Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom | Application
Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
Registration number: LIO-10700
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Johan Dabrosin Söderholm, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Docent, Överläkare
Work place at the time of application: Kirurgiska klniken i Östergötland; IBK, avdelningen för kirurgi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-10-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Johan Dabrosin Söderholm
Professor, Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Inflammatorisk tarmsjukdom, fr.a. ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är kroniska sjukdomar, vilka leder till livslång medicinsk behandling, ofta tarmkirurgi, och kräver stora sjukvårdsresurser. Orsaken till dessa sjukdomar är okänd. Under senare år har det visat sig att tarmens bakterieflora är viktig för sjukdomsuppkomsten. I detta projekt studeras tarmslemhinnans genomsläpplighet för bakterier och bakterieprodukter, för att klarlägga deras roll i utvecklingen av inflammation.

Sedan flera år använder vi en teknik, s.k. Ussingkammare, som möjliggör detaljerade funktionella studier på human tarmslemhinna. De funktionsundersökningarna kompletteras med olika typer av mikroskopi för att studera mekanismer.
1. TNFalfa, en cytokin (signalsubstans) som frisätts från immunceller, är särskilt viktigt för relgeringen av barriärfunktionen vid CD. Vi kommer att studera om det finns ett ökat upptag av bakterier i slemhinnan vid CD och om upptaget regleras av TNFalfa.
2. Kronisk stress kan påverka förloppet vid tarmsjukdomar. Mekanismerna för stresseffekter på human tarmslemhinna är dock ytterst lite studerade. Vi har visat att stress-svaret i human tarm är beroende av CRH och s.k. mastceller. Vi avser nu undersöka hur dessa stressmediatorer påverkar barriärfunktionen vid UC och CD, genom att studera provbitar tagna vid coloskopi i Ussingkammare.
3. De tidigaste förändringarna vid CD är små sår i en specifik typ av slemhinna, s.k. follikel-associerat epitel (FAE). Vi har i våra första studier kartlagt barriärfunktionen i normal FAE och avser nu att studera förändringar i denna specialiserade vävnad vid CD.

Dessa projekt genomförs med ny teknik för studier på människa och med ett väletablerat samarbete med ledande grupper inom området. Vi kommer att öka förståelsen av tarmens barriärfunktion och dess betydelse vidinflammatorisk tarmsjukdom. Detta kan leda till nya behandlingsprinciper och ett förbättrat patientomhändertagande och vid dessa kroniska sjukdomar.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet hölls som ett halvdagsseminarium för de prekliniska doktoranderna inom avdelningen för kirurgi tillsammans med kliniska doktorander och forskare på kirurgiska kliniken. Jag inledde med en översikt över betydelsen av tarmens barriärfunktion vid inflammatorisk tarmsjukdom och de nya fynd som stärker denna teori samt var kunskapsluckorna i huvudsak ligger. Därefter presenterade de prekliniska och kliniska doktoranderana sina pågående projekt inom inflammatorisk tarmsjukdom och en gemensam diskussion följde där kliniska aspekter framfördes på de prekliniska studierna och vice versa diskuterades hur de kliniska projekten kunde få en patofysiologisk vinkling genom samarbete. Seminariet har lett till ett tydligt närmande mellan de prekliniska och kliniska grupperingarna inom kirurgiska klinikens forskning.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10700