Antipsykotika och plötslig kardiovaskulär död - farmakoepidemiologiska studier | Application
Antipsykotika och plötslig kardiovaskulär död - farmakoepidemiologiska studier
Registration number: LIO-10675
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Staffan Hägg, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Lektor/överläkare
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk farmakologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-06
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Staffan Hägg
Professor/överläkare, Övriga förvaltningar

Projektinformation

Sammanfattning

Patienter med psykotiska sjukdomar har en ökad dödlighet av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med genomsnittsbefolkningen [1]. Dessutom har svenska forskare rapporterat en ökande dödlighet i denna patientgrupp under de senaste åren [2]. Det finns flera möjliga förklaringar till den ökade risk för hjärt-kärlsjukdomar, en ändrad profil av kända riskfaktorer kan vara en delförklaring [3-4]. Under de senaste åren har dessutom behandling med antipsykotiska läkemedel associerats med en ökad risk för hjärtkärlsjukdom [3-13]. Det finns för närvarande få studier publicerade där man studerat skillnader mellan behandling av olika antipsykotiska läkemedel och förekomsten av plötslig hjärtdöd [14-16]. Vi har därför valt att studera förhållandet mellan plötslig hjärtdöd och användningen av antipsykotika med hjälp av danska registerdata.

Denna studie avser att använda danska och svenska hälsoregister för att studera sambandet mellan plötslig hjärtdöd och användningen av antipsykotika I den danska delen kommer datainsamlingen att genomföras i Århus, Danmark. I Århus finns utskrivningsdiagnoser från alla icke psykiatriska sjukhus i landskapet lagrade i ett slutenvårdsregister sedan 1977. I registret finns det information om personnummer, utskrivningsdatum och upp till 20 utskrivningsdiagnoser och behandlingar, kodade enligt ICD-10 lagrat. Baserat på utskrivningsdiagnoser kommer vi att identifiera patienter som får sin första diagnos av plötslig hjärtdöd. Patienter som inte är skrivna i landskapet och patienter som har bott i landskapet i mindre än ett år kommer att exkluderas. Via befolkningsregistret kommer 10 kontroller tas fram för varje fall, matchade för ålder och kön. Information om receptuttag kommer att tas fram från receptregistret, som innehåller information om förmånsberättigade läkemedel, inklusive typ av läkemedel och datum för uthämtning, data finns tillgängliga från 1996. Användning av antipsykotika kommer att fastställas. Individer kommer att klassas enligt deras senaste användning: nuvarande användare (hämtat ut läkemedel inom 0-30 dagar), nya användare (en undergrupp av nuvarande användare som har hämtat ut sitt första recept inom 0-30 dagar), personer som nyligen avslutat behandlingen (hämtat ut ett recept inom 31-90 dagar), före detta användare (hämtat ut ett recept >120 dagar innan index datumet), eller icke användare (inget recept för några antipsykotika). Minimilängden av receptförskrivna läkemedel kommer att vara ett år. Personer med mer än ett recept av antipsykotika under den senaste användningsperioden kommer att grupperas i en separat kategori. Data kommer att hämtas från slutenvårdsregistret och receptregistret för samtliga fall och samtliga kontroller. En logistisk regressionsmodell kommer att användas för att beräkna relativ risk för plötslig hjärtdöd för varje kategori av läkemedelsexponering. Icke användare kommer att användas som referensgrupp i samtliga analyser. För att få en uppfattning om behandlingstiden och risken för VTE kommer det totala antalet uthämtade recept (0, 1-3, 4-9, >10) studeras separat för personer som har hämtat ut recept för en kategori av antipsykotika (exklusiva användare) eller mer än en kategori (kombinerade användare). I den svenska delstudien kommer sambandet att undersökas i en recordlinkage studie där uppgifter hämtas från Läkemedelsregistret och det svenska slutenvårdsregistret samt hjärtstoppsregistret. Metodiken för denna studie kommer likna den danska.

Eventuella skillnader i risk för plötslig hjärtdöd mellan de olika antipsykotiska läkemedlen är oklar. Resultatet av denna studie förväntas bidra med viktiga data för att ytterligare kartlägga denna möjliga och allvarliga hälsoproblematik och kommer att vara ett viktigt underlag för att man i framtiden skall kunna utveckla framgångsrika strategier för att förebygga hjärtkärlsjukdom hos denna patientpopulation. Detta bedöms vara av väsentlig betydelse ur ett patientperspektiv.

Referenser

1.Brown S. Excess mortality of schizophrenia. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997; 171: 502-8.
2.Ösby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Time trends in schizophrenia mortality in Stockholm County, Sweden: cohort study. BMJ 2000; 321: 483-4
3.Henderson DC. Atypical antipsychotic-induced diabetes mellitus: how strong is the evidence? CNS Drugs. 2002; 16: 77-89.
4.Hägg S, Spigset O. Antipsychotic-induced venous thromboembolism: a review of the evidence. CNS Drugs. 2002; 16: 765-76.
5.Kilian JG, Kerr K, Lawrence C, Celermajer DS. Myocarditis and cardiomyopathy associated with clozapine. Lancet 1999;354:1841-5.
6.Coulter DM, Bate A, Meyboom RH, Lindquist M, Edwards IR. Antipsychotic drugs and heart muscle disorder in international pharmacovigilance: data mining study. BMJ. 2001; 322: 1207-9.
7.Hägg S, Spigset O, Bate A, Söderström TG. Myocarditis related to clozapine treatment. J Clin Psychopharmacol 2001; 21: 382-388.
8.Enger C, Weatherby L, Reynolds RF, Glasser DB, Walker AM. Serious cardiovascular events and mortality among patients with schizophrenia. Journal of Nervous and Mental Disease 2004 Jan;192(1):19-27.
10.Curkendall SM, Mo J, Glasser DB, Stang MR, Jones JK. Cardiovascular disease in patients with schizophrenia in Saskatchewan, Canada. Journal of Clinical Psychiatry 2004 May;65(5):715-720.
11.Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (writing committee to develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death): developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation 2006 Sep 5;114(10):e385-484.
12.Ray WA, Meredith S, Thapa PB, Meador KG, Hall K, Murray KT. Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death. Archives of General Psychiatry 2001 Dec;58(12):1161-1167.
13.Reilly JG, Ayis SA, Ferrier IN, Jones SJ, Thomas SHL. Thioridazine and sudden unexplained death in psychiatric in-patients. British Journal of Psychiatry 2002 Jun;180:515-522.
14.Nakagawa S, Pedersen L, Olsen ML, Mortensen PB, Sorensen HT, Johnsen SP. Antipsychotics and risk of first-time hospitalization for myocardial infarction: a population-based case-control study. Journal of Internal Medicine 2006 Nov;260(5):451-458.
15.Hennessy S, Bilker WB, Knauss JS, et al. Cardiac arrest and ventricular arrhythmia in patients taking antipsychotic drugs: cohort study using administrative data. British Medical Journal 2002 Nov;325(7372):1070-1072A.
16.Straus S, Bleumink GS, Dieleman JP, et al. Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death. Archives of Internal Medicine 2004 Jun;164(12):1293-1297.

Ange forskningsområdet

Psykiatriska sjukdomar

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
Dator, programvara, resor Linköping-Århus, Linköping- Göteborg, poster, presentation på konferens, språkgranskning, lönemedel för apotekare/farmaceut750 00018 00015 000ALF 18 tkr
LFoU 15 tkr
sum750 00018 00015 000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Klinisk farmakologi

Contributes with 18000 SEK


Antipsykotika och plötslig kardiovaskulär död - farmakoepidemiologiska studier | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10675