Virusinfektioner i samband med insjuknade i diabetes hos skolbarn. Indirekta tecken på infektion relaterat till diabetesassocierade antikroppar | Application
Virusinfektioner i samband med insjuknade i diabetes hos skolbarn. Indirekta tecken på infektion relaterat till diabetesassocierade antikroppar
Registration number: LIO-10519
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Ulf Samuelsson, 2007-05-23
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Barnkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-03-16
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ulf Samuelsson
Överläkare, Barnkliniken

Projektinformation

Sammanfattning

Vår region har bland världens högsta incidens av diabetes hos barn. Miljöfaktorer anses spela en avgörande roll för risken att insjukna i diabetes. Baserat på många serologiska och epidemiologiska studier samt fallbeskrivningar är virusinfektioner en mycket trolig miljöfaktor. Picornavirus har under många år misstänkts vara associerat med risk att insjukna i diabetes. En medlem i Picornavirusfamiljen är Coxsackievirus. Flera vetenskapliga studier talar för att Coxsackievirus är involverade i uppkomsten, åtminstone av en del fall av Typ 1 diabetes. Inom ABIS-projektet svarar föräldrarna på frågor i återkommande frågeformulär. Svaren på några av dessa frågor besvarar indirekt om barnet haft någon infektion och hur allvarlig denna infektion varit. Det finns också frågor där svaren anger om barnet går på exv.dagis. Dessa frågeformulär är besvarade vid födelsen, 1 år, 2,5 år och 5 år etc. Vid dessa tillfällen är det också tagit blodprov för bl.a analys av vissa diabetesassocierade antikroppar. I denna studie kommer vi att använda oss av frågeformulären och blodprovsanalyser fram t.o.m. 5 år.
Frågeställning: Huvudfrågeställningen är att se om det finns något specifikt virus som ger aktuell infektion vid tiden för insjuknandet i insulinberoende diabetes. Barn från olika skolor och miljöer kommer att drabbas av sjukdomen under dessa två år. Ytterligare en frågeställning blir om det är samma virustyp som florerar i dessa olika miljöer och över tid. Är det olika virus i tätort än i glesbygd? Förekommer epidemisk spridning av misstänkta enterovirus i nära omgivningen till ett barn när det får diabetes? När det gäller ABIS-delen så kommer de frågor som handlar om infektion hos barnet och miljöer med infektionsrisk att relateras till förekomst eller inte av de analyserade diabetesantikropparna hos barnet.
Material och metoder: Vi planerar ta prover (blod och avföring) från mellan 5 - 10 barn i den skolklass där ett barn insjuknar i insulinberoende diabetes samt från mellan 5 - 10 barn i motsvarande årskurs i en skola belägen i en annan kommun i Östergötland. Dessa prov kommer att analyseras vad gäller förekomst av vissa virus däribland enterovirus. Sjukdomsbild och förlopp klassificeras med hjälp av bestämning av autoantikroppar, HLA, cellmedierad immunitet, och kvarvarande insulinsekretion (C-peptid) följs. Under en 2 års period inkluderas 15 barn med diabetes och deras kontroller i Sverige samt lika många från Litauen.
Analyser avseende Enterovirus kommer att ske genom att använda en vid panel av känsliga virologiska test inkluderande virusisolering, RT-PCR. Antikroppar mot andra enterala virus (speciellt adeno- och rotavirus) liksom vissa herpes virus analyseras som kontroll. Funna enterovirus kommer också att typas.
I ABIS-delen kommer uppgifter att inhämtas ifrån databasen och bearbetas statistiskt
Betydelse: Kan vi identifiera visst virus hos både barn som just får diabetes och i dess omgivning och detta förekommer lika både i Sverige och Litauen, kan det ge värdefull kunskap om vilket/a virus som är involverade i uppkomsten av diabetes hos barn. Ur diabetessynpunkt studien extra intressant då vi också jämför ett område med hög diabetesincidens (Östergötland) med ett område med betydligt lägre incidens (Litauen).
ABIS-projektet kommer att ge värdefull information rörande om antikroppar tidigt i livet är kopplade till infektioner eller infektionsbenägent samt om dessa antikroppar är vanligare hos barn som är på dagis eller motsvarande

Referenser

1. Diabetes Epidemiology Research International group. Preventing insulin-dependent diabe9.
2. Yoon J-W, Austin M, Onodera T, Notkins AL. Virus-induced diabetes mellitus. N Engl J Med 1979
3. Olsson A, Johansson U, Korsgren O, Frisk G. Inflammatory gene expression in Coxsackievirus B-4-infected human islets of Langerhans. Biochem Boiphys Res Commun 2005; 330: 571-6; 300: 1173-9.tes: the environmental challenge. BMJ 1987; 295: 479-81.
4. Hyoty H. Enterovirus infections and type 1 diabetes. Ann Med 2002; 34: 138-47
5. Frisk G, Tuvemo T. Enterovirus infections with beta-cell tropic strains are frequent in siblings of children diagnosed with type 1 diabetes and in association with elevated levels of GAD65 antibodies. J Med Virol 2004; 73: 450-9.
6. Knip M, Åkerblom HK. Environmental factors in the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diab 1999 107 (suppl 3): 93-100.
7. Bodansky HJ, Staines A, Stephenson C, Haigh D, Cartwright R. Evidence for an environmental aetiology of insulin dependent diabetes in a transmigratory population.
BMJ 1992; 304: 1020-1022.
8. Mandroup-Poulsen T, Helqvist S, Wogensen LD, Mölvig J, Pociot F, JohannessenJ, Nerup J. Cytokines and free radicals as effector molecules in the destruction of pancreatic betacells. Curr Top Microbiol. 1990; 164: 169-93.

Ange forskningsområdet

Diabetes

Decision

Decision date: 2007-10-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Johan Wahlström. Kontakt med skolor, sköterska, laboratoriet, datainmatning och uppföljning153 600105 60052 800ALF 4 veckor
LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Ulf Samuelsson. Hjälp med kontakter, handledning och hjälp i patientkontakten, 3 veckor76 80052 8000ALF 2 veckor
Allmän forskningsersättning
 208 000100 0000ALF 100 tkr
sum438 400258 40052 800 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Barnkliniken

Contributes with 258400 SEK


Virusinfektioner i samband med insjuknade i diabetes hos skolbarn. Indirekta tecken på infektion relaterat till diabetesassocierade antikroppar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10519