Utvärdering av 3 olika radiologiska utredningsmetoders värde vid tumör i caput pankreatis | Application
Utvärdering av 3 olika radiologiska utredningsmetoders värde vid tumör i caput pankreatis
Registration number: LIO-10721
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Per Sandström, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Spec läkare
Work place at the time of application: Kirurgkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Sandström
Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektinformation

Sammanfattning

Pat med tumör i caput pankreatis har ofta en dålig prognos då merparten är adenocarcinom med en 5 års överlevnad på 3-4%. Enda möjligheten till bot är kirugi. Dessa ingrepp, Whipples operation är ett långt krävande ingrepp med hög perioperativ morbiditet långa vårdtider och höga sjukvårdskostnader. Då ingreppet blockerar en opsal en hel dag har stor energi lagts ned på att optimera den preoperativa utredningen så att rätt patienter kommer till operationsbordet. Ett av de medel som används för detta är den radiologiska utredningen där vanligen 3 modaliteter finns att använda; U-ljud med kontrast, Datortomografi och magnetresonastomografi. U-ljud används vanligen som screening metod men hos oss har kvaliteten varit så hög att vi värderat den undersökningen i paritet med MR och CT. Under en nästan 3 års period från 040101 till 061201 har vi använt alla 3 modaliteter i den preoperativa utredningen för att klarlägga värdet av de olika metoderna samt att se hos oss om alla är nödvändiga eller om det är tillräckligt med 2 modaliteter.
På varje patient skall följande faktorer värderas och besvaras:
·Primärtumörens förmodade ursprung (pankreas, d. choledochus, papilla Vateri, duodenum).
·Storlek på primärtumör i mm, helst i 3 dimensioner.
·Växtsätt: diffust/svåravgränsat, distinkt/välavgränsat.
·Cystisk komponent.
·Ocklusion av pankreas- och/eller gallgång.
·Relation till pylorus, avstånd i mm.
·Avvikande kärlanatomi (t.ex. aberrant a. hepatica dextra).
·Tumörens lokalisation i förhållande till de stora kärlen.
·Kärlinväxt eller encasement.
·Växt utanför pankreas, in i andra organ.
·Regionala lymfkörtlar: patologiska dvs >10 mm och lokalisation av dessa.
·Perifera metastaser (inkl. para-aortala lgl, lilla bäckenet, peritoneum, lever).
·Ascites.
·TNM klassificering.
·Sannolikt radikalt eller icke radikalt resecerbar.
·Sannolikt malign eller benign.

Alla dessa variabler kommer att jämföras mellan de olika modaliteterna, för att kunna klargöra vilken som har den högsta träffsäkerheten. Resultaten kommer också värderas mot det operativa fyndet liksom det slutgiltiga PAD svaret. I förlängningen relateras fynden även till överlevnadsdata. Vi får i och med detta också en jämförelse mellan den gamla och den nya MR kameran. Det finns också möjlighet att utvärdera nya kontrastmedel så länge vi har information om när de har använts. Målet är att kunna exkludera en av metoderna i den preoperativa utredningen och endast göra 2. Det finns dåligt med studier som på ett tydligt sätt kunnat svara på denna fråga och vi hoppas dessa resultat skall vara publicerbara.

Referenser

Schima W, Ba-Ssalamah A, Kolblinger C, Kulinna-Cosentini C, Puespoek A, Gotzinger P. Pancreatic adenocarcinoma. Eur Radiol. 2007 Mar;17(3):638-49.

Cieszanowski A, Chomicka D, Andrzejewska M, Pruszynski B, Pawlak J, Mustafa AM. Imaging techniques in patients with biliary obstruction. Med Sci Monit. 2000 Nov-Dec;6(6):1197-202.
Smith SL, Basu A, Rae DM, Sinclair M. Preoperative staging accuracy of multidetector computed tomography in pancreatic head adenocarcinoma. Pancreas. 2007 Mar;34(2):180-4.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Tid för bearbetning av data52 800052 800LFoU 2 veckor
Allmän forskningsersättning
Databearbetning, dataprogram, statistikhjälp, presentation och möteskostnader20 00000 
sum72 800052 800 

Utvärdering av 3 olika radiologiska utredningsmetoders värde vid tumör i caput pankreatis | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10721