Klinisk bedömning i praktiken -
Allmänläkares karakteristik av problemet, beslutsfattande och patientupplevd nytta av konsultationen | Application
Klinisk bedömning i praktiken -
Allmänläkares karakteristik av problemet, beslutsfattande och patientupplevd nytta av konsultationen

Registration number: LIO-10762
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Lars Borgquist, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Professor i allmänmedicin
Work place at the time of application: IHS, Linköpings universitet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-03-06
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lars Borgquist
Professor em i allmänmedicin, IMH, Linköpings universitet

Projektinformation

Sammanfattning

Allmänmedicinen är sjukvårdens bas. Att utveckla allmänläkarens kliniska arbetsmetod så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt (hög patientnytta och samtidigt arbetsbesparande för allmänläkaren) är avgörande för att allmänmedicinen ska kunna utvecklas som profession och vetenskapligt kunskapsområde.

Konsultationen är kärnan i allmänläkarens arbete. Med konsultationen avses mötet mellan allmänläkare och patient och de beslut som fattas i omedelbar anslutning till besöket. Läkarens två viktigaste uppgifter under konsultationen kan beskrivas som att dels förstå patienten och dels förstå hennes sjukdom (1). Dessa områden är studerade inom allmänmedicin, men ofta har studierna avgränsats till att röra något av områdena (relation läkare-patient eller handläggning av sjukdom/problemkomplex). Att förstå vilka beslutsstrategier allmänläkare använder i förhållande till de problem som allmänläkaren möter har inte tidigare beskrivits.
Syfte
Att beskriva hur allmänläkare identifierar det presenterade patientproblemet, vilka beslutsstrategier och vilken kunskapsnivå som används i förhållande till hela det spektrum av problem som allmänmedicinen rymmer.

Att öka kunskapen om allmänläkares problemsortering, beslutsfattande, och patienters resultat. Vi vill utveckla en plattform för vår yrkeskunskap genom att undersöka kliniskt beslutsfattande i praktiken. Vi vill testa hur de begrepp vi funnit i tidigare hypotesgenererande studier förhåller sig i praktiken, både angående beslutsfattande och hur resultat värderas.

Metod
Kvantitativ studie där 20-25 allmänläkare deltar med tillsammans ca 500 konsultationer insamlade under en vecka. Allmänläkarna fyller i ett auditliknande formulär omedelbart efter varje konsultation. När en tumregel identifierats försöker allmänläkaren skriva ner den detaljerade, konkreta tumregel som använts.

Vi är intresserade av hur vanliga de undersökta fenomen är: Allmänläkarens beskrivning av patientproblemen med avseende på karakteristik av situationen (emergency/somatiskt/ psykosocialt), huruvida läkaren uppfattar att patientens oro är problemet och om patienten själv visste vad det var.
Allmänläkares beskrivning av om huruvida konsultationen var patientcentrerad (se definition ovan) eller doktorscentrerad.
Allmänläkares beskrivning av använd beslutsstrategi. Identifierades problemet omedelbart eller så småningom, gjordes detta tveklöst eller var det en rimlighetsbedömning, var diagnosen söker och hur bedömdes risken för allvarlig sjukdom.
I vilken omfattning och i vilka situationer användes tumregler? Hur såg de ut?

Vi vill jämföra konsultationer där innehållet bedömdes somatiskt med de där innehållet bedömdes som psykiskt/psykosocialt och de där problemet kanske var farligt jämförs med konsultationer där problemet inte bedömdes farligt och värdera deras relation till alla dessa områden.
Vi vill identifiera problem/situationer när förenklade beslutsstrategier används (dvs när beslut är omedelbara/tveklösa/tumregel verbaliserad). När/hur ofta används förenklade och snabba beslutsstrategier? Samvarierar de enkla beslutsstrategierna med en doktorscentrerad konsultation? Med säkerhet i diagnos? Med kunskapsnivå? Är patientnyttan lika stor som vid långsammare beslutsstrategier?

Vi vill studera hur uppfattning av osäkerhet i diagnos och risk för allvarlig sjukdom samvarierar med patientcentrering av konsultationen, beslutsstrategi och verbaliserade tumregler och upplevd patientnytta.

Vi är också intresserade av att undersöka hur patientcentrering av konsultation samvarierar med patientnytta och beslutsstrategi.

