Prospektiv studie av psykologisk stress i relation till diabetesrelaterade autoimmunitet hos barn. – En delstudie i ABIS (Alla Barn I Sydöstra Sverige) | Application
Prospektiv studie av psykologisk stress i relation till diabetesrelaterade autoimmunitet hos barn. – En delstudie i ABIS (Alla Barn I Sydöstra Sverige)
Registration number: LIO-10640
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Anneli Frostell (fd. Sepa), 2007-05-28
Work place at the time of application: Inst. för molekylär och klinisk medicin, avd. för pediatrik, Hälsouniversitetet Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anneli Frostell (fd. Sepa)
Universitetslektor, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Sverige har världens näst högsta incidens av typ 1 diabetes (T1D) och den ökar. Faktorer som minskar känsligheten för insulin (ex stress) ökar belastningen på de insulinproducerande betacellerna, vilket kan misstolkas av immunförsvaret som därmed förstör betacellerna, och när de är utslagna föreligger T1D. Stress påverkar även immunförsvaret och kan därigenom vara bidragande till T1D. Retrospektiva studier har funnit att stress var kopplat till utveckling av diabetes och vi har visat en koppling till diabetesrelaterad autoimmunitet tidigt i livet. Dock måste en stor grupp friska barn följas prospektivt för att få mer kunskap om stressens roll i utvecklingen av T1D.

ABIS-projektet (Alla Barn i Sydöstra Sverige) avser att följa alla barn som föddes i regionen 1997-99 fram till tonåren, för att kartlägga orsakar till T1D. 17 000 föräldrar besvarade formulär och lämnade prover vid barnets födelse, 13 700 vid 1 år, 10 700 vid 3 år och 7 400 vid 6 år. ABIS-II, med uppföljning vid 8, 11 och 14 år har påbörjats. Olika instrument för att mäta stress (ex föräldrastress och svåra livshändelser) har använts och tillsammans förväntas de återspegla stressmiljön under uppväxten. Påbörjad autoimmun process hos barnet fastställs i blodprov som analyseras för autoantikroppar mot GAD och IA-2A.

Diabetes är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom bland barn. Vår förhoppning är att på sikt kunna förhindra att vissa barn insjuknar och varje enskilt fall som kan undvikas har givetvis en mycket stor mänsklig (men även samhällelig) betydelse.

Rent konkret skulle våra resultat, inom en 10 års period, kunna användas för att motivera stressreducerande preventiva program för föräldrar till barn med ökad risk för diabetes och föräldrautbildning för en bredare målgrupp för att minska föräldrastress. Dylika insatser borde bidra till att minska stressen hos föräldrar, vilket torde leda till bättre psykisk/fysisk hälsa för barn under uppväxten och därmed en bättre grund för vuxen hälsa.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Studien (som inte är klinisk) presenterades och klinisk relevans diskuterades vid pediatriks lunchseminarium, till vilket alla barnklinikens forskningsaktiva läkare är inbjudna.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Prospektiv studie av psykologisk stress i relation till diabetesrelaterade autoimmunitet hos barn. – En delstudie i ABIS (Alla Barn I Sydöstra Sverige) | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10640