Livsvillkor stress och hälsa; en studie av psykobiologiska mekanismer vid utvecklingen av hjärtinfarkt | Application
Livsvillkor stress och hälsa; en studie av psykobiologiska mekanismer vid utvecklingen av hjärtinfarkt
Registration number: LIO-10708
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Margareta Kristenson, 2007-05-29
Professional title at the time of application: ÖL/Docent
Work place at the time of application: Institutionen för Hälsa och Samhälle
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Margareta Kristenson
ÖL/Professor emerita, Medicinska fakulteten, Avdelningen för samhällsmedicin, Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Forskningsprojektets syfte är att studera i vad mån socioekonomiska skillnader i hjärtinfarkt kan förklaras av psykosociala faktorer samt biologiska indikatorer på stress (kortisol), inflammation (CRP och interleukin-6; IL-6) och markörer för plaque vulnerabilitet (matrixmetalloproteinas-9; MMP-9).
Vi har startat en primärvårdbaserad befolkningsstudie: LSH studien (Livsvillkor, Stress och Hälsa) vars mål är att skapa en kohort på minst 6000 deltagare där dessa frågor kan besvaras.
Vi har, i ett första steg, samlat material från 502 män och 505 kvinnor 45-69 år gamla som är slumpvis utvalda från befolkningen. Deltagarna har besvarat en enkät, samlat salivprover för analys av kortisol, besökt sin vårdcentral för provtagning, samt lämnat blodprover för analys av IL-6, CRP och MMP-9. I tvärsnittsanalyser av detta material (n=400) har vi funnit att individer med låg SES hade en ogynnsam psykosocial karakteristik, såsom låg känsla av kontroll och hög hopplöshet, att samma psykosociala faktorer samvarierade med en flack dygnsvariation av kortisol och med höga nivåer av IL-6 och MMP-9, samt att höga MMP-9 nivåer relaterade till en flack kortisolkurva. Sambanden mellan MMP-9 och psykosociala faktorer var signifikanta också efter kontroll för effekter av CRP och levnadsvanor.
Vi avser nu att analysera biologiska markörer på resterande 607 deltagare för att, med adekvat statistisk styrka, kunna studera om psykobiologiska samband skiljer mellan kvinnor och män, samt om det finns en synergieffekt mellan levnadsvanor och psykosociala faktorer på nivåer av biologiska markörer. Vi har också, under 2006, genomfört en två-årspanel för att studera riskfaktorernas stabilitet över tid och, 2007, startat ett VR finansierat skandinaviskt forskarnätverk för studier av kortisol-reaktivitet. Tillsammans ger detta möjlighet att skapa en större prospektiv kohortstudie, genom vilken vi, inom 10 år, kommer att ha viktig kunskap som kan omsättas i sekundär- och primärpreventiva insatser.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet hölls för LIR gruppen, dvs den forskargrupp som arbetar med livsstilsintervention inom klinisk vardag. Vid seminariet presenterades LSH-studiens forskningside och grunddesign, samt aktuella resultat från LSH-studien, särskilt aktuella data avseende psykobiologiska mekanismer vad gäller markören matrixmetalloproteinas, och hur den påverkas av såväl stress som levnadsvanor. Därtill beskrevs planerna för LSH-studiens framtida planering. Denna presentation var därefter bas för en gemensam diskussion mellan forskarna i de två grupperna kring hur man kan samarbeta kring dessa frågor, och utveckla konkreta samarbetsområden där detta arbete kan knytas till kliniska studier, särskilt sådana som gäller livsstilsintervention. Ett viktigt område i detta är att se hur stress mekanismer och psykosociala faktorer interagerar med levnadsvanor vad gäller risk för kommande ohälsa men också utifrån individens förutsättningar att ändra sina levnadsvanor. Slutligen diskuterases ett antal områden där samarbete mellan forskargrupperna därvid kan utvecklas.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Livsvillkor stress och hälsa; en studie av psykobiologiska mekanismer vid utvecklingen av hjärtinfarkt | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10708