Glykosyleringsgrad av IgA hos patienter med IgA nefropati | Application
Glykosyleringsgrad av IgA hos patienter med IgA nefropati
Registration number: LIO-10580
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anders Fernström, 2007-05-26
Professional title at the time of application: Klinikchef, överläkare
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset, Njurmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Fernström
Verksamhetschef, överläkare, docent, Njurmedicinska kliniken i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

IgA-Nefropati är den vanligaste orsaken till idiopatisk glomerulonefrit i hela världen. IgAN karakteriseras av uppkomst av depositioner av polymerisk IgA i det glomerulära mesangiet. Detta leder till proliferation av mesangiet, ökad mängd av matrix och därmed till glomerulär skleros. 15-20% av drabbade patienter utvecklar en ”end.stage-renal-disease”(esrd) inom 10 år, och inom 20år är det upp till 20 -30% som har utvecklat esrd. Det finns ingen etablerad behandling. Diagnosen fastställes genom njurbiopsi.

Mekanismen av IgA deposition är oklar. En ökad plasmanivå av IgA, som förekommer i 50% hos IgAN patienter kan inte förklara uppkomst av IgA depositioner. Patienter med andra IgA associerade sjukdomar- såsom patienter med myelom eller AIDS – som också har ökade plasmanivåer av IgA, resulterar inte alltid i IgAN.

Man har accepterat att det finns skillnader i IgA-strukturen som är associerad med sjukdomens utveckling. Det finns två subklasser av IgA, IgA1 och IgA2. Mesangialt IgA i IgAN är huvudsakligen polymerisk IgA1. IgA1 är en molekyl med en hinge region, som består av 18 aminosyror varav 5 är glykosylerade, kolhydratkedjorna kopplar till Ser(eller Thr) via monosackariden N-acetylgalaktosamin(GalNAc).

Vid IgAN är glykosyleringen onormal i form av att kolhydratkedjorna innehåller mindre mängd galaktos och/eller sialinsyra. Detta leder till högre exponering av GalNAc, vilket leder till ökad affinitet för njurens mesangium. Detta tros ha betydelse för sjukdomens utveckling.

Frågeställning:

Varierar glykosyleringsgraden med sjukdomsförloppet, eller är den onormala glykosyleringen en genetiskt betingad defekt som predisponerar individen för njursjukdom?

Kan analys av glykosyleringsgraden på IgA1 ge information om sjukdomsgrad eller sjukdomsförlopp och eventuellt fungera som prognostisk markör?

Arbetsplan:

Ett patientmaterial som är insamlat på Karolinska institutet bestående av ca. 100 prover från pat. med IgAN finns tillgängligt för analys. Provtagning har skett vid minst två tillfällen från samma patient under en tvåårsperiod. Dessutom finns ett kontrollmaterial med åldermatchade friska. IgA1-glykosylering analyseras med lektin- ELISA enligt följande metod: ELISA plattan kläds med anti-IGA1 (capture) antikropp. Spätt plasmaprov tillsättes och mängd inbundet IgA1 mäts med en sekundär biotinylerad monoklonal IgA1 antikropp. Absorbans mäts efter tillsats av fosfataskonjugerat avidin och färgsubstrat. Parallellt mäts glykosylering genom att inkubera inbundet IgA1 med biotinylerade lektiner.

Följande Lektiner kommer att användas:

VVL (vicia villosa lectin) – binder till terminal GalNAc

PNA (peanut agglutinin) – binder tillGalß1-3GalNAc

SNA (sambucus nigra agglutin) – binder till sialinsyra a1-6 bundet till Gal.

Om det föreligger en sänkning i galaktosinnehållet på IgA1 förväntas en förhöjd inbindning av VVL och sänkt inbindning av PNA och SNA.

Data kommer bearbetas för att undersöka om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader mellan dels patient – friska och dels patient – (provtagningstillfälle 1) jämfört med patient ( provtagningstillfälle 2).

Betydelse:

Studien kan på sikt ge en ökad förståelse för mekanismerna bakom uppkomst av IgA Nefrit. Studien kan också ge svar på om glykosyleringsanalys av IgA1 kan användas som prognostisk markör för sjukdomsförlopp.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-11-02

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Susanne Schepull76 80052 80052 800ALF 2 veckor
LFoU 2 veckor
Allmän forskningsersättning
Materialkostnader50 00020 0000ALF 20 tkr
sum126 80072 80052 800 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Njurmedicinska kliniken

Contributes with 72800 SEK


Glykosyleringsgrad av IgA hos patienter med IgA nefropati | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10580