Utvärdering av fysisk aktivitet på recept | Application
Utvärdering av fysisk aktivitet på recept
Registration number: LIO-10470
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Ingrid Lagerqvist, 2007-05-18
Professional title at the time of application: undersköterska/friskvårdsansvarig
Work place at the time of application: Livsstilsmottagningen Vadstena Vårdcentral
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ingrid Lagerqvist
undersköterska/friskvårdsansvarig, Livsstilsmottagningen Vadstena Vårdcentral

Projektinformation

Sammanfattning

Livsstilsrelaterad ohälsa innebär ökad risk för sjuklighet och medför stora kostnader för hälso- och sjukvården. Det finns evidens för betydelsen av fysisk aktivitet vid behandling av flera sjukdomar (1). På Vadstena vårdcentral finns en Livsstilsmottagning sedan 1994, dit patienter kommer på remiss från läkare, sjuksköterska, dietist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. Till mottagningen remitteras patienter med diabetes, högt blodtryck, lipidrubbning, övervikt/fetma, psykisk ohälsa samt patienter som är fysiskt inaktiva. Dessa riskpatienter erbjuds motiverande samtal, stöd/råd till livsstilsförändring, träning/motionsråd, kostråd, hälsoprofilbedömning samt rekommenderas att delta i passande gruppverksamhet t ex rehabiliteringsgrupp, riskfaktorgrupp, må bra grupp, avspänningsgrupp (Qi gong) och Fysisk aktitivtet på recept (FaR) enl. metodbeskrivning nedan. FaR är ett välkänt begrepp i Landstinget Östergötland (2). Sedan 2007 har Vadstena Vårdcentral som mål att skriva minst 50 FaR per år. Det finns en svensk rekommendation från 2000 gällande intensitet av fysisk aktivitet enligt följande: ”för att uppnå en mätbar hälsoeffekt av fysisk aktivitet rekommenderas 30 minuters daglig aktivitet motsvarande snabb promenad" (3,4).

Patienters följsamhet vid ordination av fysisk aktivitet är ett uppmärksammat problem. Det är oerhört viktigt att skapa och utvärdera eventuella motivationshöjande åtgärder, som kan förbättra följsamheten hos patienterna vid FaR. Att förändra beteende tar långt tid och det är av största betydelse att förstärka motivationen till livsstilsförändring genom lämplig feed-back i mötet med patienter vid FaR ordination (5). En färsk SBU-rapport visar stora kunskapsluckor beträffande de långsiktiga effekterna av olika metoder avsedda att främja fysisk aktivitet. Det saknas både objektiva samt tillförlitliga mätinstrument för att mäta förändringen av aktivitetsnivån och långtidsuppföljningar för att studera effektens varaktighet (6).

Syfte: Har mötet med patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept (FaR) inkluderande motiverande samtal, motionsdagbok och gångtest samt uppföljande återbesök hos livsstilssamordnare betydelse som motivationshöjande och stödjande komponent för ökad fysisk aktivitet hos individen?

Mål: Utveckla arbetet med FaR för att få bättre följsamhet hos patienter som ordinerats fysisk aktivitet.

Metod: Alla patienter som får remiss på fysisk aktivitet ställd till Livsstilsmottagningen (Vårdcentralen) kallas till ”livsstilssamordnare” för en FaR ordination samt för motiverande samtal angående träning/motion (7). Kostvanor tas också upp i samtalet, eftersom man vet att bristfällig kost försämrar effekten av fysisk träning. Alla kontaktade patienter ska föra motionsdagbok under uppföljningstiden på 3-4 mån. Vid första besök samt vid uppföljande besök efter 3-4 mån utförs modifierat 6 min gångtest på löpband (7,8). Gångtest används för att få en uppfattning om patientens konditionsläge samt för att styra motionsintensiteten och som uppföljande test, för att höja motivationen samt för att stödja behandlingseffekten (7). Vid gångtest kontrolleras och noteras hjärtfrekvens varje minut för att följa pulsutvecklingen samt skattas upplevd ansträngningsgrad enligt Borg-skala (9). Studien som innebär uppföljning och utvärdering av FaR arbetet ska pågå minst ett år.

Referenser

1. Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J med Sci Sports 2006: 16: 3-63.
2. Leijon M, Jacobsson M. Fysisk aktivitet på recept - fungerar det? Folkhälsovetenskapligt Centrum 2006: Rapport 2.
3. Folkhälsoinstitutet. Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999: 8. Jönköping, AB Småland.
4. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2001: Rapport 5. Stockholm, Modin-Tryck, .
5. Faskunger J. Motivation för motion. SISU Idrottsböcker 2002: ISBN 91-88941-27.
6. Metoder för att främja fysisk aktivitet – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2007: Rapport 181.
7. Statens Folkhälsoinstitut. FYSS 2003: Rapport 44.
8. ATS statement. Guidelines for Six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002: 166: 111-7.
9. Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982: 14(5): 377-81.

Projektbudget

Summa projektbudget

34 800.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareStatistisk analys och utvärdering20 800
Lönemedel övriga medarbetarePraktisk genomförande av studien och datainsamling14 000
Sum 34 800

Decision

Decision date: 2007-11-27

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Statistisk analys och utvärdering20 800020 800LFoU 20,8 tkr
Lönemedel övriga medarbetare
Praktisk genomförande av studien och datainsamling14 000014 000LFoU 14 tkr
sum34 800034 800 

Utvärdering av fysisk aktivitet på recept | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10470