Det sociala könets roll vid bedömning och rådgivning via telefon vid akuta bröstsmärtor
Project number : 206321
Created by: Ulrika Sjölin, 2015-08-14
Last revised by: Ulrika Sjölin, 2015-08-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2012-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Telenursing, gender and heart - does sex matter in assessments and care recommendations over the phone regarding patients with chestpain

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är idag ett naturligt sätt att ta kontakt med vården, oavsett vad man som patient önskar fråga eller få hjälp med. För många är 1177 den första kontakten med vården och kraven är höga på ett gott bemötande och korrekt och säker bedömning. Det datoriserade rådgivningsstödet och tillika dokumentationsprogrammet bistår sjuksköterskan i bedömningen av den inringande patienten och utgör ett underlag för hänvisning till annan vårdinstans. Rådgivningsstödet är baserat på symtom, inte diagnoser och granskat i många steg innan publicering för att säkerställa kvaliteten. Det saknas dock studier om huruvida gender vara en påverkande faktor i vårdhänvisning av inringande med bröstsmärta. Den sparsamma tidigare forskning som finns har studerat genderaspekten i relation till vård-råd per telefon. Kontexten skiljer sig mot 1177, vilket innebär att det saknas i dag studier om 1177 som besvarar frågorna om det finns skillnader i vårdhänvisning beroende på om inringande är man eller kvinna, och om detta kan sättas i relation till om handläggande sjuksköterska är man eller kvinna. Eftersom det saknas studier om 1177 är detta en kunskapslucka som måste fyllas och att studera om, och i så fall hur gender kan påverka bedömning och råd. Syftet med denna studie är att specifikt studera om det finns samband mellan gender och hänvisning av personer som ringer angående bröstsmärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det har i media förekommit uppmärksammade fall den senaste tiden rörande personer som ringt in till 1177 (sjukvårdsrådgivningen) blivit fel bemötta och också på något sätt fått fel typ av insatser (1, 2). Sjukvårdsrådgivning via telefon är idag en naturlig första ingång till vården. Eftersom 1177 i många fall är den första instans inom vården som den vårdsökande kommer i kontakt med är det av största vikt att studera 1177 från olika infallsvinklar.
Alla som arbetar vid 1177 är sjuksköterskor och hanterar cirka mellan 4,5-5 miljoner samtal per år (3). I arbetet använder sjuksköterskorna ett kvalitetssäkrat rådgivningsstöd för att bedöma symtomen hos de som ringer till 1177, och utifrån symtomens allvarlighetsgrad ge råd om egenvård och/eller vidare hänvisning i vården. Utifrån symtomens allvarlighetsgrad görs prioriteringen om den inringande bör söka vård omgående (inom 0-30 minuter), inom 12 timmar (innebär inom 31 minuter till cirka 18 timmar), nästkommande vardag eller kan avvakta och prova med egenvård (4, 5). Rådgivningsstödet är även dokumentationsredskap för 1177.
Sjuksköterskor vid 1177 hanterar samtal från både män och kvinnor i olika åldrar. Symtomens allvarlighetsgrad är det som ska vara avgörande för vilken vård som anvisas samt i förekommande fall inom vilken tid den inringande hänvisas till annan vårdinrättning.
Det finns få studier gjorda angående hur könstillhörighet kan påverka bedömning, råd och eventuell hänvisning för fortsatt vård vid telefonrådgivning. En studie visar att kvinnliga sjuksköterskor ibland upplever sig bli ifrågasatta av män som ringer (6). Kaminsky m fl. visar att då det gäller barn, hänvisas inringande pappor att söka vård i signifikant högre grad än inringande mammor, medan inringade mammor istället får råd för egenvård (7).
Om den inringade personens könstillhörighet är en påverkande faktor för vidare hänvisning bidrar det till en ojämlik vård som inte är patientsäker. Därför är det viktigt att den bedömning sjuksköterskan gör vid denna första vårdkontakt inte färgas av annat än patientens symtom vid bedömningstillfället samt eventuella bakomliggande sjukdomar och symtom som kan komplicera tillståndet. Särskilt viktigt är det att personer som ringer 1177 för symtom kommande från bröstet, får en korrekt och effektiv bedömning och vidare vårdhänvisning, då detta kan vara livshotande. Det är därför mycket angeläget att studera om könstillhörighet kan påverka bedömning och vidare vårdhänvisning från 1177, för att skapa underlag för en mer jämlik och patientsäker vård gällande, i denna avhandling, bröstsmärta. Eftersom tidigare studier som undersöker ovanstående problem saknas, är frågeställningen i föreliggande studie helt originell och kommer att belysa betydelsen av könstillhörighet i relation till given rekommendation från 1177 gällande ett allvarligt och livshotande tillstånd som bröstsmärta.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera betydelsen av gender för upplevelsen av bemötande, bedömning och vidare hänvisning i vården för inringande som kontaktar 1177 med anledning av bröstsmärta.

