Effekter av trauma, ischemi och sepsis på blodflödesreglering, metabolism och vattenomsättning i vävnad | Application
Effekter av trauma, ischemi och sepsis på blodflödesreglering, metabolism och vattenomsättning i vävnad
Registration number: LIO-10625
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Folke Sjöberg, 2007-05-28
Professional title at the time of application: professor/överläkare
Work place at the time of application: Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen

Projektinformation

Sammanfattning

Målsättningen med detta projekt är att studera de mediatorer och reglersystem som styr vävnadshomeostasen (cirkulation och metabolism) efter trauma. Projektet drivs med hjälp av totalt 9 doktorander där fokus ligger på metodutveckling av tekniker som möjliggör mätning och studier av metabola processer och blodflödesreglering i vävnader.

De metoder som är aktuella är ffa mikrodialys (där ischemimetaboliter tillsammans med cytokiner och kemokiner) varit huvudinriktningen. Forskningsgruppen har här införskaffat en ny automatiserad analysmaskin (CMA 600) för bestämning av metaboliter (lactat, puruvat, glycerol, urea, glukos) i mycket små provvolymer (mikroliter) för detta ändamål.
Metodutvecklingen har här också gått mot katetermaterial med allt större porstorlek så att även peptider och proteiner kunnat studeras och insamlats. De första studierna har blivit färdiga och här kan noteras att förändrade förlopp i såväl vävnadshomeostasen avseende socker-, som fett och proteinomsättningen kunnat ses och följas över dygn. Undersökningar har gjorts såväl i djurmodeller som direkt hos människa under såväl kontroll/normalsituationen som efter större brännskador. När det sedan gäller hur de traumainducerade förloppen medieras så har cytokin nivåerna följts över tid för att försöka hitta förklaringsmodeller för de skeenden som är relevanta ur ett traumaperspektiv. Preliminära data talar för att
cytokinförändringarna är väsentligt större i vävnad än vad som ses centralt i blod. Möjligen kan också specifika organförändringar relateras till olika typer av trauma. Här spelar sannolikt lever en viktig roll medan muskulatur har en mindre betydelse. Huden förefaller ffa. vid brännskador vara en påtagligt aktiv mediator av de processer som ses sekundärt till brännskador.

Andra intressanta mätmetoder som applicerats av forskningsgruppen i traumasammanhanget är OPS mikroskopi där den mikrovaskulära bädden åskådliggörs hos människa in vivo som behandlas för större brännskador. Occlusionspletysmografi, för bestämning av vaskulär permeabilitet hos människa, PiCCO för bestämning av extravaskulärt lungvatten. CMON – impedansmässig bestämning av kärlkompliance och vävnadernas vatteninnehåll men även vävnadernas fettnivåer kan estimeras. Dessa sista tre metoderna har visat sig kunna, tillsammans ge en sammanfattande bild på
permeabilitetsförändringarna som sker vid trauma. Här spelar även resultaten som erhållits vid mikrodialysundersökningarna roll i det att mediatorer lokalt i vävnad kan följas och dessa kan ge förklaringar till de permeabilitetsförändringar som registerats. Här har gruppens intresse varit riktat mot ffa trombocytmedierade förändringar (serotonin) och prostaglandiner.

Delprojekt:
1. Avhandling Farnebo – effekt av kontussionstrauma på kärl
3. Avhandling Samuelsson – mikrodialys som hjälpmedel att följa ischemiförloppet i bränd vävnad
4. Avhandling Furubacke – permeabilitetsstörningar mätt med ocklusionspletysmografi
5. Avhandling Bäckryd – histamin/fria syrgasradikaleromsättning vid brännskador

