och att en positiv prognostisk faktor var att ha fritidsaktiviteter. Prognosen var dålig för de som fått diagnosen mild eller måttlig depression men förloppet var stablit. Artikeln är klar för att skickas till tidskrift jan 2012.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

N/A

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Janmarker
Processledare, Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg)

Supervisor

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Långtidsuppföljning av äldre patienter med depression i Primärvården, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/392