Blodtryck i hemmiljö, inflammation och trombocytparametrar hos äldre patienter, som vårdats på sjukhus för stroke | Application
Blodtryck i hemmiljö, inflammation och trombocytparametrar hos äldre patienter, som vårdats på sjukhus för stroke
Registration number: LIO-10788
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Petter Järemo, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-11-09
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Petter Järemo
Överläkare, Medicinkliniken i Norrköping

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund: Hypertoni är en stark riskfaktor för stroke. Att sänka blodtrycket minskar risken för en ny stroke oavsett om blodtrycket är högt eller lågt när behandlingen inleds. Trots detta ges vid stroke ofta inte en optimal behandling av blodtrycket. Patienter som ingår i blodtrycksstudier är ofta betydligt yngre än vad som är vanligt inom rutinsjukvården. Värdet av aggressiv blodtryckssänkande behandling hos äldre är omtvistat. I en mindre studie visades nyligen att hos patienter äldre än 85 år är högt blodtryck inte längre en riskfaktor för dödlighet. Vidare innebar ett lägre blodtryck en ökad risk för död. Dock har vi på Vrinnevisjukhuset konstaterat att äldre har ett betydligt högre blodtryck än yngre när de insjuknar i stroke (opublicerade data). 24-timmarsmätning av blodtrycket möjliggör en bättre riskstratifiering avseende framtida mortalitet. Hur hypertoni påverkar trombocyter och inflammation är dåligt undersökt. Enstaka studier visar att sjukdomen aktiverar både trombocyter och olika vita celler.
Syfte: Att ta reda på hur vanligt det är att äldre som vårdats på sjukhus för stroke har antingen för högt (otillräckligt behandlat) eller för lågt (överbehandlat) blodtryck. Detta analyseras med 24-timmarsmätning av blodtryck i hemmet. Vi avser även att studera om blodtrycket kan relateras till trombocytreaktivitet och inflammation.
Trombocyttäthet: Trombocyternas täthet speglar cellernas reaktivitet i det att tätare trombocyter är ”mer reaktiva” (1, 2). Vi har utvecklat en mätapparat för att analysera trombocyttäthet (1). Vid myeloproliferativ sjukdom är trombocyternas täthet lägre. (3). Vid akut inflammatorisk tarmsjukdom är trombocyterna tätare (4). Vid akut hjärtinfarkt har patienter med ett kraftigt inflammatoriskt svar trombocyter med lägre täthet (5). Stora celler med låg täthet indikerar att en graviditetstoxikos är allvarlig (6).
Lösligt P-selectin och CD40L: Lösligt P-selectin är en aktiveringsmarkör för trombocyter. Analys av lösligt P-selectin har ofta använts av forskningsgruppen (5-7). CD40L uttrycks när trombocyter aktiveras och är en markör för trombocytaktivitet.
Flödescytometri: Man kan med tekniken direkt mäta olika aktiveringsmarkörer på trombocytens yta. Vidare är det möjligt att stimulera cellerna med t.ex. ADP och mäta reaktiviteten d.v.s. hur de reagerar på tillfört stimuli. Gruppen mäter trombocytbundet fibrinogen efter stimulering, vilket är en indikator för hur benägna cellerna är att reagera det vill säga deras reaktivitet (2, 8-10).
Antalet neutrofila, myeloperoxidas (MPO) och interleukin 6 (IL-6): Antalet neutrofila reflekterar det inflammatoriska svaret. Markören speglar prognosen vid koronarsjukdom, är relaterad till rökvanor och är vid akut hjärtinfarkt omvänt associerad med trombocyttäthet. MPO är en aktivitetsmarkör för neutrofila granulocyter och en riskmarkör för koronarsjukdom. IL-6 indikerar aktivering av monocyter och styr produktionen av CRP. Vi har ofta använt MPO och IL-6 (5-7).
Patienter: 30 äldre patienter som vårdas på Vrinnevisjukhusets avd 1 med huvuddiagnosen stroke inkluderas. Patienterna ska alla ha 2 eller fler mediciner som sänker blodtrycket. Provtagning görs på avd 1 och ovan nämnda analyser som speglar olika trombocytegenskaper och det inflammatoriska svaret analyseras. Blodtrycket mäts i liggande, sittande och stående efter minst 5 minuters vila. Det genomförs i hemmet en 24-timmars-blodtrycksmätning. I samband med detta repeteras de biokemiska analyserna.
Betydelse: Arbetet ökar kunskapen om betydelsen av individualiserad blodtrycksbehandling hos äldre patienter efter stroke. Vidare har man tidigare hos dessa patienter inte relaterat blodtrycket till trombocytreaktivitet och inflammation. Allt är ny kunskap och resultaten av blodtrycksmätningen i hemmet kan snabbt få en betydande klinisk betydelse (se ovan). Våra data kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Referenser

1. Järemo P.Computerised method for monitoring platelet density distribution. Eur J Haematol 1995:54:304-309.
2. Milovanovic M, Lysen J, Ramström AS, Lindahl TL, Richter A, Järemo P. Identification of low-density platelet populations with increased reactivity and elevated a-granule content. Thromb Res 2003:111:75-80.
3. Järemo P. Platelet density in essential thrombocythemia and polycythemia vera. Platelets 1999:10:61-63.
4. Järemo P, Sandberg-Gertzen H. Platelet density and size in patients with inflammatory bowel disease. Thromb Haemost 1996:75:560-561.
5. Järemo P, Hansson G, Nilsson O. Elevated inflammatory parameters are associated with lower platelet density in acute myocardial infarctions with ST-elevation. Thromb Res 2000:100:471-478.
6. Järemo P, Lindahl TL, Lennmarken C, Forsgren H. The use of platelet density and volume measurements to estimate the severity of pre-eclampsia. Eur J Clin Invest 2000:30:1113-1118.
7. Milovanovic M, Nilsson E, Järemo P. Relationships between platelets and inflammatory markers in rheumatoid arthritis. Clin Chim Acta 2004:343:237-240.
8. Järemo P, Lindahl TL, Milovanovic M, Logander E, Fransson SG, Richter A. Inverse relationship between platelet density and reactivity at coronary angiography. Haemostasis 2001:31:55-60.
9. Järemo P, Lindahl TL, Fransson SG, Richter A. Substantial individual variations of platelet inhibition after loading doses of clopidogrel. J Int Med 2002:252:233-238.
10. Milovanovic M, Richter A, Fransson SG, Järemo P. Inverse relationships between coronary blood flow obstruction and platelet reactivity in stable angina pectoris. Platelets 2005:16:211-213.

Ange forskningsområdet

Hjärta och blodkärl

Decision

Decision date: 2008-08-18

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Lönemedel för doktorand M. Wijkman 8 veckor144 00052 8000 
Allmän forskningsersättning
Lönemedel för doktorand M. Milovanovic 6 månader 50% arbetstid198 810186 8100 
sum342 810239 6100 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: NSÖ

Contributes with 239610 SEK


Blodtryck i hemmiljö, inflammation och trombocytparametrar hos äldre patienter, som vårdats på sjukhus för stroke | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10788