Hur överlever Mycobacterium tuberculosis i humana makrofager, och hur kan makrofagen aktiveras för att eliminera infektionen? | Application
Hur överlever Mycobacterium tuberculosis i humana makrofager, och hur kan makrofagen aktiveras för att eliminera infektionen?
Registration number: LIO-10528
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Maria Lerm, 2007-05-24
Professional title at the time of application: Biolog, Forskarassistent
Work place at the time of application: Avd. för medicinsk mikrobiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-17
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Maria Lerm
Biolog, biträdande professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Infektion med Mycobacterium tuberculosis (Mtb), bakterien som orsakar tuberkulos, är den ledande orsaken till dödsfall på grund av infektionssjukdom i världen. Mtb överlever och förökar sig inuti alveolära makrofager. Syftet med projektet är att studera mekanismerna bakom tuberkelbakteriens intracellulära överlevnad, och hur infektionen kan hävas med olika substanser som aktiverar makrofagen. Vi har etablerat både kvalitativa och kvantitativa metoder för att studera den intracellulära överlevnaden av Mtb och våra studier möjliggörs genom samarbete med Klinisk Mikrobiologi, som ger oss tillgång till P3-laboratoriet. De etablerade metoderna ska användas dels för att beskriva mekanismerna som ligger bakom den hämmade cellaktiveringen, och dels för att försöka finna nya ämnen som kan stödja makrofagfunktionen och på så sätt eliminera bakterien. Detta innebär ett nytt sätt att närma sig infektionsproblematik; istället för att söka efter nya antibiotika, fokuserar vi på identifikation av immunomodulatoriska substanser, dvs. ämnen som stöder och aktiverar immunförsvarets funktioner. När metoderna är etablerade, ska substanser isolerade från medicinalväxter som traditionellt använts vid infektionssjukdomar, fr.a. tuberkulos, testas med avseende på ökad avdödningsförmåga hos de infekterade cellerna. Denna del av projektet kommer att ske i samarbete med ett antal europeiska grupper, som nu gått in med en ansökan till EU:s sjunde ramprogram. Även effekterna av vitaminer, mineraler och spårämnen på makrofagens förmåga att avdöda Mtb ska testas. Idag utgör multiresistenta bakteriestammar ett allvarligt hot mot mänsklig hälsa, varför nya, kompletterande sätt att behandla infektionssjukdomar är av stor betydelse. Studien förväntas öka förståelsen för hur tuberkelbakterien överlever intracellulärt och hur värdens immunmekanismer kan eliminera intracellulär infektion.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Under seminarite presenterades våra två huvudgrenar inom vår forskning. Dels den grundforskning som vi utför i humana makrofager som infekteras med M.tuberculosis och dels det nystartade translationella projektet där vi studerar överlevnadsförmåga hos Mtb i celler från TB-patienter. Jag beskrev de data och den hypotes som vi format kriong våra grundforskningsdata, och som kan ge ny kunskap om latent tuberkulos. Vårt kliniska projekt är nystartat, och därför framlades planerna samt en beskrivning av vår nya metod som f.n. är under validering.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Hur överlever Mycobacterium tuberculosis i humana makrofager, och hur kan makrofagen aktiveras för att eliminera infektionen? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10528