Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Project number : 272847
Created by: Matthijs A. Velders, 2019-09-19
Last revised by: Lisa Söderström, 2019-09-27
Project created in: FoU i Region Västmanland

PublishedPublished
2019-10-18
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)

Titel och sammanfattning

Lokalt ansvarig forskare/prövare

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Centrum för klinisk forskning
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Jerzy Leppert

Regioner - Region Västmanland - Medicinkliniken Västerås
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Matthijs Velders

Regioner - Region Västmanland - Fysiologkliniken
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Pär Hedberg

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Centrum för klinisk forskning

Akronym

SAVa

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Den höga prevalensen av oupptäckt typ 2 diabetes mellitus (T2D) gör det angeläget att utvärdera alternativa diagnosmetoder och att undersöka kausaliteten. Det finns också ett behov av förbättrad kardiovaskulär riskstratifiering för identifiering av patienter med störst nytta av nya kostsamma diabetes-läkemedel.

I delstudie 1 har vi funnit att Cathepsin D förbättrade möjligheten att identifiera patienter med tidigare okänd diabetes. I delstudien 2 analyseras absoluta serumnivåer av Cathepsin D för att bekräfta fynden och bestämning av beslutsgränser. I den tredje delstudien ämnar vi analysera blodprover från hela SAVa (Survey of Atherosclerosis in Vastmanland) vilket innebär 1460 patienter med antingen perifer artärsjukdom eller akut hjärtinfarkt, samt 855 kontrollpersoner.

Syftet denna studien är: i) att utvärdera samband mellan absoluta serumkoncentrationer av Cathepsin-D och glukometabola rubbningar, ii) att undersöka kausalt samband mellan Cathepsin-D och fasteglukos med hjälp av s k Mendelsk randomisering baserad på genetisk data (Genom-Wide-Association-Study [GWAS]) och iii) att undersöka samband mellan Cathepsin-D och långtidsprognos för förekomsten av kardiovaskulära händelser och/eller död.

Klinisk relevans: Förenklad diagnostik av diabetes samt förbättrad riskstratifiering kan möjliggöra tidiga behandlingsinsatser som kan förbättra patientens prognos.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
checked Kardiologi
not checked Kirurgi
not checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Fysioterapi
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
not checked Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
not checked Idrottsvetenskap
not checked Medicinsk etik
not checked Näringslära
not checked Sjukgymnastik
not checked Annan Hälsovetenskap
not checked Habilitering
not checked Lungmedicin och allergi

Studietyp

Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudier

Randomiserad studie

Nej

Övergripande diagnoskod ICD-10

I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Diagnoskod för underdiagnos

I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer

Multicenterstudie

Nej

Om ja, vilken/vilka?

not checked Region Dalarna
not checked Region Gävleborg
not checked Region Sörmland
not checked Region Uppsala
not checked Region Värmland
not checked Region Örebro

Direktleverans av läkemedel

Nej

Studieprotokoll

-

EPM-nummer, eller förklaring varför det ej finns EPM (t.ex. att studien ej kräver detta)

PADVa-kohorten: EPN Uppsala Dnr 2005:382 VaMIS-kohorten: EPN Uppsala Dnr 2005:169 Kontrollkohorten är godkänt i ovanstående beslut

Biobanksavtal

Ja

ClinicalTrials.gov eller motsvarande

NCT01452178 (VaMIS) NCT01452165 (PADVa)

Beräknad inklusion av studiedeltagare

2 315

Antal inkluderade 2017

0

Antal inkluderade 2018

0

Antal inkluderade 2019

0

Involverade parter

Är det ett doktorandprojekt?

Nej

Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv/project/272847?show_hidden_options=true