Barn är viktiga. Del 2: interventionsutvärdering | Application
Barn är viktiga. Del 2: interventionsutvärdering
Registration number: LIO-10740
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Toomas Timpka, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avd. för Socialmedicin, Inst. för Hälsa och Samhälle
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-21
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Toomas Timpka
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

Projektinformation

Sammanfattning

Det aktuella projektet avser att utvärdera kognitiv beteendeterapi (KBT) som en metod för att positivt påverka beteende och viktutveckling hos barn med fetma. Utvärderingen omfattar både utfallsvariabler (kunskap, beteende, BMI) och processvariabler (deltagande, attityder till terapiformen).

Bakgrunden är att forskning visat att det är svårt att bibehålla förändringar i kost- och motionsvanor långsiktigt utan professionellt stöd (SBU 2002). Således är det angeläget att undersöka KBT interventioners potentiella långtidseffekter. Genomförandet av pilotprojektet kan skapa klarhet i vilken betydelse denna terapiform har långsiktigt för barn med fetma. Vidare kan utvärderingen bidra till att ge evidensbaserad kunskap för hälso- och sjukvårdspersonal. Projeket ingår som del i programmet "Barn är viktiga".

Design

Studiepopulation

Urvalet består av samtliga barn mellan 8-12 år som diagnostiserades 2005 med fetma vid skolhälsovården/och eller primärvården i Norrköping, Finspång, barnkliniken ViN.

Interventionsgruppen omfattar de 24 första barnen som diagnostiserades och vars föräldrar accepterade att delta i studien (tre grupper om åtta barn). Jämförelsegruppen (n=22)omfattar de barn som inte kunde beredas plats i behandlingsgruppen eller vars föräldrar av praktiska skäl tackade nej till att delta i terapiprogrammet. Jämförelsegruppen erbjöds konventionell behandling som involverar besök hos barnläkare och dietist.

Intervention

KBT-programmet MORSE innehåller gruppövningar: barnen i separata grupper (8 barn/grupp) från föräldrarna. Sammanlagt 25 gruppträffar á 2 timmar genomförs första året. Under andra året sker träffarna en gång per kvartal. Gruppledarna var särskilt utbildande sjuksköterskor samt dietister. Under gruppträffarna introduceras barnen och föräldrarna till frågor om motion och kost med fokus på deras beteenden och attityder. Individuella förändringssteg arbetas fram och gruppen och gruppledaren ger kommentarer till förslag som barnet och föräldrarna valt.

Datainsamling

Delar av datainsamlingen har genomförts. Mätningar av kognitiva och beteendevariabler, fysiska markörer BMI (iso-BMI) och bukomfång har skett före behandling samt efter 12 veckor. Datainsamling två år efter programmets genomförande utförs under 2007. Datainsamlingen sker dels vid en läkarundersökning (vikt, bukomfång, längd och blodprover), dels genom att en sjuksköterska/forskarstuderande (MT) genomför intervjuer utifrån ett frågeformulär.

En standardiserad enkät (Bonnedal 2004) med såväl öppna som slutna frågeställningar används för uppföljningen. Enkäten behandlar frågor om barnens mat- och dryckesvanor, ätbeteende, inställning till ätande, vikt och kropp, motion, sociala aspekter och motivation. Intervjuerna med barnen och deras föräldrar genomförs separat och tar cirka 30-60 min. De öppna svarsalternativen skrivs ner och kategoriseras för att kunna bearbetas statistiskt.

Databearbetning

En mixed-metod ansats kommer att användas (Sandelowski 2000). Materialet kommer under 2008 att bearbetas i SPSS version 11.5, samt även att analyseras med hjälp av kvalitativ metodik. Deskriptiv analys med icke-parametrisk statistik kommer användas. Korrelationer mellan fysiska markörer och beteendeförändringar kommer att granskas.

Forskningsetiska överväganden

Projektets genomförande är forskningsetiskt godkänt vid Linköpings universitets forskningsetiska kommitté.

Referenser

Angbratt M et al. Förekomst av övervikt och fetma bland barn i Östergötland. Rapport. Folkhälsovetenskapligt Centrum, LiÖ, 2004.

Timpka T, Angbratt M, Bolme P, Henriksson G, Häger A, Valter L. A high-precision protocol for identification of preschool children at risk for persistent obesity. PLoS ONE 2007;in press..

Schöld A-K et al. Motiverande samtal. Dokumentation, Primärvårdens FoU enhet, LiÖ, 2005.

Institute of Medicine (IOM). Preventing childhood obesity: health in the balance. Washington D.C.: National Academies Press, 2005.

Sandelowski M. Combining qualitative and quantitative sampling, data collection, and analysis techniques in mixed-method studies. Res Nurs Health 2000;23:246-55.

Bonnedal, U., Petterson, C. Gruppbehandling av barn med övervikt och fetma; Utredningsintervju (MORSE) och behandlingsmanual för barn och föräldrar. Opublicerat material. Skriftserie från verksamhetsområde Barn- och ungdomspsykiatri. Drottning Silvias band- och ungdomssjukhus; 2004.

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. Fetma- problem och åtgärder. En systematisk litteraturöversikt. Elanders Graphic Systems: Göteborg; 2002.

Ange forskningsområdet

Folkhälsomedicin

Decision

Decision date: 2007-11-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Per Bolme, 8 veckor205 000105 6000ALF 4 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Maria Nordvall, 8 veckor205 000105 6000ALF 4 veckor
Lönemedel ALF-läkare 3
Omfördelning 2008-12-10: 3 veckor från Maria Nordwall överförs till Per Bolme000 
Allmän forskningsersättning
Kostnader för avslutande datainsamling samt mixed-metod anlys (lönekostnader 350.000 kr samt materialkostnader 30.000 kr).380 000110 0000ALF 110 tkr
sum790 000321 2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: FHVC

Contributes with 321200 SEK


Barn är viktiga. Del 2: interventionsutvärdering | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10740