Tidstudie av ljumskbråcksoperationen: moment för moment | Application
Tidstudie av ljumskbråcksoperationen: moment för moment
Registration number: LIO-10687
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anders Kald, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Kirurg
Work place at the time of application: Kirurgiska Kliniken, US, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Kald
Kirurg, Kirurgiska Kliniken, US, Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Delarbete III i Angelica Kochs doktorsavhandling vid IBK:
Frågeställning
Hur förlöper den optimala ljumskbråcksoperationen? Vilka faktorer påverkar operationstiden och vilka moment tar tid? Vad skiljer en högspecialiserad kirurg från dem under utbildning? Hur påverkas operationsresultatet?

Bakgrund
Ljumskbråcksoperationen är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi. Redan tidigt under kirurgutbildningen introduceras denna operation. Resultatet efter bråckkirurgi varierar mellan olika sjukhus och mellan olika operatörer. I litteraturen idag saknas det publicerade analyser av hur den optimala ljumskbråcksoperationen går till. Därför vill vi göra en djupanalys på de faktorer som påverkar operationsresultatet, dvs patientförutsättningar, anatomi, kirurgisk erfarenhet och operationstid för olika moment.

Material/metod
Operatörer: En högspecialiserad och högfrekvent enhet (Sergelkliniken) jämförs med en typisk svensk kirurgklinik (Västervik). På Sergelkliniken opereras samtliga patienter av Professor Staffan Smeds och i Västervik av ST läkare (vid behov med assistens av specialist).
Inklusionskriterier: Män med primära ljumskbråck som opereras polikliniskt enligt Lichtenstein.
Följande uppgifter registreras:
·Ålder
·Längd, vikt, BMI
·Anestesi (lokal, epidural/spinal, narkos)
·Tidsmätning av operationsmomenten (min)
·Klinik och operatör (namn, titel)
·Plastik (Lichtenstein)
·Bråcktyp (direkt, indirekt, kombinerat och Nyhusklass)
·Blödning (ml)
·Operationens svårighetsgrad klassas subjektivt av kirurgen avseende synfält, blödning, dissektion, rekonstruktion, ianspråktagande av omdöme och teknisk förmåga.
·Vårdtid (h)
·Patientens egen bedömning, ”Sergelscore”(skala 1-10), av sina besvär preoperativt och tre månader postoperativt

Statistik
Vi räknar med en normalfördelning av operationstiderna på de två enheterna. Students T-test används i första hand. Med 100 patienter i varje grupp beräknar vi, med 95% confidens intervall, en skillnad mellan tidsåtgång på 5 minuter plus/minus 3 minuter.

Etik
Etikansökan godkänd 06-08-24.

Tidsplan
Patienterna inkluderas konsekutivt under 2006-2007

Kostnadsplan
1.200 patienter skall kallas för klinisk kontroll. Porto/brev/papper 10kr/pat= 2000 kr
2.Extra läkarinsats koordinera studien, =ALF 2veckor)
3.Kommunikation, resor mellan Linköping-Västervik för informera och träna deltagande ST läkare i operationsteknik, IT, telefonkonferenser = 4000 kr
4.Forskningstid för att analysera data/ skriva manus = 4 veckor ALF

Författare:
Angelica Koch , Joakim Stark, Staffan Smeds, Per Olof Nyström och Anders Kald

Ange forskningsområdet

Medicin generellt

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Läkarinsats koordinera studien, =ALF 2veckor)
Forskingstid för att analysera data/ skriva manus = 4 veckor ALF
218 400132 0000ALF 5 veckor
Anders Kald
Allmän forskningsersättning
200 patienter skall kallas för klinisk kontroll. Porto/brev/papper 10kr/pat= 2000 kr
Kommunikation, resor mellan Linköping-Västervik för informera och träna deltagande ST läkare i operationsteknik, IT, telefonkonferenser = 4000 kr
6 000050 000LFoU 50 tkr
sum224 400132 00050 000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Kirurgkliniken

Contributes with 132000 SEK


Tidstudie av ljumskbråcksoperationen: moment för moment | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10687