C-reaktivt protein (CRP) och anti-CRP antikroppar – biologiska effekter och patogenetiska implikationer vid systemisk lupus erytematosus (SLE) | Application
C-reaktivt protein (CRP) och anti-CRP antikroppar – biologiska effekter och patogenetiska implikationer vid systemisk lupus erytematosus (SLE)
Registration number: LIO-10597
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2008
Application started by: Christopher Sjöwall, 2007-05-27
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Länskliniken för Reumatologi
Last updated / corrected by: Beslut ALF Region Östergötland, 2007-10-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Christopher Sjöwall
Biträdande professor/Överläkare, Avdelning för neuro- och inflammationsvetenskap, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

CRP är ett evolutionärt konserverat cykliskt pentraxin som binder nukleära strukturer som kromatin, histoner/DNA samt mikrobiella polysackarider, t.ex. C-polysackarid. CRP opsoniserar dessa strukturer och bidrar därigenom till deras eliminering via det RES. CRP bildas och frisätts av hepatocyter tillsammans med andra akutfas protein som svar på stimulering med proinflammatoriska cytokiner, fr.a. IL-6. CRP spelar därutöver även en viktig roll i aterosklerosprocessen; serumnivåer >3.0 mg/L har visat sig prognostiskt ogynnsamt avseende hjärt-kärlsjukdom. Både patienter med reumatoid artrit och SLE löper en högre risk än friska att drabbas av kardiovaskulär sjukdom.
SLE-patienter kan ha mycket hög inflammatorisk aktivitet utan att CRP stiger. Inom reumatologin saknar vi idag bra instrument för att bedöma sjukdomsaktivitet vid SLE. Nivåer av IFN-a är stegrade och korrelerar visserligen till SLE-aktivitet; dess inverkan på CRP-syntes är oklar. CRP har visat sig ha immunmodulerande effekter. Autoantikroppsnivåer sjunker och överlevnad ökar hos möss med "SLE-liknande" sjukdom.
Vi har visat att antikroppar mot CRP (anti-CRP) är vanligt förekommande vid SLE och att nivåerna samvarierar med SLE-aktivitet. Jag har startat en SLE-databas vid Reumakliniken. Kliniska och serologiska data samt DNA från östgötska SLE-patienter kommer att sparas. Detta kommer att hjälpa oss att bättre studera "nya" biomarkörer som förhoppningsvis kommer ge oss nya diagnostiska och prognostiska instrument.
Fortsatta planer är bl.a. att studera:
- Anti-CRP antikroppars bindning till ytbundet CRP på neutrofiler, monocyter och apoptotiskt cellmaterial med chemiluminescence och flödescytometri
- Lokalisation mellan CRP, anti-CRP, immunkomplex och komplementfaktorer i njurbiopsi från SLE-patienter med nefrit studeras med immunhistokemi
- Biologiska effekter av CRP/anti-CRP antikroppar, ex. metabol aktivering och bindning till apoptotiska celler
- Inverkan av IFN-a på CRP-syntes i hepatom cell-linje

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
216 tkr (4 x 35,5 tkr multiplicerat med 1,52)216 0000 
Driftsmedel
200 tkr för material etc.200 0000 
sum416 0000 

C-reaktivt protein (CRP) och anti-CRP antikroppar – biologiska effekter och patogenetiska implikationer vid systemisk lupus erytematosus (SLE) | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10597