Utbetalningsrutiner

Utbetalningsrutiner

På denna sida hittar du:

1. Information till dig som beviljats medel och är anställd i Regionen
2. till dig som beviljats medel och har vårdavtal med Regionen

Till dig som har beviljats medel och är anställd i regionen

Behörig att söka medel från FoU-rådet är alla regionanställda (fast anställning) inom det geografiska området Göteborg och södra Bohuslän eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och Sjukvårdskansliet.

För att beviljade medel skall kunna rekvireras gäller dessutom följande: projektet skall vara registrerat i projektdatabasen. Projektnummer anges på blankett 2 "Att ta beviljade FoU/projektmedel i anspråk".
Projektledaren, eventuella medarbetare samt handledare skall också personligen registrera sina CV. Denna funktion finner ni i personkortet som nås antingen via "mina sidor" i projektdatabasen eller på rådets hemsida.

Om du vill veta mer om hur ansökningssystemet och rekvisition av pengar fungerar kan du läsa i manualen. Även avsnitten för ekonomer och administratörer kan läsas av dig som sökande om du vill förstå mer vad som händer med din ansökan.

Medlen kan alltså inte rekvireras förrän utgifterna uppstår. Varje ansökan som beviljas medel knyts till en lokal ekonomienhet. När utgifter uppstår kan den lokala ekonomienheten rekvirera medel allteftersom det behövs. Kontaktpersonerna på respektive ekonomienhet hjälper dig med detta.

Om det visar sig att inga pengar kommer att förbrukas måste ansökan ändå slutrapporteras på rätt sätt. Det innebär att du måste fylla i blanketten/förbindelsen "Att ta beviljade medel i anspråk" (=blankett 2). När rekvireringstiden har gått ut efter två år avslutas ärendet.

OBS: Glöm inte att uppdatera din projektbeskrivning. Är projektet avslutat skall detta anges av dig själv både i din ansökan och i projektbeskrivningen på FoU i VGR.

Kontakta den ekonom/kontaktperson som arbetar inom ditt område:

SU

Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6

Kungälvs sjukhus

Frölunda Specialistsjukhus

Folktandvården Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän eller är privat vårdgivare med  vårdavtal

Till dig som beviljats medel och har vårdavtal med regionen.

Behörig att söka medel från FoU-rådet är alla regionanställda inom det geografiska området Göteborg och södra Bohuslän eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och Sjukvårdskansliet.

Om du vill veta mer om hur ansökningssystemet och rekvisition av pengar fungerar kan du läsa i manualen. Även avsnitten för ekonomer och administratörer kan läsas av dig som sökande om du vill förstå mer vad som händer med din ansökan.

Medlen kan normalt inte rekvireras förrän de förbrukas. När utgifter uppstår kan ni rekvirera medel allteftersom det behövs.

Enligt ett tidigare beslut får privata vårdgivare med vårdavtal fakturera hela beloppet redan innan utgifterna uppstår. Verifikat som berör beviljade medel skall dock senare kunna redovisas som bevis på att medlen använts till det som ansökan avsåg. Vidare bör man tänka på att om man fakturerar hela beloppet innan utgifterna uppstått riskerar man att få skatta bort delar av eventuella outnyttjade medel vid årsskiftet.

Det finns alltså goda skäl även för privata vårdgivare att följa rutinerna för personal i regionen och fakturera månadsvis allteftersom utgifter uppstår.

Rent praktiskt fakturerar ni enligt nedan:

Närhälsan
FE 007
405 83 Göteborg

Beställar iD: 300861

Ange också vilket projekt det gäller med projektets diarienummer (VGFOUGSB:12345).

Du bör kontakta din revisor och be denne läsa sidan med information till externa ekonomer.

Har du några ytterligare frågor om utbetalningsrutiner

Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän eller är privat vårdgivare med vårdavtal

PublishedDocument information: Utbetalningsrutiner | Last modified: 2019-10-28 by Carin Sjöström-Greenwood

Utbetalningsrutiner, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://researchweb.org/is/en/gsb/document/174481