Att tåla eller inte tåla - från eksem och födoämnesallergi till hösnuva och astma. | Application
Att tåla eller inte tåla - från eksem och födoämnesallergi till hösnuva och astma.
Registration number: LIO-10436
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Karin Fälth-Magnusson, 2007-05-14
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: Avd för pediatrik, HU
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-03-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Karin Fälth-Magnusson
Professor emeritus , Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund.
Övergående födoämnesallergi (FöA) ses hos 10% av svenska barn, med eksem som vanligaste symptom. Det är svårt att avgöra när barnet vuxit ur sin FöA och uppnått tolerans, då positiva pricktest ej alltid innebär kliniskt relevant allergi. Det har ansetts lege artis att eliminera det födoämne ur kosten som barnet reagerat mot vid pricktest, och återintroducera det senare. Detta har nu ifrågasatts, och fortsatt exponering, i små doser, för det allergiframkallande ämnet har föreslagits (1). För att återinföra det eliminerade födoämnet görs en standardiserad provokation, som för små barn kräver att allergenet är ”maskerat”. Få praktiskt användbara recept har hittills funnits, men de av oss publicerade recepten (2) ingår nu i Barnallergisektionens PMsamling för nationellt bruk. För större barn är luftvägsallergier (hösnuva och astma) de vanligaste besvären.
Med utgångspunkt från en väl definierad och sammanhållen kohort studerar vi dessa

Frågeställningar.
1. hur uppnår barnet oral tolerans efter tidig sensibilisering?
2. vilket samband finns mellan tidigt eksem/födoämnesallergi och senare utveckling av luftvägsallergi?
3. vilken betydelse har diet/icke diet för utläkning av eksem hos födoämnessensibiliserade individer, och för utvecklande av luftvägssymptom?

Material.
Prospektiv studie av 123 barn med eksem/födoämnesallergi, som följts från diagnos vid < 2 års ålder, och som under de närmaste åren blir 9 år gamla. Vid 4 ½ års undersökningen deltog 115/123 barn.

Metoder.
Vid läkarundersökningen vid 9 års ålder läggs fokus på utveckling av luftvägssymptom genom spirometri med ansträngningsprovokation och mätning av NO (inflammationsmarkör) i utandningsluft. Därutöver görs utvärdering av ev. eksemet med den standardiserade SCORADmetoden, pricktest genomförs med både födoämnen och luftvägsallergen, och dubbelblind födoämnesprovokation (2) görs för de barn som fortfarande har eliminationskost.
Analys av immunsvar studeras i form av IgE och IgG-subklasser i serum, saliv- och faecesantikroppar (IgA) mot födoämnesallergen (komjölk och ägg), cytokinsekretion från mononukleära celler, stimulerade med ß-laktoglobulin och ovalbumin.
Vidare analyseras NO i urin, pro- och antiinflammatoriska parametrar i saliv och avföringsprov, t ex alfa-1-antitrypsin, och cytokiner som TGF-ß och IL-10.
9-årsuppföljningen är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping.

Betydelse.
Allergier utgör en folksjukdom. Att kunna identifiera mekanismerna bakom dess uppkomst för att kunna förebygga och behandla allergierna är av största betydelse för folkhälsan.
I projekten kombineras mycket väl genomförd klinisk forskning med grundläggande preklinisk forskning (identifiering av grundläggande immunologiska mekanismer bakom allergisk sjukdom).
Vid 4.5 års undersökning hade få barn kliniska tecken på luftvägsallergi, även om de på förväntat sätt var sensibiliserade mot pollen och djur. Ett bidragande skäl skulle kunna vara det faktum att endast 4/123 barn var rökexponerade i hemmet, men även deras låga ålder, kombinerat med vissa svårigheter att bedöma lungfunktion hos så små barn.
Den här skisserade uppföljningen vid 9 år är därför mycket angelägen då
1.fler barn kan förväntas ha utvecklat luftvägsallergi
2.barnen lättare kan undersökas avseende lungfunktion.

Aktuella aktiviteter.
Resultaten t o m 4 ½ år har sammanfattats för föräldrar, och tillsänts dem.
Leg läk Gunilla Norrman försvarar avhandlingen ”Eczema in young children-aspects of investigation and treatment” 070531. Avhandlingen baseras fr a på kliniska fynd t o m 4 ½ år.
Biolog Sara Tomicic planerar att disputera VT 2008 med en avhandling baserad fr a på de laborativa delarna t o m 4 ½ år.
Leg läk Michaela Tedner, ST-läkare i barnmedicin i Jönköping, har antagits som doktorand vid IMK, HU 070221 med KFM som huvudhandledare.
Doktorsexamen 060602, Camilla Janefjord, KFM bihandledare.

Sökandens publikationer inom projektet och allergiområdet framgår av referens listan, nr 2-9.

Referenser

1. Niggemann, B., et al., Specific oral tolerance induction in food allergy. Allergy 2006; 61: 808-811.

2. Devenney I, Norrman G, Oldaeus G, Strömberg L, Fälth-Magnusson K. A new model for low-dose food challenge in children with allergy to milk and egg. Acta Paed 2006;95:1133-9.

3. Norrman G, Tomicic S, Fagerås Böttcher M, Oldaeus G, Strömberg L, Fälth-Magnusson K. Significant improvement of eczema with skin care and food elimination in small children. Acta Paediatr. 2005;94:1384-88.

4. Nilsson L, Kivling A, Jalmelid M, Fälth-Magnusson K, Faresjö M. Combinations of common chronic paediatric diseases deviate the immune response in diverging directions.
Clin Exp Immunol. 2006;146: 433-442.

5. Devenney I*, Norrman G*, Forslund T, Fälth-Magnusson K, Sundqvist T. Nitric oxide urinary products in infants with eczema. Submitted, *equal contribution.

6. Norrman G, Fälth-Magnusson K. Adverse reactions at skin prick test in children – prevalence and possible risk factors. Submitted.

7. Tomicic S, Norrman G, Fälth-Magnusson K, Jenmalm MC, Devenney I, Fagerås Böttcher M. High IgG4/IgE ratio is associated with resolvement of food allergy. Submitted.

8. Devenney I, Norrman G, Oldaeus G, Fälth-Magnusson K. Eczema in infancy and the
atopic march. In manuscript.

9. Janefjord CK, Grenegård M, , Fälth-Magnusson K, Jenmalm MC, Fagerås Böttcher M. CD2 controlled expression of regulatory T-cell associated Foxp3 and IL-10 in humans. In manuscript.

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Decision

Decision date: 2007-10-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Irene Devenney79 200211 2000Irene Dvenney/Michaela Tedner
ALF 8 veckor
Allmän forskningsersättning
Enligt projektbudget ovan730 368100 000100 000ALF 100 tkr
LFoU 100 tkr
sum809 568311 200100 000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Barnkliniken

Contributes with 311200 SEK


Att tåla eller inte tåla - från eksem och födoämnesallergi till hösnuva och astma. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10436