Komplikationer till diabetes hos barn | Application
Komplikationer till diabetes hos barn
Registration number: LIO-10563
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Johnny Ludvigsson, 2007-05-25
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Johnny Ludvigsson
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Diabetes medför akuta komplikationer, främst hypoglykemier som kan leda till medvetslöshet och i enstaka fall dödsfall, och sena vaskulära komplikationer ( njurar, ögon, hjärta, stora kärl, nerver). Mortaliteten är kraftigt ökad. Randomiserade studier visar att god metabol kontroll och aktiv insulinbehandling kan motverka uppkomsten av komplikationer, men det saknas långtidsstudier av oselekterade populationer.

Hypotes
Utbildning och psykologiskt stöd bidrar till bättre blodsockerbalans och minskar förekomsten av akuta komplikationer. Modern IT-teknik kan vara ett sätt att förbättra kunskap och motivation.
Aktiv insulinbehandling kombinerad med intensivpatient/föräldrautbildning och psykosocialt stöd kan ge så god metabol kontroll att det kan förebygga svåra komplikationer även i en oselekterad patientpopulation.

Arbetsplan
Linköping Complication Study påbörjades i formaliserad form 1974, alla diabetesbarn med debut i vår upptagningsområde från 1960 inkluderades. Dessa patienter följs prospektivt, liksom alla som debuterar därefter. Vi registrerar variabler som speglar metabol kontroll ( numera HbA1c, lipidstatus, blodsockerbestämningar i hemmet, akuta komplikationer, tillväxt, pubertetsutveckling) och parallellt följer tecken på diabeteskomplikationer (mikroalbuminuri, BT, ögonbottenstatus med ögonbottenfoto, ledstatus, nervfunktion). Motsvarande undersökningar gjorda efter 20-årsåldern på vuxensidan registreras också. Uppföljning är gjord av alla som insjuknat 1960-85. Analys av data pågår, fn blodlipider och blodtryck, och dess relation till komplikationer. Uppföljning av ca 80 patienter är nu inplanerad, vilka bedömdes med nervledningshastighet 1992 och 1997 för att se om tidig avvikelse av nervledningshastighet predicerar klinisk neuropati. Vi avser också följa upp patienter som år 2000 bedömdes med EEG, och befanns i hög frekvens ha EEG-förändringar.Studierna görs i samarbete med endokrinkliniken, US och Neurofysiol klin, KI.
VISS-studien är en uppföljning av alla som fick typ 1 diabetes < 30 års ålder i Sydöstra regionen 1983-87. På dessa har vi HbA1c från debuten. Uppföljning görs nu av komplikationer, främst retinopati.

För att åstadkomma bättre kunskap och motivation bedrivs ett försök att med modern IT-teknik. En portal har utarbetats som innehåller bl.a. alla information som svar på olika frågor, feedback.sýstem där patienter/föräldrar kan öva sig på behandling, diskussionsforum.. 2003 genomfördes en basundersökning i Linköping (och kontroll Barnklin. Jönköping) av patienternas/föräldrarnas uppfattning av diabetesvården, och patienternas livskvalité, kunskaper och attityder ( Lena Hanberger). Nu genomförs en intervention med portalen för Linköpingspatienter/familjer med Jönköpingspatienter/familjer som kontroller. Halva antalet patienter har fått tillgång till portalen ett år, och efter sommaren-07 deltar hela patientgruppen. Utvärdering pågår.

Prel. Resultat
Den dramatiskt reducerade nefropatiförekomsten kvarstår efter 30 års duration. Vi finner också signifikant och kliniskt mycket uttalad minskning av svår retinopati! Alltför många patienter blir regelbundet medvetslösa och vi ser oroväckande frekvens av EEG-förändringar.- Vad gäller patienters syn på vår behandlingskvalité, så tycks omdömet vara mycket positivt, men brister föreligger framförallt vad gäller information.

Betydelse
Svåra kärlkomplikationer i 20-30-årsåldern är en mänsklig tragedi, och kostnaderna för sådana komplikationer är mycket stora. Dock krävs att inte nödvändig god blodsockerbalans medför alltför mycket svåra hypoglykemier med risk för hjärnskador. - Utveckling av förbättrad patientutbildning kan både förbättra metabol balans och livskvalité, men också effektivisera och på sikt förbilliga sjukvården, och bli till nytta inom flera andra sjukvårdsområden.

Referenser

1.Bojestig M, Arnqvist H, Hermansson G, Karlberg B, Ludvigsson J. Declining incidence of nephropathy in insulin-dependent diabetes mellitus. NEJM 1994:330:15-18.
2.Hyllienmark L, Brismar T, Ludvigsson J. Subclinical nerve dysfunction in children and adolescents with IDDM. Diabetologia 1995:38:685-692.
3.Kernell A, Deodorsson I, Johansson B, Wickström CP, Ludvigsson J et al.Prevalence of diabetic retinopathy in children and adolescents with IDDM. Diabetologia 1997:40:307-310.
4.Bojestig M, Arnqvist HJ, Karlberg BE, Ludvigsson J Unchanged incidence of severe retinopathy in a population of Type 1 diabetic patients with marked reduction of nephropathy.Diabet Med. 1998 Oct;15(10):863
5.Hyllienmark L, Golster H, Samuelsson U, Ludvigsson J.Nerve conduction defects are retarded by tight metabolic control in type Idiabetes.Muscle Nerve. 2001 Feb;24(2):240-6.
6.Nordvall M,Bojestig M, Arnquist H, Ludvigsson J: Declining incidence of severe retinopathy and persisting decrease of nephropathy in an unselected population of Type 1 diabetes. The Linköping Diabetes Complication Study. Diabetologia 2004,59:517-26
7.Nordwall M, Hyllienmark L, Ludvigsson J.Early diabetic complications in a population of young patients with type 1 diabetes mellitus despite intensive treatment.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2006 Jan;19(1):45-54.
8.Hanberger L, Ludvigsson J, Nordfeldt S.Quality of care from the patient's perspective in pediatric diabetes care.Diabetes Res Clin Pract. 2006 May;72(2):197-205.
9.Hyllienmark L, Maltez J, Dandenell A, Ludvigsson J, Brismar T.EEG abnormalities with and without relation to severe hypoglycaemia in adolescents with type 1 diabetes.
Diabetologia. 2005 Mar;48(3):412-9.
10.Nordfeldt S, Ludvigsson J.J Fear and other disturbances of severe hypoglycaemia in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
Pediatr Endocrinol Metab. 2005 Jan;18(1):83-91.
11.Nordfeldt S, Hanberger L, Malm F, Ludvigsson J. Development of a PC-based diabetes simulator in collaboration with teenagers with type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther. 2007 Feb;9(1):17-25.
12.Hedbrant J, Nordfeldt S, Ludvigsson J.The Sarimner diabetes simulator--a look in the rear view mirror.Diabetes Technol Ther. 2007 Feb;9(1):10-6.

Ange forskningsområdet

Diabetes

Decision

Decision date: 2007-10-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Maria Nordwall158 40052 80052 800ALF 2 veckor
LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Sam Nordfeldt52 80052 8000ALF 2 veckor
Allmän forskningsersättning
 310 600150 000100 000ALF 150 tkr
LFoU 100 tkr
sum521 800255 600152 800 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Barnkliniken

Contributes with 255600 SEK


Komplikationer till diabetes hos barn | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10563