Referenser

Akerlund, E., F. R. Huss, et al. (2007). "Burns in Sweden: An analysis of 24538 cases during the period 1987-2004." Burns 33(1): 31-6.
Bak, Z., F. Sjoberg, et al. (2007). "Human cardiovascular dose-response to supplemental oxygen." Acta Physiol (Oxf).
Droog, E. J., J. Henricson, et al. (2004). "A protocol for iontophoresis of acetylcholine and sodium nitroprusside that minimises nonspecific vasodilatory effects." Microvasc Res 67(2): 197-202.
Golster, H., L. Hyllienmark, et al. (2005). "Impaired microvascular function related to poor metabolic control in young patients with diabetes." Clin Physiol Funct Imaging 25(2): 100-5.
Henricson, J., E. Tesselaar, et al. (2007). "Assessment of microvascular function by study of the dose-response effects of iontophoretically applied drugs (acetylcholine and sodium nitroprusside)-Methods and comparison with in vitro studies." Microvasc Res 73(2): 143-9.
Horiuchi, Y., E. J. Droog, et al. (2004). "Role of histamine release in nonspecific vasodilatation during anodal and cathodal iontophoresis." Microvasc Res 67(2): 192-6.
Huss, F., U. Erlandsson, et al. (2004). "[Lightning injuries--a mixture of electrical, thermal and multiple trauma]." Lakartidningen 101(28-29): 2328-31.
Huss, F. R., U. Erlandsson, et al. (2004). "Buses as fire hazards: a Swedish problem only? Suggestions for fire-prevention measures." J Burn Care Rehabil 25(4): 377-80; discussion 372-3.
Karlander, L. E., J. Henriksson, et al. (2005). "Acidosis in muscle tissue distal to vascular contusion despite unchanged global blood flow in rats: An uncoupling of microvascular blood flow and metabolism?" Microvasc Res.
Kimme, P., S. Fridrikssen, et al. (2004). "Moderate hypothermia for 359 operations to clip cerebral aneurysms." Br J Anaesth 93(3): 343-7.
Kimme, P., T. Ledin, et al. (2007). "Dose effect of sevoflurane and isoflurane anesthetics on cortical blood flow during controlled hypotension in the pig." Acta Anaesthesiol Scand 51(5): 607-13.
Liffner, G., Z. Bak, et al. (2005). "Inhalation injury assessed by score does not contribute to the development of acute respiratory distress syndrome in burn victims." Burns 31(3): 263-8.
Lindgren, M., L. A. Malmqvist, et al. (2006). "Altered skin blood perfusion in areas with non blanchable erythema: an explorative study." Int Wound J 3(3): 215-23.
Orwelius, L., A. Nordlund, et al. (2005). "Role of preexisting disease in patients' perceptions of health-related quality of life after intensive care." Crit Care Med 33(7): 1557-64.
Reske, A., Z. Bak, et al. (2005). "Computed tomography--a possible aid in the diagnosis of smoke inhalation injury?" Acta Anaesthesiol Scand 49(2): 257-60.
Rousseau, A., A. Abdiu, et al. (2004). "Hyperoxaemia does not change concentrations of serotonin and beta-thromboglobulin in blood of healthy humans." Scand J Clin Lab Invest 64(2): 81-5.
Rousseau, A., Z. Bak, et al. (2005). "Acute hyperoxaemia-induced effects on regional blood flow, oxygen consumption and central circulation in man." Acta Physiol Scand 183(3): 231-40.
Rousseau, A. and F. Sjoberg (2006). "[The time of the uncritical oxygen treatment is over]." Lakartidningen 103(14): 1100-4.
Rousseau, A., I. Steinwall, et al. (2007). "Hyperoxia decreases cutaneous blood flow in high-perfusion areas." Microvasc Res.
Samuelsson, A. (2007). "Subcutaneous continuous glucose monitoring in severe burn patients." Crit Care Med 35(5): 1445-6.
Samuelsson, A., I. Steinvall, et al. (2006). "Microdialysis shows metabolic effects in skin during fluid resuscitation in burn-injured patients." Crit Care 10(6): R172.
Sjoberg, F. (2005). Accidental Hypothermia ("Accidentell hypotermi"; Swedish). Critical Care ("Intensivvård"; Swedish). Larsson/Rubertsson. Stockholm, Liber: 520-526.
