Erfarna vetenskapliga handledares upplevelser av utmanande handledningssituationer
Erfarna vetenskapliga handledares upplevelser av utmanande handledningssituationer
Project number : 65801
Created by: Annika Billhult Karlsson, 2010-11-24
Last revised by: Annika Billhult Karlsson, 2012-11-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2010-02-08
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2011-05-18
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vetenskaplig handledning av doktorander ställer höga krav på handledaren. Det är när det uppstår problem som handledaren ställs inför en utmaning som ibland kan kännas ”ensam”. Lauvås m.fl. (2005) beskriver att vetenskaplig handledning inom högre utbildning till största del äger rum i ”stängda rum”. Detta faktum gör det intressant att ta reda på hur erfarna vetenskapliga handledare upplever det att vara i handledarrollen när situationen blir utmanande.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Conflict (Psychology)
The internal individual struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives, or external and internal demands. In group interactions, competitive or opposing action of incompatibles: antagonistic state or action (as of divergent ideas, interests, or persons). (from Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed)
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Motivation
Those factors which cause an organism to behave or act in either a goal-seeking or satisfying manner. They may be influenced by physiological drives or by external stimuli.
Students
Individuals enrolled in a school or formal educational program.
Instruction
Works consisting of nonfiction films and video designed to teach, instruct, or train. (From Moving Image Materials: Genre Terms, 1988)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Vetenskaplig handledning av doktorander ställer höga krav på handledaren av flera anledningar. En del av det som inte anses fungera i en forskarutbildning kan härledas till handledarens inkompetens eller på annat sätt otillräcklighet i handledningssituationen. Litteraturen fokuserar fyra områden där den största kritiken kondenserats; ineffektiv, olämplig (oändamålsenlig), ofullkomlig (felbar, oriktig) och missbrukad. Ineffektiviteten kan innebära att handledaren har ett högt antal doktorander som aldrig slutför sin forskarutbildning, eller att utbildningen tar orimligt lång tid. Olämplig handledning kan betyda att fokus läggs på att doktoranden ska bli färdig med forskarutbildning snarare än att kvaliteten på utbildningen gör att han/hon blir kompetent att forska självständigt. Ofullkomlighet eller felbarhet kan inträffa när systemet inte tillåter överklagan av bedömning, eller att bedömningar görs utan klara riktlinjer. Missbrukan uppstår när doktoranden utnyttjas som oavlönad arbetskraft eller om doktoranden inte erhåller erforderlig handledning (Brown et al, 1988 sid. 117).
Det är alltså när det uppstår problem som handledaren ställs inför en utmaning som ibland kan kännas ”ensam”. Lauvås m.fl. (2005) beskriver att vetenskaplig handledning inom högre utbildning till största del äger rum i ”stängda rum”. Detta faktum gör det intressant att ta reda på hur erfarna vetenskapliga handledare upplever det att vara i handledarrollen när situationen blir utmanande.

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att beskriva erfarna handledares upplevelse av utmanande handledningssituationer.

Frågeställning / Hypoteser

Följande fråga ställs: hur upplevde du den utmanande situationen som uppstod när du var handledare?

Teoretisk referensram

Den vetenskapliga metod som ska användas för denna studie är en kvalitativ metod – systematisk textkondensering enligt Malterud (2009).

Metod: Urval

Inklusionskriterier för att deltaga i studien är:
•Erfarenhet av handledning av minst 2 projekt
•Disputerad
•Har upplevt en kritisk handledningssituation

Metod: Datainsamling

Erfarna handledare kommer att tillfrågas om deltagande i studien baserat på att de kan uppge att de vid något tillfälle upplevt handledningssituationen som utmanande. Ca 5 stycken av dessa kommer att intervjuas med en öppen djupintervjumetod. Ett strategiskt urval av handledare kommer att göras med tanke på variation i ålder, kön, erfarenhet som handledare och nivå av handledning (magister/doktorand).
Intervjuerna spelas in på inspelningsbar Mp3 och ljudfilen transkriberas till text. Vid resultatredovisning kommer materialet att presenteras så att ingen enskild individ kan kännas igen.

Metod: Databearbetning

Intervjuerna kommer att analyseras med systematisk textkondensering enligt Malterud (2009). Malterud rekommenderar att delanalys utförs efter tre till fyra intervjuer. Eftersom denna studie innefattar ca 5 intervjuer, kommer delanalys att utföras efter två intervjuer och då kommer eventuella justeringar i kommande intervjuer att göras för att fånga upplevelsen av fenomenet i sin djupaste mening. Fas 1 innebär att texten läses för att få ett helhetsintryck. Fas två innebär att forskaren identifierar meningsbärande enheter. I fas 3 ska forskaren abstrahera innehållet i meningsbärande enheterna och slutligen i fas 4 ska forskaren sammanfatta betydelsen av materialet (Malterud, 2009, sid. 100).


Erfarna vetenskapliga handledares upplevelser av utmanande handledningssituationer, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/65801