Utveckling av känsliga ESR dosimetersystem för radioterapi. | Application
Utveckling av känsliga ESR dosimetersystem för radioterapi.
Registration number: LIO-10549
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Eva Lund, 2007-05-24
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Radiofysik
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-10-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Lund
Professor emeritus, Radiofysik

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Vid strålbehandling strävar man efter att ge hög stråldos till tumören och lägsta möjliga till omgivande organ. Detta försöker man uppnå t ex genom IMRT, brachyterapi eller med tätjoniserande strålning. För att kunna planera en strålbehandling använder man datorberäkningar. Dessa kan verifieras t ex med hjälp av ESR dosimetri. Det mest använda materialet alanin, har visat sig vara för okänsligt vid radioterapi. Vi har utvecklat alternativa dosimetrar, det bästa 7 gånger så känsligt som alanin. Vi testar nu dessa i olika strålkvaliteter; dosimetriegenskaper, respons och stabilitet, men vi vill också visualisera dosfördelningarna. På liknande sätt som MR-kamerorna kan avbilda människokroppen kommer vi att avbilda dosfördelningar med ESR teknik. Vid IMRT varieras strålfälten för att passa tumörområdet. En del fält blir mycket smala och avbildningar av dessa tillsammans med absolutmätningar i fantom ger oss information när standardmetoder för inmätningar inte räcker. Vid t ex protonbestrålning varierar jonisationstätheten och den biologiska effekten inom targetområdet. För att kunna anpassa bestrålningen så att man får önskad effekt i hela tumören är det viktigt att veta hur stråldos och jonisationstäthet fördelas. EPR dosimetrarna är lämpliga för detta eftersom signalkurvans utseende förändras med olika jonisationstäthet. Vi undersöker i kända jonstrålar dosimetersignal och respons i jämförelse med fotonstrålning. Vi tänker täcka motsvarande en tumörvolym med dosimetermaterial för att avbilda hur fördelningen av dos och jonisationstäthet blir när den bestrålats med protoner.
EPR dosimetrar kan idag verifiera dosen i fantom inför IMRT behandlingar. Fördelen att ESR dosimetrarna inte förstörs vid utläsning kan utnyttjas i in-vivo dosimetrar, som följer patienten genom en behandlingsserie. Vid den nationella utvecklingen av partikelterapi kommer ESR dosimetri att utgöra ett viktigt hjälpmedel för att beskriva både stråldos och biologisk effekt.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

"Kan spinnande elektroner hjälpa oss att bestämma dos och LET" med Eva Lund och Sara Olsson
Seminariet syftade till att förklara och beskriva ESR dosimetersystems användbarhet inom radioterapi. Det inleddes med en enkel beskrivning av mekanismerna för ESR dosimetri och hur vi utvecklat och tagit fram användbara dosimetrar. Ett avsnitt handlade om hur man med hjälp av ett lämpligt material kan bestämma både dosen i en tumör men också den biologiska effekten genom den varierande jonisationstätheten när man bestrålar med lätta joner. Detta behövs när så småningom protonterapianläggningen i Uppsala kommer igång. I övrigt beskrev vi användbarheten i konventionell extern terapi och brachyterapi och Sara Olsson sjukhusfysiker och medsökande beskrev hur dosimetrimetoden använts för dosbestämningar i fantom före IMRT behandlingar parallellt med de vanliga jonkammarmätningarna.
Vi uppfattade det välbesökta seminariet som uppskattat att döma av de många frågor som ställdes och hur våra svar ledde vidare till nya.
Intyg om genomfört seminarium finns som bilaga

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Utveckling av känsliga ESR dosimetersystem för radioterapi. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10549