Sjoberg, F. (2005). Burn Injuries ("Brännskador"; Swedish). Acute Surgery ("Akut Kirurgi";Swedsih). Hansson/Wikström. Lund, Studentlitteratur: 273-286.
Sjoberg, F. (2005). Critical care for the burn injured ("Intensivvård av brännskadade"; Swedish Critical Care ("Intensivvård";Swedish). Larsson/Rubertsson. Stockholm, Sweden, Liber: 501-519.
Sjoberg, F. (2005). Early postoperative care ("Tidig postoperativ handläggning"; Swedish). Acute Surgery ("Akute Kirurgi"; Swedish). Hansson/Wikström. Lund, Sweden, Studentlitteratur: 26-33.
Sjoberg, F. (2005). Intensive care of the surgical patient ("Intensivvård av den akut kirurgiska patienten"; Swedish). Acute Surgery ("Akut kirurgi"; Swedish). Hansson/Wikström. Lund, Studentlitteratur: 34-44.
Sjoberg, F. (2005). Preoperative assessment ("preoperativ bedömning; Swedish"). Acute Surgery (Akut kirurgi; Swedish). Hansson/Wikström. Lund, Sweden, Studentlitteratur: 17-25.
Sjoberg, F. (2006). Anesthesia to the traumatized patient "anestesi till traumapatienten"; Swedish Traumatology "Traumatologi" Swedish. S. Lennqvist. Stockholm, Sweden, Liber förlag: in press.
Sjoberg, F. (2006). Burn Care "brännskador"; Swedish Traumatology "Traumatologi"; Swedish S. Lennquist. Stockhol, Sweden, Liber förlag: in press.
Sjoberg, F. (2006). "Combined neuraxial and general anaesthesia - a dangerous combination?" Acta Anaesthesiol Scand.
Sjoberg, F. (2006). "Combined neuroaxial and general anaesthesia - a dangerous combination? ." Acta Anaesthesiol Scand 50(1): xx-xx in press.
Sjoberg, F. (2006). Critical Care of the trauma patient "Intensivvårdsbehandling av traumapatienten" Swedish. Traumatology "traumatologi"; Swedish S. Lennqvist. Stockholm, Sweden, Liber förlag: in press.
Sjoberg, F. (2006). Fluid therapy for burn injuries ("Vätskebehandling till brännskadade; Swedish). Fluid Therapy ("Vätskebehandling"; Swedish)
Hjelmqvist/Haljamae. Stockholm Liber förlag: 226-240.
Sjoberg, F. (2006). Respiratory, circulatory and metabolic effects of trauma "Respiratoriska, cirkulatoriska och metabola effekter av trauma"; Swedish Traumatology "traumatologi"; Swedish. S. Lennqvist. Stockholm, Sweden Liber förlag: in press.
Sjoberg, F. (2007). "Combined neuraxial and general anaesthesia - a dangerous combination?" Acta Anaesthesiol Scand 51(2): 265.
Sjöberg, F. (2005). "Focus on Early Phase Studies in Humans: A New Concept for the Conduct of Phase 0/1/IIa Studies " Global Outsourcing Review 8(1): 36-38.
Sjöberg, F. (2005). "MODERN BRÄNNSKADEVÅRD - Stora framgångar de sista 20 åren. Tema frontlinjeforskning vid hälsouniversitetet." Incitament 7: 544-550.
Sun, Y., T. J. Verbeuren, et al. (2004). "Volumetric flow mapping for microvascular networks by bimodality imaging with light microscope and Laser Doppler imager." Microsc Res Tech 65(3): 130-8.
Thorfinn, J., F. Sjoberg, et al. (2006). "Perfusion of the skin of the buttocks in paraplegic and tetraplegic patients, and in healthy subjects after a short and long load." Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 40(3): 153-60.

Ange forskningsområdet

Anestesi och intensivvård

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
 52 90000 
Lönemedel ALF-läkare 2
 52 90000 
Lönemedel ALF-läkare 3
 52 90000 
Lönemedel ALF-läkare 4
 52 90000 
Lönemedel ALF-läkare 5
 52 90000 
Lönemedel ALF-läkare 6
 52 90000 
Allmän forskningsersättning
 200 000130 0000ALF 130 tkr
sum517 400130 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Contributes with 130000 SEK


Effekter av trauma, ischemi och sepsis på blodflödesreglering, metabolism och vattenomsättning i vävnad | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10625