NOBABs kriterier, stress och etiska aspekter av isoleringsvård. | Application
NOBABs kriterier, stress och etiska aspekter av isoleringsvård.
Registration number: LIO-10747
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Nina Nelson, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Docent, överläkare, verksamhetschef
Work place at the time of application: Barn- och ungdomskliniken, Linköping/Motala
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Nina Nelson
Överläkare, professor, FoU-chefläkare i Landstinget i Östergötland

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Det är viktigt att följa upp och utvärdera landstingets hälso- och sjukvård. Det har bl.a. skett med landstingsgemensamma enkäter som inte varit barnanpassade. Därför har vi i stället använt den s.k. NOBAB enkäten baserad på FNs barnkonvention.
Inom slutenvården förekommer i hög utsträckning isolering, oftast av infektions-/smittskyddsskäl. Den nya smittskyddslagen och modern barnsjukvård har medfört att ett större ansvar flyttats över på patient och/eller anhöriga. Grad och form av isolering påverkar samtliga berörda på infektionsklinik och barnklinik

Syfte
·Utvärdera barnsjukvården utifrån NOBAB:s kriterier.
·Studera upplevd och uppmätt stress hos patienter, personal och anhöriga i relation till isoleringsinslaget i sjukvården (Barn- och ungdomskliniken + infektionskliniken).

Målsättning
·Förbättra barnsjukvårdens efterlevnad av NOBABS kriterier.
·Minska/kompensera för stress hos patienter, personal och anhöriga i den slutna barnsjukvården och infektionssjukvården.
·Anpassa och skräddarsy nämnda isolering.

Frågeställningar
·I vilken utsträckning är vår barnsjukvård förenlig med FNs barnkonvention?
·Hur upplevs isoleringskomponenten i den slutna vården?
·Hur upplevs personalens stress av patienter, anhöriga och personalen själv? ·Hur minskar vi negativa aspekter av nödvändig isolering inom barnsjukvård och infektionssjukvård?

Metod
Kvalitativ och kvantitativ metodik används för att värdera upplevelse av stress, alienation etc.
NOBAB:s enkätverktyg, baserad på FNs barnkonvention, är utarbetad av nordisk förening för sjuka barns behov. Sammanlagt fyra olika enkäter har delats ut inom slutenvård och öppenvård till barn, ungdomar och föräldrar på de fyra sjukhusen i Linköping, Norrköping, Jönköping och Motala.
En fördjupad studie planeras nu avseende den NOBABartikel som belyser patientens/anhörigas upplevelse av personalens stress med tonvikt på isoleringskomponenten i den slutna vården. I samarbete med forskare på infektionskliniken och IMV, avd för omvårdnad, koordineras enkätverktygen för att belysa dessa aspekter. Här tillkommer särskilda mätinstrument som belyser isoleringsvård samt salivprovtagning för bestämning av stresshormonet cortisol för patienter, anhöriga och personal. Såväl dygnsprofil som stressorsvar fastställs för salivcortisol i relation till isoleringsmomentet.

Tidsplan
Deskriptiv och jämförande statistik är utförd i det grundläggande NOBABarbetet. En pilotstudie avseende personalstress är avslutad och sammanställd. Under 2007 planeras det utvidgade projektet i samarbete med forskarkollegor inom infektionsmedicin och institutionen för omvårdnad. Detaljplanering om isolering och stress med tre huvudområden: 1/ etik och livskvalitet vid isolering, 2/ patienters och anhörigas upplevelse av isolering i sjukvården och 3/ personalstress och isoleringsvård inom infektionsmedicin och barnmedicin. Protokoll upprättas avseende bakgrundsfaktorer, tjäntsgöringsdata, ingående enkäter och provtagning. Materialinsamling påbörjas i slutet av 2007 och fortgår under 2008.

Preliminära resultat finns presenterade i två genomförda fördjupningsarbeten och en kandidatuppsats. Påtaglig är barns och föräldrars upplevelse av stress hos såväl sköterskor som läkare. Dygnsprofil av salivkortisol hos vårdpersonal skiljer sig mellan olika kategorier.

Betydelse
Resultat skall ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete och förväntas utmynna i konkreta förslag på åtgärder som skall leda till att NOBABs kriterier efterlevs i ännu högre utsträckning.
Att studera effekten av isolering och dess samband till upplevd och uppmätt stress skapar förutsättningar att i nästa steg modifiera omvårdnaden på ett sådant sätt att negativa inslag och stresseffekter minimeras.
Resultaten förväntas ge uppslag till utveckling av stressreducerande omvårdnadsstrategier och förstärkning av copingmekanismer i denna typ av sjukvård.

Referenser

Mörelius E, Theodorsson E, Nelson N. Salivary cortisol, mood and pain profiles during skin-to-skin care for an unselected group of mothers and babies in neonatal intensive care. Pediatrics 2005; 116:1105-1113.

Staff A, Forsén L, Nelson N. FNs barnkonvention i praktisk sjukvård – en jämförelse mellan Linköpings och Jönköpings barn- och ungdomsmedicinska kliniker i efterlevnad av NOBABs artiklar. Fördjupningsarbete 10p, VT 2005, Linköpings universitet

Ehrefjord A, Forsén L, Nelson N. FNs barnkonvention i praktisk sjukvård-en enkätstudie i efterlevnad av NOBABs artiklar i öppenvården inom Barn- och ungdomsklinikerna på sjukhusen i Jönköping, Linköping, Motala och Norrköping. Fördjupningarbete 10p Linköpings universitet, 2006.

Nilsson M, Nelson N, Thunqvist D. Arbetstider och stress - en studie av medarbetare på en neonatal intensivvårdsavdelning. Kandidatuppsats 10p, VT 2005, Linköpings universitet.

Bergvall S, Nilsson M, Nelson N. Självskattad stress, salivkortisol och HbA1C hos vårdpersonal inom neonatal intensivvård respective barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Fördjupningsarbete, 10 p vid läkarlinjen, Hälsouniversitetet i Linköping 2007.

Larrabee JH, Bolden LV. Defining patient-perceived quality of nursing care.
Journal of Nursing Care Quality 2001; 16(1):34-60

Donabdeian A. The qualty of Care: How can it be adressed? Journal of the American Association 1988; 12:1743-1748.

Coyne IT. Parental Participation in care: a critical review of the literature. Journal of advanced nursing 1995; 21(4):716-22

Gammon J. Analysis of the stressful effects of hospitalisation and source isolation on coping and psychological constructs. International Journal of Nursing Practice1998; 4: 84-96.

Pike JH, McLean D. Ethical concerns in isolating patients with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus on the rehabilitation ward: a case report. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1028-30.

Ange forskningsområdet

Vårdvetenskap

Decision

Decision date: 2007-10-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Nina Nelson52 80026 40026 400ALF 1 vecka
LFoU 1 vecka
Allmän forskningsersättning
 220 00050 000100 000ALF 50 tkr
LFoU 100 tkr
sum272 80076 400126 400 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Barnkliniken

Contributes with 76400 SEK


NOBABs kriterier, stress och etiska aspekter av isoleringsvård. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10747