Vad kan jag söka medel för?

Vad kan jag söka medel för?

För att beviljas medel krävs att ditt projekt har en vetenskaplig ansats.

Behörighet att söka

Lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän beviljar endast medel till FoU-verksamhet som bedrivs inom det Lokala FoU-rådets geografiska område dvs. Göteborg och södra Bohuslän. För samverkansprojekt hänvisas till de Regionala FoU-medlen.

Behöriga att söka medel från det Lokala FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän är alla regionanställda i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän med tillsvidareanställning inom de lokala sjukhusen, primärvård och tandvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen. Sökanden måste vara aktiv på sin tjänst minst 10 % av heltid, utslaget på ett kalenderår.
Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja medlen.

FoU-rådets beslut

FoU-rådets beslut kan ej överklagas.

Du kan söka medel för:

Fasta ansökningstillfällen:

Löpande ansökningsperiod:

Nedan följer information om respektive anslag.

Medel för att driva enskilda projekt

Bidrag för ansökan till etikprövningsnämnden

De allra flesta projekt bör ha ett godkännande eller rådgivande yttrande från etikprövningsnämnden. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall, gå in läs på hemsidan för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

Bidrag till statistikkonsult

Du som arbetar med ett FoU-projekt kan söka medel för statistikkonsult.

Bidrag för språkgranskning

Du som är i begrepp att publicera en rapport som skall publiceras på annat språk än svenska kan söka medel för språkgranskning.

Publiceringsstöd

Du som står i begrepp att publicera en artikel kan söka FoU-medel för detta. Vissa tidskrifter begär pengar för att granska artikeln eller publicera den.

Kommunikationsstöd

Behöver du inom ramen för projektet anlita tolk som kommunikationsstöd kan medel för detta sökas via Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän.
Du kan ansöka om kommunikationsstöd för kostnader i samband med

Rådet förordar att projektet anlitar auktoriserad tolk med specialisering inom hälso- och sjukvårdstolkning. Upphandlad tolkförmedling ska tillfrågas om tillgång till tolk med erforderlig kompetens. Se nedan länk.
Tolkförmedling.

Bidrag för konferensavgift, resa och hotellkostnader i samband med vetenskaplig presentation vid kongress

Medel kan sökas för att åka på konferens när du skall presentera eget forskningsmaterial. Förutsättningen för att medel kan beviljas är att du fått skriftligt besked på att din presentation (poster eller föredrag) är accepterad.

Bidrag för framställning av poster

Du som är i begrepp att publicera en rapport kan söka medel för att göra en poster. Förutsättningen för att medel skall beviljas är att du har fått ett skriftligt besked på att din poster är accepterad.

Bidrag till tryckning av avhandling

Kostnad för att trycka avhandling bekostas normalt av den institution där doktoranden är inskriven. I de fall då detta inte sker och/eller då institutionen endast betalar för ett fåtal exemplar kan Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän bevilja medel för att trycka avhandlingen. Ersättning ges för faktiska kostnader.

Speciella behörighetskrav:
Sökande skall vara antagen som doktorand

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd:
Rätt att rekvirera beviljade medel finns upp till 12 månader från det datum medel beviljades (rådets beslutsdatum). Om detta inte räcker kan en fritt formulerad ansökan om förlängd rekvireringstid skickas in till Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän som sedan tar ställning i varje enskilt fall.

PublishedDocument information: Vad kan jag söka medel för? | Last modified: 2019-11-25 by Carin Sjöström-Greenwood

Vad kan jag söka medel för?, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://researchweb.org/is/en/gsb/document/174461