Development of immune responses to allergens and atopic disease in relation to environmental factors, particularly maternal immunity and gut flora | Application
Development of immune responses to allergens and atopic disease in relation to environmental factors, particularly maternal immunity and gut flora
Registration number: LIO-10546
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Maria Jenmalm, 2007-05-24
Professional title at the time of application: Doktor
Work place at the time of application: IMK / Pediatrik, Hälsouniversitetet i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Maria Jenmalm
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Bakgrund
Förekomsten och svårighetsgraden av allergiska sjukdomar har ökat kraftigt de senaste fyra decennierna. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Miljöförhållanden tidigt i livet avgör om en individ blir tolerant mot allergen eller utvecklar allergisk sjukdom. För att identifiera miljöfaktorer som förklarar ökningen i industrialiserade länder jämför vi barn i Estland och Sverige med låg, respektive hög allergiförekomst. Vi studerar också hur moderns immunsvar under graviditet och amning påverkar allergiutveckling hos barnet.

Målsättning
Att kartlägga immunsvaret under barndomen i relation till moderns immunitet samt i två miljöer med klart olika livsstil och allergiförekomst (Estland och Sverige) för att identifiera faktorer som driver immunsystemet mot tolerans eller sensibilisering som en grund för meningsfulla allergiförebyggande åtgärder. Vi skall också undersöka om allergi kan förebyggas genom att tillföra probiotikan Lactobacillus reuteri.

Arbetsplan
Vi följer noggrant barn från födseln upp till 11 års ålder. 370 barn i Tartu och 200 barn i Linköping undersöks vad avser utveckling av allergisk sjukdom i relation till utveckling av immunsvar mot allergen, mikrobiell tarmflora tidigt i livet, moderns immunsvar och andra miljöfaktorer. Vi följer 230 barn som ingår i den förebyggande studien.

Betydelse
Kännedom om de tidiga immunsvaren mot allergener krävs för att förstå hur allergisk sjukdom uppstår. Det immunologiska samspelet mellan mor och barn är betydelsefullt, då miljön under fostertiden kan vara mycket viktig för utvecklingen av immunsvar mot allergener. Vi har en unik möjlighet att identifiera de faktorer som tidigare skyddade mot allergisk sjukdom i Norden och som fortfarande finns i Estland. Studierna kan utgöra en grund för meningsfulla förebyggande åtgärder. En sådan förebyggande åtgärd, tillförsel av probiotisk tarmflorebakterie, utvärderas.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Forskningens Dag vid Avd f Pediatrik 2007-12-18 kl 13-15

Maria Jenmalm: Immunsvar, allergi, mammans immunitet och mikrobiella faktorer

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Development of immune responses to allergens and atopic disease in relation to environmental factors, particularly maternal immunity and gut flora | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10546