Identifiering och karaktärisering av immunmodulerande serumfaktorer vid kolorektal cancer | Application
Identifiering och karaktärisering av immunmodulerande serumfaktorer vid kolorektal cancer
Registration number: LIO-10478
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Annelie Abrahamsson, 2007-05-21
Professional title at the time of application: Biomedicinsk analytiker
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset Linköping, Tumörimmunologilaboratoriet
Last updated / corrected by: Beslut ALF Region Östergötland, 2007-11-05
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Annelie Abrahamsson
Biomedicinsk analytiker, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektinformation

Sammanfattning

Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar 1 miljon personer i världen i kolorektalcancer. I Sverige är motsvarande siffra 5000. 70% av dessa undergår kirurgi med kurativ intention, 10% har överväxt på närliggande organ och 20% har fjärrmetastaser. Varje år dör 2500 patienter i Sverige i denna diagnos. Ett stort antal patienter som radikalopererats för sin primärtumör kommer alltså att få recidiv och avlida i sin tumörsjukdom. Histopatologisk undersökning av tumören ger vid ett stort antal tumörsjukdomar underlag för indelning i stadier med olika prognos. Även om risken för återfall i vissa grupper således är stor överlever ett stort antal patienter med ”dålig prognos” . Det är därför viktigt att förbättra den prognostiska informationen (1).
Immunsystemet har visats spela en viktig roll för maligna tumörers progression. Man har kunnat visa att typ, förekomst samt lokalisation av immunceller i humana kolorektaltumörer korrelerar med överlevnad och ger en bättre prognostisk information än den nuvarande histopatologiska stadieindelning som används (2).

Vi har nyligen publicerat data som visar att mononukleära blodcellers produktion av interleukin-6 (IL-6) efter stimulering med lipopolysackarid (LPS) korrelerar med överlevnad hos patienter som radikalopererats för kolorektalcancer (3). Resultaten är baserade på 5 års överlevnad och ingen patient med normal immunfunktion hade avlidit i sin tumörsjukdom under denna tid. Analysen gjordes veckan före operation och kan därmed ge vägledning för pre-operativ neo-adjuvant behandling och hur extensiv kirurgisk behandling som behöver utföras. Dessutom ger utfallet av detta test värdefull information för ställningstagande till post-operativ medikamentell behandling. I ovanstående analys odlas patienters mononukleära blodceller i närvaro av autologt serum. Vi har även visat att LPS inducerad IL-6 produktion är beroende av serumfaktorer genom att odla blodceller från friska givare i odlingsmedium innehållande serum från patienter med hög IL-6 produktion och därmed kunnat påvisa en ökning av IL-6 hos dessa celler.

Att kunna karaktärisera dessa serumfaktorer är av stor betydelse. Vi har tagit fram en modell baserad på specifik affinitetskromatografi där vi har möjlighet att identifiera mycket låga koncentrationer, picogram/ml, av cancer relaterade immunmodulerande faktorer i serum. Modellen baseras på en artificiell cellyta. Ytproteiner på mononukleära blodceller biotinyleras, utan att intracellulära proteiner reagerar, därefter lyseras cellerna med detergent och de biotinylerade proteinerna binds till en streptavidin konjugerad agaros matrix. Serum adsorberas till sådan matrix, bundna serumproteiner elueras och separeras efter storlek och laddning med 2 dimensionell elektrofores. Genom att jämföra proteinmönster mellan patienter med hög respektive låg LPS inducerad IL-6 produktion kan specifika fraktioner som korrelerar till dålig prognos identifieras. Dessutom kommer identifiering av separerade proteiner med matrix assisted laser desorbtion/ionization time of flight –mass spectometry (MALDI –Tof MS) att göras och ytterligare identifiering av protein peptider görs genom aminosyra sekvenering med electro spray ionization tandem mass spectometry (ESI MS/MS). Fortsatt utveckling och analysering med den här modellen erbjuder en betydande framgång när vi vill identifiera immunmodulerande faktorer eftersom dessa endast förekommer och är aktiva vid väldigt låga koncentrationer.

Referenser

1. Wetz, J., Koch, M., Debus, J., Hohler, T., Galle, P.R., Buchler M.W. Colorectal cancer. Lancet 2005;365:153-65
2. Galon, J., Castes, A., Sanches-Cabo, F., et al. Type, density and location of immune cells whithin human colorectal tumors predict clinical outcome. SCIENCE 2006;313:1960-1964
3. Clinchy, B., Fransson, A., Druvefors, B., et al. Preoperative interleukin-6 predicts survival after radical surgery for colorectal carcinoma. Cancer 2007;109:1742-1749

Projektbudget

Summa projektbudget

1 533 200.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Externa bidragsgivare i projektet för samtliga medarbetare

Grants

Landstinget i Östergötland, Kommitte´n för medicinsk FoU (Lio-8160)
70 000 SEK (applied sum: 150 000 SEK)
Annelie Fransson

2006, Forskningsprojekt fortsättning: Prognostik av kolorektalcancer baserat på immunparametrar

FORSS (FORSS 8891)
200 000 SEK (applied sum: 294 000 SEK)
Birgitta Clinchy

2006, Maligna tumörers påverkan på immunsystemet

Kirurgi och Onkologi Centrum i Östergötland (saknas)
0 SEK (applied sum: 178 000 SEK)
Birgitta Clinchy

2006, Prognostik av kolorektalcancer baserat på immunparametrar

Landstinget i Östergötland, Kommitte´n för medicinsk FoU (Lio-5448)
55 000 SEK (applied sum: 150 000 SEK)
Annelie Fransson

2005, Forskningsprojekt: Prognostik av kolorektal cancer baserat på immunparametrar

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse (finns ej)
0 SEK (applied sum: 210 000 SEK)
Birgitta Clincy

2004, Forskningsprojekt, Maligna tumörers påverkan på immunsystemet

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareMarie Gunnerås, Medicinsk biolog,
12 mån 30 % av heltid
150 000
Allmän forskningsersättningLaboratorie material, reagens, hyra av utrustning av Coor-facility Universitetssjukhuset i Linköping60 000
Sum 296 000

Decision

Decision date: 2007-11-06

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
Leif Håkansson 12 mån, 5% av heltid43 00000 
Lönemedel läkare
Bengt Druvefors 12 mån. 5% av heltid43 00000 
Lönemedel övriga medarbetare
Marie Gunnerås, Medicinsk biolog,
12 mån 30 % av heltid
150 00000 
Allmän forskningsersättning
Laboratorie material, reagens, hyra av utrustning av Coor-facility Universitetssjukhuset i Linköping60 00000 
sum296 00000 

Identifiering och karaktärisering av immunmodulerande serumfaktorer vid kolorektal cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10478