Heterogenicitet för Calicivirus (vinter-kräk-sjukan) | Application
Heterogenicitet för Calicivirus (vinter-kräk-sjukan)
Registration number: LIO-10550
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Britt Åkerlind, 2007-05-24
Professional title at the time of application: ÖLäk
Work place at the time of application: LMC Klinisk Virologi
Last updated / corrected by: Yvonne Jonsson, 2013-12-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Britt Åkerlind
ÖLäk Verksamhetschef, Smittskyddsenheten 75% (+ Klinisk virologi 25%)

Projektinformation

Sammanfattning

Akuta diarré sjukdomar är ett av vår tids största hälsoproblem och orsakar fortfarande flera miljoner dödsfall per år, framför allt bland barn under fem år. Av dessa dödsfall svarar rotavirus för 870 000. I Sverige är rotavirus en viktig patogen och ligger bakom cirka 45% av alla gastroenteriter bland barn. Grupp C-rotavirus påvisades första gången i Sverige så sent som 1997 i samband med ett militärutbrott. I motsats till ”vanlig” grupp A-rotavirus, som framför allt drabbar barn under tre år, tyder pågående studier på att grupp C-rotavirus är en ny tarmpatogen, framför allt hos äldre barn och vuxna. Pågående svenska studier visar att ca 25% av alla rotavirus som påvisas hos vuxna med akut gastroenterit tillhör grupp C-rotavirus. Dagens ”in-house” – och kommersiella ELISA – och agglutinationstester kan inte påvisa dessa nya virus.
Vid sidan av rotavirus orsakar astrovirus, calicivirus och enteriskt adenovirus gastroenterit i varierande grad hos barn och vuxna. En mycket stor andel av de nosokomilala gastroenteriterna orsakas av medlemmar i calicivirusfamiljen. Senare års studier har visat att calicivirusfamiljen består av ett stort antal medlemmar, bl a Norwalkvirus och Hepatit E. Vid sidan av nosokomiala utbrott associeras calicivirus ofta med vatten- och livsmedelsutbrott på skolor, kryssningsfartyg, restauranger etc. Calicivirus är dessutom den vanligaste orsaken till ostron-associerade gastroenteriter. Nosokomiala utbrott är ett ökande problem, kostsamma då de leder till stängningar av sjukhusavdelningar. Ett utbrott av gastroenterit orsakat av ett noro-liknande virus på ett svenskt akutsjukhus omfattade tex 147 patienter och 74 anställda vid 25 avdelningar. 20% av nordeuropeisk befolkning saknar genetiska förutsättning att kunna bli infekterade av norovirus.
Diagnostik och molekylärbiologisk teknik har utvecklats. Inom LiÖ finns ett tydligt behov av denna diagnostik och möjlighet till molekylär epidemiologiska utredningar. Calicivirus är RNA virus och förändras i sitt utseende. Detta hände under 2006 vilket hade till följd att vi under mycket kort tid var tvungna att ändra i vår metod. Med en bättre utvecklad diagnostik kan sjukhuset skaffa sig en helt annan beredskap när gastroenterit-epidemier hotar.
Projektet avser att vidareutveckla diagnostiken avseende Calicivirus ytterligare samt kartlägga heterogeniciteten. Både norovirus och sapovirus är Calicivirus. Vi har idag etablerad molekylärbiologisk diagnostik avseende norovirus. Nu behöver vi kunna diagnostisera även sapovirus med molekylärbiologisk teknik. Prover (feces och saliv) har samlats in från medarbetare vid infektionskliniken, US, samt från medarbetare vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium.

Referenser

1.Hedlund, K. O., E. Rubilar-Abreu, and L. Svensson. 2000. Epidemiology of calicivirus infections in Sweden, 1994-1998. J Infect Dis 181 Suppl 2:S275-80.
2.Hutson, A. M., R. L. Atmar, D. Y. Graham, and M. K. Estes. 2002. Norwalk virus infection and disease is associated with ABO histo-blood group type. J Infect Dis 185:1335-7.
3.Johansson, P. J., M. Torven, A. C. Hammarlund, U. Bjorne, K. O. Hedlund, and L. Svensson. 2002. Food-borne outbreak of gastroenteritis associated with genogroup I calicivirus. J Clin Microbiol 40:794-8.
4.Lindqvist, R., Y. Andersson, J. Lindback, M. Wegscheider, Y. Eriksson, L. Tidestrom, A. Lagerqvist-Widh, K. O. Hedlund, S. Lofdahl, L. Svensson, and A. Norinder. 2001. A one-year study of foodborne illnesses in the municipality of Uppsala, Sweden. Emerg Infect Dis 7:588-92.
5.Lundgren, O., and L. Svensson. 2001. Pathogenesis of rotavirus diarrhea. Microbes Infect 3:1145-56.
6.Marionneau, S., N. Ruvoen, B. Le Moullac-Vaidye, M. Clement, A. Cailleau-Thomas, G. Ruiz-Palacois, P. Huang, X. Jiang, and J. Le Pendu. 2002. Norwalk virus binds to histo-blood group antigens present on gastroduodenal epithelial cells of secretor individuals. Gastroenterology 122:1967-77.
7.Svensson, L. 2000. Diagnosis of foodborne viral infections in patients. Int J Food Microbiol 59:117-26.
8. Larsson Modin M, Rydell G, Grahn A, Rodrigues-Diaz J, Åkerlind B, Hutson AM, Estes MK, Larson G, Svensson L. 2006. Antibody Prevalence and Titer to Norovirus (GG11) Correlate with Secretor (FUT2) but not with ABO or Lewis (FUT3) Genotype. J Infect Dis. 2006 Nov 15;194(10):1422-7. Epub 2006 Oct 10.
9. Kindberg E, Åkerlind B, Johnsen C, Dahl Knudsen J, Larsson G, Böttiger B, Svensson L. 2007
A G>A mutation at allele 428 in the human FUT2 gene provides protection against winter
vomiting disease in Denmark
Accepted for publication.

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Decision

Decision date: 2007-10-30

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
3 veckor BÅ för planering, utvärdering och slutförande79 20079 2000ALF 3 veckor
Britt Åkerlind
Lönemedel ALF-läkare 2
1 vecka LS för planering och utvärdering26 40026 4000ALF 1 vecka
Lena Serrander
Allmän forskningsersättning
Övrigt se ovan123 20030 0000ALF 30 tkr
sum228 800135 6000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Klinisk mikrobiologi

Contributes with 135600 SEK


Heterogenicitet för Calicivirus (vinter-kräk-sjukan) | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10550