Delarbete 1, "Genderperspektiv på vårdhänvisning vid kontakt med 1177 på grund av bröstsmärta" är just påbörjat. Syftet med detta delarbete är att undersöka om den inringade personens könstillhörighet är en påverkande faktor för vidare vårdhänvisning. Underlaget utgörs av det nationella registret hos 1177 (Rådgivningsstödet) och studien är en retrospektiva tvärsnittsstudie. Samtliga kontakter från personer över 18 år avseende bröstsmärta till 1177 under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2011 kommer analyseras avseende:
1. skillnader mellan män och kvinnor gällande rekommenderat tidsspann för att söka vidare vård
2. skillnader mellan män och kvinnor gällande hänvisad vårdinrättning
3. skillnader mellan män och kvinnor avseende avsteg från rekommenderad tid att söka vård i förhållande till rekommendationerna i Rådgivningsstödet
4. samband mellan variablerna rekommenderat tidsspann, hänvisad vårdinrättning samt avsteg från rekommenderad tid att söka vård och könstillhörighet.

Delarbete 2: Syftet med delarbete 2 är att undersöka utfallet av den vårdhänvisning som gjorts från 1177. Påverkas utfallet av patientens gender? Hur ser överrapporteringen från 1177 till nästa vårdinstans ut? Påverkas den av patientens respektive telefonsjuksköterskans kön?

Delarbete 3: I detta delarbete kommer intervjuer ske med patienter som ringt 1177 avseende bröstsmärta. Syftet är att beskriva hur patienterna upplever samtalet med 1177 avseende bemötande, bedömning och vidare hänvisning i vården. Upplever den manlige respektive kvinnliga patienten att det är skillnad att tala med en manlig respektive kvinnlig sjuksköterska?

Delarbete 4: Delarbete 4 avser att beskriva telefonsjuksköterskors upplevelse av att bedöma och bemöta inringande som kontaktar 1177 på grund av bröstsmärta i förhållande till inringandes könstillhörighet. Studien kommer genomföras i form av en intervjustudie.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Telephone
An instrument for reproducing sounds especially articulate speech at a distance. (Webster, 3rd ed)
Nursing
The field of nursing care concerned with the promotion, maintenance, and restoration of health.
Nursing Assessment
Evaluation of the nature and extent of nursing problems presented by a patient for the purpose of patient care planning.
Gender Identity
A person's concept of self as being male and masculine or female and feminine, or ambivalent, based in part on physical characteristics, parental responses, and psychological and social pressures. It is the internal experience of gender role.
Chest Pain
Pressure, burning, or numbness in the chest.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - 1177 Vårdguiden på telefon workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, FoU-centrum Södra Älvsborg

Title: Det sociala könets roll vid bedömning och rådgivning via telefon vid akuta bröstsmärtor, Registrering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen, Project number: 206321, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/lpr/206321