Referenser

1.McWhinney IR. A textbook of family medicine. second ed. New York: Oxford University Press; 1997.
2.Andre M, Borgquist L, Molstad S. Use of rules of thumb in the consultation in general practice--an act of balance between the individual and the general perspective. Fam Pract 2003;20(5):514-9.
3.Arborelius E, Timpka T. Comparison of patients' and doctors' comments on video-recorded consultations. Scand J Prim Health Care 1991;9(2):71-7.
4.Fagerberg CR, Kragstrup J, Stovring H, Rasmussen NK. How well do patient and general practitioner agree about the content of consultations? Scand J Prim Health Care 1999;17(3):149-52.
5.Little P, Everitt H, Williamson I, Warner G, Moore M, Gould C, et al. Preferences of patients for patient centred approach to consultation in primary care: observational study. Bmj 2001;322(7284):468-72.
6.Coulter A, Elwyn G. What do patients want from high-quality general practice and how do we involve them in improvement? Br J Gen Pract 2002;52 Suppl:S22-6.
7.Frowick B, Shank JC, Doherty WJ, Powell TA. What do patients really want? Redefining a behavioral science curriculum for family physicians. J Fam Pract 1986;23(2):141-6.
8.Barry CA, Bradley CP, Britten N, Stevenson FA, Barber N. Patients' unvoiced agendas in general practice consultations: qualitative study. Bmj 2000;320(7244):1246-50.
9.Cape J. Consultation length, patient-estimated consultation length, and satisfaction with the consultation. Br J Gen Pract 2002;52(485):1004-6.
10.Jackson JL, Chamberlin J, Kroenke K. Predictors of patient satisfaction. Soc Sci Med 2001;52(4):609-20.
11.Byrne, Long. Doctors talking to patients. London: Her Majestys Stationary Office; 1976.
12.Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, et al. The impact of patient-centered care on outcomes. J Fam Pract 2000;49(9):796-804.
13.Williams B, Coyle J, Healy D. The meaning of patient satisfaction: an explanation of high reported levels. Soc Sci Med 1998;47(9):1351-9.
14.Tucket David BM, Olson Coral, Williams Anthony. Meetings between Experts An approach to sharing ideas in medical consultations. London and New York: Tavistock Publications; 1985.
15.Savage R, Armstrong D. Effect of a general practitioner's consulting style on patients' satisfaction: a controlled study. Bmj 1990;301(6758):968-70.
16.Schneider A, Korner T, Mehring M, Wensing M, Elwyn G, Szecsenyi J. Impact of age, health locus of control and psychological co-morbidity on patients' preferences for shared decision making in general practice. Patient Educ Couns 2006;61(2):292-8.
17.Floyd MR, Lang F, McCord RS, Keener M. Patients with worry: presentation of concerns and expectations for response. Patient Educ Couns 2005;57(2):211-6.
18.Schmidt HG, Norman GR, Boshuizen HP. A cognitive perspective on medical expertise: theory and implication. Acad Med 1990;65(10):611-21.
19.Mandin H, Jones A, Woloschuk W, Harasym P. Helping students learn to think like experts when solving clinical problems. Acad Med 1997;72(3):173-9.
20.Seaburn DB, Morse D, McDaniel SH, Beckman H, Silberman J, Epstein R. Physician responses to ambiguous patient symptoms. J Gen Intern Med 2005;20(6):525-30.
21.Griffiths F, Green E, Tsouroufli M. The nature of medical evidence and its inherent uncertainty for the clinical consultation: qualitative study. Bmj 2005;330(7490):511.
22.Anden A, Andersson SO, Rudebeck CE. Concepts underlying outcome measures in studies of consultations in general practice. Scand J Prim Health Care 2006;24(4):218-23.
23.Anden A, Andersson SO, Rudebeck CE. Satisfaction is not all--patients' perceptions of outcome of general practice consultations, a qualitative study. BMC Fam Pract 2005;6:43.

Ange forskningsområdet

Folkhälsomedicin

Decision

Decision date: 2007-11-27

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
 25 00025 0000ALF 25 tkr
sum25 00025 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Primärvård NSC

Contributes with 25000 SEK


Klinisk bedömning i praktiken -
Allmänläkares karakteristik av problemet, beslutsfattande och patientupplevd nytta av konsultationen | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10762