Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reelt arbete vid arbetsplatsrelaterad trapeziusmyalgi - mikrodialystekniken anpassad för arbetsplatsundersökningar | Application
Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reelt arbete vid arbetsplatsrelaterad trapeziusmyalgi - mikrodialystekniken anpassad för arbetsplatsundersökningar
Registration number: LIO-10698
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Björn Gerdle, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, INR
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-10-14
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Björn Gerdle
Professor, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

BAKGRUND: Epidemiologisk forskning visar att risken att drabbas av kroniska trapeziusmuskelsmärtor är kraftigt förhöjd i flera yrkesgrupper. Effekterna av prevention och intervention i arbetsmiljön samt behandling och rehabilitering är begränsade. Långvarigt nedsatt arbetsoförmåga och försämrad livskvalité är vanligt. Kunskaperna om prognosen är begränsad men är med hänsyn till smärtfrihet och arbetsåtergång dålig. Patomekanismerna vid yrkesrelaterad trapeziusmuskelsmärta är ofullständigt kända. Mikrodialysteknik innebär möjligheter att följa biokemiska förändringar lokalt i vävnaden och används i projektet för att kartlägga smärtmekanismerna vid trapeziusmyalgi.
SYFTEN:
1)kartlägga metabolism, den inflammatoriska aktiviteten samt smärtmediatorer hos friska kvinnor, hos kvinnor med kronisk trapeziussmärtor (myalgi) och hos kvinnor med begynnande trapeziusmyalgi både vid ett standardiserat trauma (kateterinläggning) och vid simulerat yrkesarbete.
2)anpassa mikrodialysmetoden så att den möjliggör arbetsplatsbaserade studier av trapeziusmuskulaturen i upp till 1 dygn.
3)kartlägga förekomsten och utvecklingen av metabolism, den inflammatoriska aktiviteten samt smärtmediatorer under en arbetsdag respektive en arbetsvecka hos friska kvinnor och hos kvinnor med intermittent trapeziusmyalgi.
BETYDELSE: Projektet ger information om koppling mellan muskelaktivering och muskelvävnadens näringstillstånd, frigörelsen av inflammations- och smärtframkallande substanser i smärtande och icke smärtande trapeziusmuskulatur. Metodologiskt utvecklas mikrodialystekniken så att arbetsplatsbaserade studier av utvecklingen av trapeziusmyalgi kan göras. Detta ger förutsättningar att effektivt utvärdera framtida behandlingar och arbetsplatsbaserade interventioner. Projektet, som är ett samarbetsprojekt med forskare i Linköping och Köpenhamn, har förutsättningar att innebära positiva effekter för de drabbade individerna, för arbetsliv och för samhällsekonomi.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

I seminariet redovisades dels olika laboratoriestudier av patienter med trapeziusmyalgi och friska kontroller och dels en stor fältstudie där ett manus nu är inskickat till Pain. Olika metod problem med fältstudier ventilerades även om fokus var på resultaten. Särskilt diskuterdes att tvärtemot olika hyposteser i litteraturen finner man för patienter med lokaliserade eller regional nackskulderproblem ej tecken på insufficient mikrocirkulation. Olika möjliga confounders nämndes.
Gemensamt för de olika patientgrupper med skilda svårighetsgrader av smärta och dess konskevenser som studerats är att man finner signifikant ökade interstitiella nivåer i trapeziusmuskulaturen av pyruvat, glutamat och serotonin. Dessa ökade nivåer korrelerar till med olika mått på smärtperception.

OBS!! pga svårigheter att finna seminariepart gjordes utskick till olika potentiellt intresserade deltagare enligt telefonöverenskommelse med Agneta Linghag. Deltagarna redovisas i en av bilagorna.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reelt arbete vid arbetsplatsrelaterad trapeziusmyalgi - mikrodialystekniken anpassad för arbetsplatsundersökningar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10698