Biomarkörer och LDL/HDL proteom i saliv och serum från rökare: association till utveckling av atheroskleros och KOL? | Application
Biomarkörer och LDL/HDL proteom i saliv och serum från rökare: association till utveckling av atheroskleros och KOL?
Registration number: LIO-10413
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Birgitta Schmekel, 2007-05-08
Professional title at the time of application: Docent, överläkare
Work place at the time of application: Klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Birgitta Schmekel
professor, överläkare, Klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset

Projektinformation

Sammanfattning

Tobaksrökning kan utlösa såväl systemisk som lokal inflammation. Graden av inflammation och sekundärt organ-funktionsbortfall (cirkulations- resp. ventilations systemen) varierar och kan påverkas av både miljömässiga och genetiska faktorer. En betydande co-morbiditet har rapporterats där mortaliteten ökar med nära 15% vid samtidig förekomst av kardiovaskulär sjukdom och KOL (Eur Resp J 2006). Vi vet också att en viss andel av vanerökarna trots långvarig tobaks exponering kan ha nära bevarad lungfunktion medan åter andra utvecklar skador redan efter kortvarig exponering. Man vet inte vilka individer som löper störst risk att utveckla snabbt progredierande sjukdom vid tobaksrökning.
Förutom en ofta låggradig systemisk inflammation är kronisk periodontit mycket vanlig bland vanerökare. Fynd kan tala för att periodontit är associerat inte bara till tandlossning utan att den kroniska inflammationen även speglar ökad risk för kardiovaskulär- och lung sjukdom (JAMA 2000, Eur Heart J 2003, Lancet 2005). Kontinuerlig "priming" av inflammatoriska nyckelceller och stimulans av det systemiska försvarssystemet har associerats till både kardiovaskulär och pulmonell sjuklighet.
Proteomik är det nya forskningsområde som analyserar alla proteiner (proteomet) och deras funktioner i biologiska system. Med hjälp av två-dimensionell gelelektrofores (2-DE) och masspektrometri (MS) kan man identifiera även små mängder av proteiner i biologiska material samtidigt som utvecklingen inom informations-teknologin gjort det möjligt att upprätta ett antal olika proteindatabaser och göra dem tillgängliga på Internet. Kombinationen 2-DE/MS/bioinformatik har därigenom utvecklats till ett kraftfullt verktyg för proteinidentifiering och utgör ett fundament för proteom-forskningen i stort. Genom tillgången till dessa nya metoder har proteomik på kort tid blivit ett av de snabbast växande forskningsområdena inom naturvetenskapen och medicinen. Applikation av proteomik vid KOL och atheroskleros har en betydande potential för att studera de processer som styr sjukdomsutveckling. Det finns nu en publikation i angränsande ämnesområde (thorax maj 2007) och en av medarbetarna i gruppen har under året publicerat en artikel inom området i en högimpakt (>5) tidskrift.

Frågeställning: Finns skillnader i lipoproteinom, cytokin- resp protein profil vid snabbt progredierande sjukdom (lungskador efter mindre än 40 års tobaksrökning) resp långsamt progredierande sjukdom (frånvaro av lungskador efter mer än 40 år tobaksrökning) med resp utan ev koppling till ökad risk för ateroskleros (undersökn. av intima media tjocklek).
Avsikten är att studera i både serum och saliv; LDL- och HDL-proteomen liksom cytokin/protein profil hos grupper av rökare resp. icke-rökare. En hypotes är att en specifik ”inflammations-profil” kan identifieras som är relaterad till snabb progress av tobaksutlöst lungsjukdom resp. tidig kardiovaskulär sjukdom/ökad intima media tjocklek. Fenotypbestämning kommer att göras i den nu aktuella pilotstudien m.h.a konventionell lungfunktionsundersökning, mätning av intima media tjocklek (a. carotis- surrogatmarkör för arterioskleros) liksom subjektiva skattningar av välbefinnande.

Studiedesign: Öppen pilot/observationsstudie

Flödes schema: Patienter från nyligen genomförda/pågående stora ”KOL” studier i Jönköping resp Motala/Linköping rekryteras för blodprovstagning, salivsamling (Salivett), intima media us (ultraljudsundersökning a. carotis), lungfunktionsus., värdering av ev interfererande periodontit (via digitalfoto och vidtalad tandläkare /Jönköping). Analys av proteomic i saliv och serum (M Lindahl).

Patientselektion: 20 icke-allergiska rökare med FEV% < 75% pred nv och <40 års regelbunden rökning, 20 icke-allergiska rökare med FEV% > 85% pred nv och >40 års regelbunden rökning ( 8 av dessa: saliv före och efter rökning för värdering av akut oxidativ påverkan på salivproteinom), 10 icke-allergiska lungfriska icke-rökare.

Referenser

*Profiling serum biomarkers in patients with COPD: associations with clinical parameters. Pinto-Plata et al Thorax mars 2007,on line
*Oxidative stress indices in COPD-bronchoalveolar lavage and salivary analysis. Yigla M et al Arch Oral Biol 2007,36
*Lipoproteomics I: mapping of proteins in low-density lipoprotein using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectometry. Karlsson, Leanderson, Tagesson, Lindahl Proeomics 2005 febr, 551

Ange forskningsområdet

Andningssystemet

Decision

Decision date: 2007-10-23

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
529500 enl ovan529 50060 0000ALF 60 tkr
sum529 50060 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Fysiologiska kliniken

Contributes with 60000 SEK


Biomarkörer och LDL/HDL proteom i saliv och serum från rökare: association till utveckling av atheroskleros och KOL? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10413