Ansökan Doktorandmedel

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Vetenskapliga rådet
Sparbanksstiftelsen
Forskning på arbetstid
Inledande forskning

Doktorandmedel

Medarbetare i Region Halland som är doktorander ges här möjlighet att söka medel för sin arbetstid. Syftet med stödet är att täcka lönekostnader för doktoranden. Arbetstiden för doktoranden debiteras således inte kliniken.

Ansökan kan göras en gång per år och beviljas för som längst 12 månader per ansökningsomgång. Medel beviljas för max 20 % av arbetstiden under 12 månader per person.

Villkor för att söka doktorandmedel

  • Sökande ska vara tillsvidareanställd inom Region Halland alternativt privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland 1.
  • Sökande ska vara inskriven doktorand på något universitet eller högskola. Doktorandplanen ska bifogas även om medel söks för en del av projektet.
  • Projektmedlen ska användas för att skapa arbetstid för projektet, d.v.s. användas som lönemedel för sökanden.

1Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses förvaltningens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms har stor betydelse för verksamheten framöver.

Prioriteringar vid bedömning

  • Patientnära forskning
  • Projekt med tydlig förankring i Region Halland

Granskning, bedömning och beslut

Inkomna ansökningar bereds i en tillsatt arbetsgrupp inom FoU Halland bestående av Stefan Lönn (Docent), Amir Baigi (Docent), Ann-Kristin Karlsson (Med dr), Björn Agvall (Med dr), Ulf Strömberg (Professor) och Håkan Bergh (Docent). Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:

  • Frågeställning: originalitet, forskningsbarhet
  • Genomförbarhet: utifrån inlämnad projektplan, metoder, tidsplan
  • Nyttan för hälso- och sjukvården

Beslut om tilldelning av medel för doktorandmedel på arbetstid fattas av granskningsgruppen.

Avslag ges om:

  • Verksamhetschef inte signerar ansökan
  • Projektet omfattar djurexperimentella studier

Signering

Handledaren ska intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att hen ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara slutförd och registrerad senast 2019-03-01 kl 24.00. Även om ansökan är slutförd kan man ändra i den fram till sista ansökningsdag.

För att ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste samtliga underskrifter via BankID, vara FoU Halland tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2019-03-04.

Mer om hur du gör med signering viaSTRONG[ BankID] kan du läsa på Researchweb – hjälp och service.

Om inte alla personer (som är berörda) har BankID kan en blankett skrivas ut – den blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför" i ansökningsformuläret.

Om du använder pappersblanketten ska du skicka detta per post eller skannas och mejlas till:

Postadress: Region Halland, Hanna Svensson, Box 517, 301 80 Halmstad.
E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Redovisning

Redovisning av projektet sker i ansökningssystemet under rubriken projektdatabas. I redovisningen ska projektets övergripande resultat framgå liksom hur bidraget har använts. Detta sker efter den beviljade projekttidens slut. I de fall då projektet inte är avslutat under den avtalade tidsperioden sker en presentation av projektflödet. Presentation av projektet sker även på verksamhetsagendan efter överenskommelse med verksamhetschef.

Ann Ekberg-Jansson, Docent, FoU-chef
FoU Halland

PublishedDocument information: Ansökan Doktorandmedel | Last modified: 2018-12-27 by Researchweb Support 7

Ansökan Doktorandmedel, from Region Halland
http://researchweb.org/is/en/halland/document/228071