Gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättring | Application
Gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättring
Registration number: LIO-10585
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Preben Kjölhede, 2007-05-27
Professional title at the time of application: Överläkare, Docent
Work place at the time of application: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Preben Kjölhede
Överläkare, adj. professor, Barn- och kvinnocentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund: Sjukvården är inne i en utveckling där kostnadseffektivisering är nödvändig för att de gemensamma resurserna ska utnyttjas bäst möjligt. Olika parametrar påverkar patientens upplevelse av gynekologisk kirurgi. Genom fast-track metoden har de4n postoperativa vårdtiden minskad. Vårdtiden och därmed dem hälsoekonomiska kostnaden är bl. a. beroende anestesin och den per- och postoperativa smärtlindringen. Undervisning av patienten har också stor betydelse för den postoperativa vården. Genom att preoperativt undervisa patienten om vad som väntas postoperativt samt genom ändring av anestesimetod och optimal postoperativt omhändertagande torde patientkomforten kunde förbättras ytterligare vilket kan påverka den hälsoekonomiska vinsten. I den preoperativa rutinen inför hysterektomi ingår ofta vaginal tvätt för att minska risken för postoperativ infektion. Det saknas emellertid vetenskaplig belägg för att så är fallet.
Syftet med studierna är att 1) fastställa om man med spinal anestesi med tillägg av intratecal morfin jämfört med generell anestesi kan förbättra patientkomforten på ett medicinsk säkert sätt så vårdtiden kan minskas med 30% utan ökning av komplikationsfrekvensen; 2) om man i studie 1 kan förbättra hälsoekonomin för båda individ och samhälla; 3) om en enkel rutin som vaginal tvätt inför hysterektomi minskar risken för postoperativ infektion.
Material och Metod: Studie 1 och 2 avser en randomiserad prospektiv öppen studie av spinal anestesi med tillägg av intratecal morfin gentemot generell anestesi vid abdominell hysterektomi på benign indikation. Den pre- och postoperativa handläggningen av patienterna standardiseras så anestesimetoden är det ända som skiljer sig. Den hälsoekonomiska delen av studien görs i samarbete med professor Per Carlsson, Prioriteringscentrum vid US. Studien bedrivs som en multicenterstudie där KK Norrköping, Jönköping och Linköping deltar. 180 patienter inkluderas och randomiseras i studien med 90 till varje anestesimetod. Studien är godkänd av Etiska Prövningsnämnden och Läkemedelsverket. Studien startades vid KK, US i mars 07 och vid KK Norrköping och Jönköping under september 07.
Studie 3 görs som en kvalitetsregister studie. Vi har i en enkätstudie till landets kvinnokliniker kartlagd vilka rutiner man använder inför hysterektomi på benign indikation. Genom SFOG´s GynOpRegister får vi data om alla total abdominella hysterektomier under studieperioden samt postoperativ uppföljning. Studien är godkänd av Etiska Prövningsnämnden. Materialet förväntas klar för bearbetning och analys under höst 07/vinter 08.

Referenser

1.Vårdtid, funktionskapacitet och sjukskrivningstider efter hysterektomi. Nationella data från 6503 patienter opererade år 2000 9ch 2001. Årsrapporten från Nationella registret för kvalitetsutveckling inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret). SFOG, 2003.
2.Kehlet H, Wilmore DW. Multinodal strategies to improve surgical outcome. Am J Surg. 2002; 183(6): 630-41.
3.Wilmore DW, Kehlet H. Management of patients in fast track surgery. BMJ. 2001; 322(7284): 473-6.
4.Møller C, Kehlet H, Friland SG, Schouenborg LO, Lund C, Ottesen B. Fast track hysterectomy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; 98(1): 18-22.

Ange forskningsområdet

Fortplantningssystemet

Decision

Decision date: 2007-11-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Ninnie Borendal Wodlin: projektstyrning av studie, kontakt med övriga deltagande kliniker105 60079 2000ALF 3 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Shefqet Halili: projektstyrning, bearbetning av data och rapportskrivning52 800052 800LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 3
Preben Kjölhede: handledare, projektstyrning , koordinering och rapportskrivande52 80052 8000ALF 2 veckor
Allmän forskningsersättning
 164 000100 0000ALF 100 tkr
sum375 200232 00052 800 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Kvinnokliniken

Contributes with 232000 SEK


Gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättring | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10585