Publication: FoU-Rapport nr 029 - Kan skriftlig information öka uppföljningsfrekvensen hos barn med akut mellanöreinflammation?

FoU-Rapport nr 029 - Kan skriftlig information öka uppföljningsfrekvensen hos barn med akut mellanöreinflammation?
Norland M, Gunnarsson R.
Borås: FoU-enheten primärvården Södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Bakgrund:

Serös otitis media är en vanlig komplikation till akut mediaotit. Om den serösa otiten får stå kvar obehandlad under längre tid kan den påverka språkutvecklingen hos de minsta barnen. Den är därför viktig att upptäcka och behandla. Det vanligaste i Sverige är att man försöker kontrollera barn 3 månader efter en akut mediaotit. Ett problem är svårigheten att få barnen att komma på efterkontroll. Många vårdcentraler prioriterar inte att aktivt kalla dessa barn. När tre månader har gått har en stor del av föräldrarna hunnit glömma att en efterkontroll skall göras.

Syfte:

I denna studie ville vi, dels kartlägga hur stor andel av barnen som kommer för uppföljning, och dels, undersöka om införandet av en skriftlig patientinformation kunde öka andelen barn som kom för uppföljning.

Metod:

Alla barn <7 år som under 6 månader fått diagnosen akut mediaotit följdes upp. Andelen barn som kom för uppföljning noterades. En skriftlig information introducerades, antalet barn med otiter under en ny 6 månaders period noterades och uppföljningsfrekvensen studerades. Förändringen i uppföljningsfrekvens jämfördes med en kontrollvårdcentral som redan från början hade en skriftlig patientinformation.

Resultat:

Andelen barn som kom för uppföljning påverkades inte i denna studie av att man introducerade en skriftlig patientinformation.

Diskussion:

Tidigare undersökningar har visat att uppföljningsfrekvensen kan påverkas genom ett aktivt kallelsesystem. Om ett sådant skall införas är det viktigast att göra det för de minsta barnen (<4 år) eftersom de i regel drabbas hårdast av den serösa otitens komplikationer.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=82901