Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård
Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård
Project number : 272746
Created by: Kristina Edman, 2019-08-31
Last revised by: Kristina Edman, 2019-08-31
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Hämta din registeranmälan

  1. Omvårdnadspersonal-munhälsa, Registeranmälan
  2. Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård, Projektanmälan

Grundläggande information om projektet

Akronym

Omvårdnadspersonal-munhälsa

Populärvetenskaplig sammanfattning

Den 1 januari 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som innebar att landstinget fick lagstadgat ansvar att organisera och finansiera tandvård till vissa äldre och funktionshindrade personer. Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser skall erbjudas hembesök för munhälsobedömning och vid behov erbjudas nödvändig tandvård. Den uppsökande munhälsobedömningen är kostnadsfri och avgiften för den nödvändiga tandvården är densamma som för hälso- och sjukvård. Munhälsobedömning skall erbjudas 1 gång per år och innebär att tandhygienist gör en bedömning av munhåla, tänder och tandersättningar.
I takt med åldrande och ökad sjuklighet uppstår ofta behov av hjälp med den personliga vården, inklusive munvård. Inom ramen för Sveriges kommuner och landstings (SKL) prioritering ”Bättre liv för sjuka äldre” har årliga överenskommelser tecknats för att säkerställa en god vård för de äldre. Ett hjälpmedel för detta arbete är ”Senior alert”, ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården och omsorgen av äldre personer. Sedan 2013 ingår en bedömning av munhälsan, Revised Oral Assessment Guide (ROAG) i detta register. Vid inskrivning i den kommunala vård- och omsorgsverksamheten erbjuds en riskbedömning av personens munhälsa. Vid denna bedömning använder vård- och omsorgspersonal skattningsinstrumentet ROAG där status på läppar, tunga, munhåla, sväljfunktion, röst och tänder bedöms. Den dagliga munvården inom den kommunala omsorgsverksamheten utförs av omvårdnadspersonal till de personer som själva har svårigheter att klara sin munvård. Personer i ordinärt boende kan vid behov få hjälp av hemsjukvården.Omvårdnadspersonal i olika boende-former, tex Hemsjukvård (HTV) och Särskilt boende (SäBo) ska erbjudas munvårdsutbildning med syftet att skapa motivation samt ge praktisk och teoretisk kunskap för att se munvård som en självklar del av helhetsvården och för att hjälpa de boende med den dagliga munvården. Målet med utbildningen är att öka omvårdnadspersonalens kompetens att sköta den dagliga vården av tänder och eventuella proteser. Vidare är målet att lära sig tolka signaler och symtom som uttrycker behov av odontologiska insatser samt förstå behandlingsråd från tandvårdspersonal.
Utbildningen sker i form av en grundutbildning och en årlig uppföljande utbildning. I grundutbildningen ges utbildning i karies och tandlossning, dess orsaker samt hur sjukdomarna kan förebyggas, munhälsans betydelse för allmänhälsan och livskvaliteten samt slemhinneförändringar bland annat. Vidare ges utbildning i hygienkrav vid olika tandersättningar, olika hjälpmedel för rengöring samt palliativ munvård. Årligen ges uppföljande, så kallade revisionsutbildningar, då olika frågeställningar tas upp, tex muntorrhet och olika fluorpreparat.
Vid grundutbildningen ges även utbildning i ROAG samt information om de olika tandvårdsstöden.
Den praktiska utbildningsdelen med träning i inspektion av munhålan, munvård och protesskötsel görs i samband med tandhygienistens uppsökande munhälsobedömning. Det är därför viktigt att personalen finns med vid munhälsobedömningarna för att ta del av den information och instruktion som ges.
En nyligen publicerad studie visar att omvårdnadspersonal har en relativt god uppfattning om att tandsjukdomar ofta går att förebygga och att tänder i de flesta fall kan behållas högt upp i ålder. Dock visade denna studie att omvårdnadspersonalen hade sämre förståelse för värdet i kunskap om tand- och munhälsa och hade liten tilltro till sin egen förmåga att hantera sjukdomar i munhålan.

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Ämnesområde

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

U00-U99 Koder för särskilda ändamål

Studiecentra

Singelcenterstudie

Beräknad inklusion av forskningspersoner

1 500

Information om medarbetare och organisationer

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Tandvård - Folktandvårdens kansli

Forskningshuvudman

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Tandvård - Övrigt

Projektets ID-nummer

EPM/EPN-nummer

2018/300

Sökt till nämnd i

Uppsala

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCT03376022

Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård, from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/en/fouckfuu/project/272746