Kan realtids PCR och microarray bidra i diagnostiken av ErbB2 i bröstcancer:en jämförelse mellan PCR,IHC,SNP microarray ochFISH.Prognostisk betydelse? | Application
Kan realtids PCR och microarray bidra i diagnostiken av ErbB2 i bröstcancer:en jämförelse mellan PCR,IHC,SNP microarray ochFISH.Prognostisk betydelse?
Registration number: LIO-10462
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Cecilia Gunnarsson, 2007-05-18
Professional title at the time of application: Leg Läkare
Work place at the time of application: Klinisk Genetik
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-11-28
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Cecilia Gunnarsson
överläkare, Klinisk genetik, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och i Sverige får årligen nästan 7000 kvinnor diagnosen bröstcancer. 15-30 % av alla brösttumörer har ett överuttryck (amplifiering) av genen som kodar för ”human epidermal growth factor receptor 2” (EGFR2/erbB2/HER2/neu), härefter kallad erbB2. Genen som kodar för erbB2 finns på långa armen av kromosom 17 (17q21.1). Patienter med brösttumörer som har amplifiering av erbB2 har sämre prognos, kortare sjukdomsfritt intervall och en mer aggressiv växt av tumören. Överuttryck av erbB2 har också visat sig associerat med resistens mot endokrin behandling och fler lymfkörtelmetastaser. Nyligen har en ny behandling av brösttumörer som överuttrycker erbB2 introducerats i kliniken. Herceptin® (Trastuzumab) är en monoklonal antikropp riktad mot erbB2 som har visat sig effektivt kunna förhindra tumörens tillväxt hos en del av dessa patienter. Detta innebär att tillförlitliga metoder för att detektera amplifiering av erbB2 i syfte att kunna ge riktad behandling med denna antikropp har blivit ett viktigt önskemål. Idag används immunohistokemi (IHC) för att bestämma erbB2 status i klinisk laboratoriediagnostik. Tumörer som är positiva för IHC valideras vidare med fluorescens in situ hybridisering (FISH) för att detektera genamplifiering. FISH utförs enbart på de större laboratorierna eftersom metoden kräver specialutrustning, såsom fluorescensmikroskop, och särskilt utbildad personal. Dessutom är FISH en relativt dyr och arbetskrävande metod, även om den ger värdefull histopatologisk information. Ett allvarligt problem med IHC är att olika metoder använts på olika laboratorier, vilket har gett icke helt jämförbara analysresultat. Skillnaderna beror på användning av olika antikroppar, fixering, antikroppstitrering och färgningsprotokoll. De kan också vara beroende av teknisk skicklighet och subjektivitet i olika personers bedömning av preparaten. Det finns således flera anledningar att undersöka alternativa mer objektiva metoder för att mäta erbB2 amplifiering. Vi har tidigare använt realtids-PCR för att mäta erbB2 amplifiering i en grupp postmenopausala bröstcancerpatienter och resultaten visade sig ha god överensstämmelse med det cellulära uttrycket av proteinet (Gunnarsson et al, Oncogene 2003 ). En nyligen publicerad studie har likaledes visat god överensstämmelse mellan FISH, IHC och kvantitativ realtids-PCR (mRNA) (Vinatzer et al, Clinical Cancer Research, 2005). Ett delresultat på 145 brösttumörer har visat en 93%-ig överensstämmelse mellan realtids-PCR och FISH. Specificiteten för realtids-PCR jämfört med FISH som ”golden standard” var 98% och sensitiviteten 83%. Reproducerbarheten var god och vi fick samstämmiga resultat både när vi använde paraffininbäddat material och färskfruset tumörmaterial.

Syfte
Målet med studien är att se om realtids-PCR skulle kunna vara ett pålitligt alternativ till IHC/FISH för att diagnostisera erbB2 amplifiering.

Dessutom försöker vi besvara frågan om vi med SNP/Copy Number microarray-teknik kan påvisa amplifiering av ErbB2 på ett tillförlitligt sätt.

Vi vill också följa patienterna prognostiskt - väljer vi ut rätt patienter för behandling med Herceptin®?

Metod
Vi avser att analysera 250-300 brösttumörer där vi har tidigare resultat på erbB2 status med IHC och/eller FISH. Vi använder oss av realtids-PCR för att mäta amplifiering av erbB2. Primers och prober för detta ändamål finns tillgängliga och metoden har använts tidigare. Vi använder APP som referens och mäter erbB2/APP, dvs kvoten mellan antalet kopior för respektive gen i tumörvävnad. Prov som ger kvoten mer än 2 räknas som amplifierade. Resultaten jämförs sedan med resultatet av FISH, SNP microarray och IHC. Vi kommer att bearbeta resultaten med hjälp av programmet STATISTIKA. Enligt planerna kommer dessa resultat att presenteras som en vetenskaplig publikation och på kommande internationella/nationella möten.

Referenser

Gunnarsson C, Ahnström M, Kirschner K et al. Amplification of HSD17B1 and ERBB2 in primary breast cancer. Ocogene 2003;22:34-40

Vinatzer U, Dampier B, Streubel et al. Expression of HER2 and the coamplified genes GRB7 and MLN64 in human breast cancer: quantitative Real-time Reverse Transcription PCR as a dignostic alternative to immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridisation. Clin Cancer Res. 2005;11:8348-57.

Ange forskningsområdet

Cancer

Decision

Decision date: 2007-10-31

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Tid motsvarande 2 veckor för Hans Olsson som hjälper till vid bedömning och databearbetning52 800055 000LFoU 55 tkr
Allmän forskningsersättning
Material och reagens kostnad - äskar en del av kostnaden85 000085 000LFoU 85 tkr
sum137 8000140 000 

Kan realtids PCR och microarray bidra i diagnostiken av ErbB2 i bröstcancer:en jämförelse mellan PCR,IHC,SNP microarray ochFISH.Prognostisk betydelse? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10462