Träning av arbetsminnesfunktion hos personer med förvärvad hjärnskada. | Application
Träning av arbetsminnesfunktion hos personer med förvärvad hjärnskada.
Registration number: LIO-10450
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Kersti Samuelsson, 2007-05-16
Professional title at the time of application: Leg Arbetsterapeut
Work place at the time of application: Landstinget i Östergötland, Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kersti Samuelsson
Leg Arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Projektinformation

Sammanfattning

Vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping har vi sedan drygt 20 år bedrivit rehabilitering för personer som drabbats av hjärnskada. Begränsad arbetsminnesfunktion är ett av de vanligaste symtomen efter en förvärvad hjärnskada (Cicerone, 2002; Robertson & Murre, 1999). Även patienter med så kallat lätta hjärnskador, det vill säga patienter som trots sin hjärnskada kan gå, stå och prata lider mycket ofta av nedsatt arbetsminnesfunktion. Detta visar sig som bristande koncentration, svårt att hålla tråden, svårt att hålla flera ”bollar i luften”, försämrad beredskap att byta strategi, svårt att välja mellan konkurrerande alternativ vilket påverkar problemlösning i flera led. Svårigheterna påverkar återgång i arbete, framgång i studier och svårigheter i dagliga sociala kontakter. Såväl ur ett teoretiskt perspektiv som ur rehabiliteringssynvinkel, är det ytterst angeläget att studera möjligheten att träna arbetsminnesfunktion hos patienter där nedsatt arbetsminne kan vara ett av fåtal restsymtom efter hjärnskada.
I Sverige, har ett datoriserat träningsprogram (ReMemo) använts i ett antal vetenskapliga studier för träning av arbetsminnesfunktion hos barn och ungdomar (Klingberg et al., 2005). Studierna har varit inriktade på att förbättra arbetsminneskapaciteten genom intensiv, strukturerad träning. Efter 5 veckors träning i ett strukturerat program mättes förändringar i hjärnaktivitet. Man fann ökad aktivitet i mediala frontala och parietala områden i den så kallade hjärnbarken, som anses relevanta för arbetsminnesfunktion (Olesen et al., 2004). Man har också kartlagt om en eventuell träningseffekt kan generaliseras till andra kognitiva funktioner och beteenden. Träning förbättrade, som förväntat, resultatet på den tränade uppgiften men också på icke-tränade uppgifter med krav på arbetsminnesfunktion såsom uppmärksamhet, komplex problemlösning och även kontroll av muskulärt styrd aktivitet. Träningen förbättrade prestationen på uppgifter relaterade till de främre delarna av hjärnans funktion. Studien har replikerats och visade då på generalisering av träningseffekt till olika typer av beteende. Effekten bestod efter tre månader. Träningsprogrammet har också i en pilotstudie provats på en grupp vuxna personer som drabbats av stroke. Patienterna tränade 30 min 4-6 dagar/vecka i 5 veckor. De visade signifikant förbättring i arbetsminne på olika neuropsykologiska testinstrument, och på ett skattningsformulär rörande minnesfunktion och koncentration i dagligt fungerande (Westerberg et al., 2003).

Syfte. Att studera kort- och långsiktiga effekter av arbetsminnesträning med ReMemo, för vuxna personer med arbetsminnessvårigheter efter lätt hjärnskada.

Design. En randomiserad, kontrollerad experimentell studie.

Metod. Vi avser att följa 50 patienter med sänkt arbetsminnesfunktion efter förvärvad hjärnskada och som uppfyller vissa inklusionskriterier. Patientgruppen indelas initialt i två grupper, 25 individer i experimentgruppen och 25 individer i kontrollgruppen. Randomisering sker utifrån en konsekutiv patientgrupp som är aktuell för utredning och rehabilitering vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vi avser att mäta personernas arbetsminnesfunktion med etablerade neuropsykologiska tester, självupplevda svårigheter rörande minnesfunktion samt göra en bedömning av livskvalitet/välbefinnande/delaktighet i samhället, före påbörjad träning och efter genomförd träning. Experimentgruppen erbjuds personligt coachad och systematisk individanpassad träning under fem veckor. Kontrollgruppen erbjuds ej samma träning. I övrigt följer båda grupperna sedvanligt rehabiliteringsprogram. Båda grupperna följs upp avseende arbetsminnesfunktion efter fyra och tjugo veckor. Kontrollgruppen erbjuds efter uppföljningen samma träningsprogram som experimentgruppen. Efter avslutat projekt har således samtliga 50 personer erbjudits träning enligt samma metod.

Referenser

Cicerone, K. (2002). Remediation of ´working attention´in mild traumatic brain injury. Brain injury, 16, 185-195.
Klingberg, T., Ternell, E., Olesen, P., Johnson M., Gustavsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H. & Westerberg, K. (2005). Computerized Training of Working Memory in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - a Controlled, Randomized, Double-blind, Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 44:177-86.
Olesen, P.J., Westerberg, H. & Klingberg T. (2004). Increased prefrontal and parietal activity after training of working memory. Nature neuroscience 7: 75-79.
Westerberg H., Jacobaeus, H., Hirvikoski, T., Clevberger, P., Östensson, M-L., Bartfai, A. & Klingberg, T. Computerized working memory training - a method of cognitive rehabilitation after stroke. Proceeding from Conference of Stroke Injury. Stockholm, 2003.

Projektbudget

Summa projektbudget

2 558 600.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

3 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareKerstin Grundström lönekostnad för 100% under 3 år1 622 400
Lönemedel övriga medarbetareAnna Lundqvist, lönekostnad för 50% under 3 år811 200
Allmän forskningsersättningStatistiker
Hyra av datorer och lokal
125 000
Sum 2 558 600

Decision

Decision date: 2007-11-07

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Kerstin Grundström lönekostnad för 100% under 3 år1 622 40000 
Lönemedel övriga medarbetare
Anna Lundqvist, lönekostnad för 50% under 3 år811 20000 
Allmän forskningsersättning
Statistiker
Hyra av datorer och lokal
125 0000100 000LFoU 100 tkr
sum2 558 6000100 000 

Träning av arbetsminnesfunktion hos personer med förvärvad hjärnskada. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10450