KOL screening i primärvården
KOL screening i primärvården
Project number : 90161
Created by: Mats Elm, 2011-10-20
Last revised by: Researchweb Support 7, 2018-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2007-06-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom som sakta och utan återvändo försämrar lungfunktionen. KOL är en ökande orsak till invaliditet och dödlighet i västvärlden. Andelen av personer med KOL som inte sökt, fått rätt diagnos eller adekvat utredning har visat sig vara hög.

Syfte

Undersöka hur olika enkätinstrument och kroppsmått (BMI) kan sammanvägas till en statistisk modell för att förutsäga sannolikheten om en person har KOL.

Metod

Samtliga patienter över 45 års ålder tillfrågades på ett antal vårdcentraler under ett par veckor om rökvanor. Samtliga som rökt över 15 paketår erbjöds besök för spirometri och kompetterande enkäter.
Dessa ibestod i demografi, EQ-5D (hälsoenkät), CCQ ( specifika frågor ang KOL, MMRC ( frågor ang andfåddhet) och ett par egna kompletterande egna frågor om bland annat nfektioner och medicinering för luftvägarna.

Förväntat resultat

Målet är att kunna utarbeta en statistisk modell som med högre sannolikhet än dagens frågeformulär kunna identifiera KOL patienten inom primärvården. I och med detta kunna rikta spirometriundersökningar år de med högst risk och tidigare kunna sätta KOL diagnos. Genom detta kan patienten tidigare ges möjligheter till rökavslut, ev. viktnedgång, motion och ev. medicinering.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive
A disease of chronic diffuse irreversible airflow obstruction. Subcategories of COPD include CHRONIC BRONCHITIS and PULMONARY EMPHYSEMA.
Smoking
Inhaling and exhaling the smoke of tobacco or something similar to tobacco.
Spirometry
Measurement of volume of air inhaled or exhaled by the lung.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Chefsläkarenheten - Lokalkontor Borås workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Läkemedel etc - AstraZeneca - Södertälje

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret

KOL screening i primärvården, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/90161