Recidiverande corneal erosion - orsak och behandling | Application
Recidiverande corneal erosion - orsak och behandling
Registration number: LIO-10477
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Per Fagerholm, 2007-05-21
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: Avd, f, Oftalmologi, INR
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Fagerholm
professor emeritus, IKE-oftalmologi

Projektinformation

Sammanfattning

Recidiverande corneala erosioner innebär att epitelet på hornhinnans yta lossnar och bilda smärtsamma blåsor eller sår på ytan som invalidiserar patientetn under 1 - 7 dagar.
Det finns två tillstånd, recidiverande corneala erosioner och basalmembransdystrofi, som har erosionerna gemensamnt och som är de vanligaste indikationerna för excimerlaserkirurgi på medicinsk indikation. Inga eller enstaka studier,prospektiva och randomiserade, är gjorda av behandlingseffekten av excimerlaserintervention jämfört med andra metoder , den vanligaste mekanisk skrapning av ytan. Vidare är få studier utförda
som sökt mekanismerna bakom sjukdomarnas uppkomst.
Recidiverande erosioner är uppdelbart i två subgrupper; de traumatiskt utlösta och de spontant uppkomna.Grupperna är ungefärt lika stora. Tidigare studier visar att de flesta behandlingsmetoder, skrapning, stromal puncture, bandagelins etc ger en läkning på 40 % medan en prospektiv studie med excimerlaser av äldre datum gav en läkning på 85 % (1).
Studien utfördes med en äldre typ av excimerlaser som orsakar mer inflammation och läkningsreaktion än de moderna och kan därför ha varit mer effektiv.
Studien är uppdelad i
1. en retrospektiv genomgång av patienter behandlade i på US i Linköping sedan år 2001 med minst 1 års uppföljning.
2. en prospektiv randominserad gren där skrapning jämförs med skrapning plus excimerablation av 8 mikrometer av Bowmans lager
3. Analys av avskrapat epitel med immunohistokemi bl a avseende hemidesmosomerna 17 delkomponenter
4. In-vivo konfokalmikroskopisk analys av kornea före och under läkningen efter ingreppen.
5. en subanalys av de två grupperna med recidivreande erosioner, spontana occh traumautlösta.

Basalmembransdystrofi (Cogans dystrofi,Map-Dot-Fingerprint dystrofi) är en sjukdom där epitelcellerna bildar för mycket basalmembran. Benämningen dystrofi är sällan korrekt då den endast sällsynt är ärftlig. Fenomenet torde vara ett reaktionssätt hos hornhinnan på en rad stimuli varav de flesta är okända.
Sjukdomen som är vanlig, föränmndringar kan finnas hos upp till 25 % av patienter som besöker en ögonklinik (N Ehlers pers com). Emellanåt ger förändringarna upphov till varierande refraktion varför glasögon kan vara svåra att utprova. Synnedsättningen är ofta måttlig. Recidiverande erosioner är också ett vanligt symptom (2,3).
Behandlingen består i mekanisk abrasio eller på senare år behandling med excimerlaser för att avlägsna 15 mikrometer av ytepitelets underlag. Behandlingseffekten med excimerlaser är god men ej prövad mot den enklare mekaniska abrasion.
Den aktuella studien delas upp i flera delar:
1. en retrospektiv genomgång av fall behandlade med excimer laser vid US sedan 2001 med minst 1 års uppföljning.
2. en prospektiv .randomiserad del som jämför mekanisk abrasio med abrasio plus excimerlaserbehandling.
3. Tillvarataget material kommer all analyseras immunohistokemiskt och morfologiskt avseende hemidesmosom- och basalmembranskomponenter.
4. Patienterna kommer att undersökas med in-vivo konfokalmikroskop före behandlingen och under läkningen.

Den refraktiva effekten på excimerlaserinhgrepppet kommer att jämföras mellan basalmembransdystrofierna och recidiverande cornealerosionerna. I det ena fallet tas hälften av Bowmans lager bort med laser och i det andra fallet hela tjockleken.
Rollen av Bowmanslager för refraktionen är okänd och av intresse i modern refraktiv kirurgi.Refraktion, topografi och vågfrontsanalys utförs före kirurgi och efter läkning i dessa fall.

Johan Germundsson svarar för studien av de recidiverande cornealerosionerna och
Christian Kirr för basalmembransdystrofierna. Båda projekten är avsedda som avhandlingsprojekt.

Referenser

(1) Öhman L and Fagerholm P. The influence of excimer laser ablation on recurrent corneal erosions – a prospective randomized study. Cornea. 17, 4, 349-352, 1998.

(2) Örndahl M and Fagerholm P. Phototherapeutic keratectomy for map dot fingerprint corneal dystrophy. Cornea, 17, 595-599, 1998. 100.Örndahl M and Fagerholm P. Treatment of corneal dystrophies with phototherapeutic keratectomy. J Refract Surg 14, 129-135, 1998.

(3) Fagerholm P. Phototherapeutic keratectomy – 12 years experience. Acta Ophthalmol. Scand 81 (1) 19 – 32, 2003.

Ange forskningsområdet

Sinnesorgan

Decision

Decision date: 2008-10-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Johan Germundsson 4 veckors forskningstid105 600105 60052 800ALF 2 veckor
LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Christina Kirr 4 veckors forskningstid105 600052 800ALF 2 veckor
LFoU 2 veckor
sum211 200105 600105 600 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Ögonkliniken

Contributes with 105600 SEK


Recidiverande corneal erosion - orsak och behandling | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10477