Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorer | Application
Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorer
Registration number: LIO-10431
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Jan-Ingvar Jönsson, 2007-05-11
Professional title at the time of application: universitetslektor
Work place at the time of application: Inst för biomedicin och kirurgi, Avd för cellbiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-06-11
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jan-Ingvar Jönsson
professor, Inst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Blodstamceller kännetecknas av förmågan till multipotent differentiering, "self-renewal", samt vilande cellcykelfas. Forskning har visat att apoptos reglerar stamcellspoolen, men mekanismerna är okända. Flera av de gener som tros vara inblandade är ofta genetiskt förändrade vid leukemi och andra cancerformer, vilket talar för att stamceller och cancer delar molekylära mekanismer. En tredjedel av alla patienter med AML (vilken har ett ursprung i stamceller) bär på mutationer i FLT3 receptorn, en tillväxtfaktorreceptor på ytan av blodstamceller. Muterad FLT3 till skillnad från normal receptor tycks leda till påslag av autonom celltillväxt och ett brett överlevnadsprogram. Dessutom tycks sådana mutationer kunna aktivera och bibehålla stamcellsegenskaper, t.ex. förmåga att transportera ut droger ur cellen, egenskaper som även cancerstamceller besitter. Detta kan delvis förklara varför genetiska förändringar i FLT3 korrelerar med för patienten dålig prognos.
SPECIFIKA MÅL: att definiera signalvägar och anti-apoptotiska program som aktiveras via muterad FLT3; att kartlägga skillnader mellan normal och muterad FLT3 receptor med avseende på signalöverföring; att få en samlad bild av mutationer i signalöverförande proteiner vid AML; att testa nya och mer specifika hämmare mot FLT3 tillsammans med konventionell kemoterapi för att undersöka om detta kan leda till mer effektivt behandling.
BETYDELSE: Det är en förhoppning att resultat från vår forskning skall kunna användas i terapeutiska syften och öppna vägen för behandling riktad mot specifika genskador, men även i situationer där normala stamceller används, t.ex. benmärgstransplantationer. En ökad kännedom om vilka signalvägar och genprogram som muterad FLT3 aktiverar skulle innebära olika alternativ till specifik intervention av sjukdomen och kunna leda till utveckling av nya droger och behandling mot flera målgener för att undvika drogresistens.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminarietitel: "The FLT3 receptor tyrosine kinase: mechanisms of leukemic transformation and molecular targeting"
Forskningsseminarium för personal och forskarstuderande verksamma i olika forskningsgrupper vid bl.a. avd. för patologi, avd för klinisk experimentell forskning (KEF), avd för onkologi samt avd för klinisk farmakologi. Seminariet inleddes med en generell genomgång av mekanismer för tumöruppkomst vid leukemi, följt av våra fynd kring de mekanismer varmed muterad FLT3 receptor (en tyrosinkinasreceptor på ytan av blodceller, bl.a. stamceller) ger upphov till tillväxt- och överlevnadsfördelar hos flera AML patienter. En avslutande del fokuserade på våra resultat kring målriktad terapi för AML.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10431