Höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga samt upplevd hälsa fyra månader efter fraktur tillfället. | Application
Höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga samt upplevd hälsa fyra månader efter fraktur tillfället.
Registration number: LIO-10468
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: siri östman, 2007-05-18
Professional title at the time of application: Arbetsterapeut
Work place at the time of application: Rehab väst, NSV
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: siri östman
Arbetsterapeut, Rehab väst, NSV

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Antalet patienter som drabbas av en höftfraktur har ökat i antal under de senaste decennierna. Idag drabbas årligen omkring 18 000 svenska kvinnor och män av höftfraktur. Ökning kommer att fortsätta, framför allt beroende på ett ökat antal äldre i befolkningen. (1)
Höftfrakturer är den största diagnosgruppen som behandlas vid ortopediska kliniker i Sverige. Omkring en fjärdedel av alla ortopediska vårddagar i Sverige avser höftfrakturpatienter (2). Höftfrakturer står för mer än hälften av alla frakturrelaterade direkta vårdkostnader (3).

I början av 1990-talet beräknades den årliga kostnaden för akut medicinsk behandling av höftfraktur patienter till omkring 700 miljoner kronor. Därtill kom kostnader för boende på olika institutioner under de första fyra månaderna efter höftfrakturen av samma storleksordning, dvs. totalt närmare 1,5 miljarder kronor.Vårdkostnaden för en patient med cervikal höftfraktur som kan skrivas ut till eget hem och som efter fyra månader är ”oberoende gångare” är en femtedel av kostnaden för en patient med trokantär fraktur som skrivs ut till institutionsvård och som har nedsatt gångförmåga.
29 000 kronor jämfört med 150 000 kronor (5).
Det generella långsiktiga målet för patienter med höftfrakturer är att han/hon ska kunna återgå till sitt tidigare boende och återfå tidigare funktionsförmåga så långt detta är möjligt. Dock har man sett att ett år efter en höftfraktur är bara 25 % av dem som överlevt helt återställda. (6)

Idag finns inom NSV inget rehabprogram för denna patientgrupp. Riktlinjer för vilka patienter som ska följas upp saknas också. Projektet ska skapa grunden till att ta fram både rehabprogram och riktlinjer. Projektet, som ska ske i samverkan med Motala kommun, ska också möjliggöra ett gemensamt synsätt när det gäller höftrehabilitering i de olika organisationerna och tjäna som ett gott exempel för hela västra länsdelen.

Syfte
Att i samverkan mellan kommun och landsting förbättra vårdkedjan samt ta fram underlag till rehabprogram för höftfrakturpatienter boende inom NSV. Det ska tydligt framgå
Vad som ska göras, När det ska göras, Hur det ska göras och av Vem det ska göras. Övergångarna mellan sjukhus och annat boende ska särskilt beaktas.
Ta fram förslag på lämpliga effektmått avseende åtgärderna.

Metod
Uppföljning av alla patienter som opereras för en höftfraktur inom Ortopedicentrum i Östergötland 070301-070630 och är boende i Motala kommun. Uppföljningen sker 1 vecka efter utskrivning från sjukhus samt 4 månader efter operation. Uppföljning sker i patientens hem eller i tillfälligt boende.
Vid utskrivning från slutenvården skickar arbetsterapeut/sjukgymnast på ortopeden ett särskilt överrapporteringsblad till projektansvariga. Detta skickas på alla patienter boende inom NSV, men uppföljningarna utförs endast på patienter inom Motala kommun. Pat får muntlig och skriftlig information om att uppföljningarna kommer att ska
Uppföljningen sker enligt en utarbetad mall (bilaga 3+4). Patienter boende i kommunens särskilda boenden följs upp med samma tidsintervall och efter samma mall. De utvärderingsinstrument som används är ADL-taxonomin, Frenchay Activity Index, Timed Up and Go (TUG), VAS, EQ-5D samt Falls Efficacy Scale.
Uppföljningen i pilotstudien sker för att kartlägga funktionsförmågan hos höftfraktur patienter i Motala kommun. Inga övriga insatser kommer att göras bortsett från de befintliga t.ex. hembesök vid hemgång av arbetsterapeut i primärvård. Vårdplanering och hemplanering sker enligt sedvanlig rutin.

Sammanfattning
Den insamlade datan ska sammanställas och användas för att uppnå syftet.
Ska även använda resultatet av höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga och upplevda hälsa 4 månader efter fraktur tillfället till en artikel med syfte att publiceras.

Referenser

1. Thorngren K-G. State of the Art – Höftfraktur. www.sos.se/mars 1998
2. Borgqvist, Lindelöf, Thorngren. Cost of Hip Fracture. Rehabilitation of 180 patients in Primary Health Care. Acta Orthop Scand 1991;62(1):39–48
3. Johnell O, Gullberg B, Alander E, Kanis JA and the Medos Study Group. The
apparent incidence of hip fracture in Europe: A study of national register
sources. Osteoporosis Int 1992;2:298–302.
4. Zethraeus N, Strömberg L, Jönsson B, Svensson O, Öhlén G. The cost of a hipfracture. Estimates for 1.709 patients in Sweden. Acta Orthop Scand 1997;68(1):13–17
5. Borgqvist L, Thorngren K-G. The financial cost of hip fractures. Acta Orthop Belgica 1994;60:102–105.
6. Koot VC, Peeters PH, de Jong Jr, et al Functional results after treatment of hip fracture: A multicentre, prospective study in 215 patients. Eur J Surg 2000;166:480-485
7. Podsiadlo D, Richardson S. The timed ”Up&Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991;39:142-148

Projektbudget

Summa projektbudget

41 600.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareLönemedel för 4 vekors arbete med att sammanställa resultat och skriva artikel.41 600
Sum 41 600

Decision

Decision date: 2007-11-27

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Lönemedel för 4 vekors arbete med att sammanställa resultat och skriva artikel.41 600041 600LFoU 41,6 tkr
sum41 600041 600 

Höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga samt upplevd hälsa fyra månader efter fraktur tillfället. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10468