Långtidsuppföljning av patienter med prolaktinom. | Application
Långtidsuppföljning av patienter med prolaktinom.
Registration number: LIO-10790
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Bertil Ekman, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: EM-kliniken, endokrin och diabetes
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-06-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Bertil Ekman
Överläkare, Endokrinmedicinska kliniken

Projektinformation

Sammanfattning

För 40 år sedan kände man inte till att det fanns hypofystumörer som bildade överskott av prolaktin (1). Man uppfattade tumörerna som icke hormonbildande och de flesta tumörer som upptäcktes var stora och behandlingen var kirurgi och strålbehandling.
På 70 talet upptäckte man att prolaktinbildande hypofystumörer hämmades av dopamin och behandling med dopaminagonister blev förstahandsbehandling.
Idag mätes prolaktin rutinmässigt vid utredning misstanke på hypogonadism och galaktorre men även vid menstruationsrubbningar och infertilitet. Senare års forskning har medfört att kunskaperna kring prolaktin ökat och man har funnit många olika prolaktinvarianter som kan ha olika effekter i kroppen (2).

Dopaminagonister har använts i över 30 år men än idag vet man inte om behandlingen måste vara livslång. Dopaminagonister har en del biverkningar som nästäppa, ortostatism,oro, sömnstörningar, mikrosömn och i enstaka fall har psykosutbrott rapporteras (jfr dopaminantagonister som används vid psykosbehandling). Under sista åren har oroande rapporter om att hjärtklaffskador är vanligare hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminagonister (3, 4). Det gäller även för dopaminagonisten cabergolin som används som förstandsmedel vid hyperprolaktinemi. Doserna vid behandling vid Parkinson är dock mycket högre än vid behandling av hyperprolaktinemi men det kan inte uteslutas att även mindre doser under mycket lång tid kan vara skadligt. Patienter med hyperprolaktinemi är idag unga vid diagnos och kanske kommer att rekommenderas behandling under hela livet. Det är därför extra viktigt att man kan grantera en rimlig säkerhet för behandlingen.

Mot detta kan vägas kirurgisk behandling som kan innebära bot om tumören ej växer invasivt. Operation kan dock medföra att hypofysen skadas och patienten kan hamna i ännu sämre läge med omfattande hormonsubstitution. Många patienter med invasiva tumörer som opererades strålbehandlades tidigare över hypofysen vilket oftast ledde till hypofysinsufficiens. Strålbehandling används mindre idag men kan behöva tillgripas vid intolerans mot dopaminagonister.

Det finns ett stort behov att ta reda olika behandlingsalternativ vid hyperprolaktinemi fungerar på lång sikt.

I Svenska hypofysgruppens regi startades 1991 en studie för långtidsuppföljning av prolaktinom. Deltagare från Sveriges 6 sjukvårdsregioner fanns med och studien leddes från Linköping av Dr Peter öhman.
Patienter med prolaktinom diagnostiserade mellan 1978 och 1981. Patienterna efterundersökter efter att minst 10 år gått från diagnos. Totalt inkluderades 81 patienter (55 kvinnor)i studien. Som primärbehandling vid diagnos fick 39 dopaminagonist, 35 kirurgi, 2 radioterapi och 5 ingen behandling. Vid 10 årsuppföljning såg man att att ytterligare ett antal opererats och att en del fick kompletterande behandling med dopaminagonist och strålbehandling. Orginaldata inkluderande livskvalitet (NPH och PGWB) finns bevarade och är ej publicerade.

Av Svenska hypofysgruppen har vi fått mandat att använda ovanstånde bakgrundsdata och efterundersöka patienterna efter 25 år för att kunna slutföra studien.

Varje region har representanter som tar fram data på sina patienter och rapporterar till koordinerande region som är Linköping.

Detta patient material är unikt då uppföljningstiden är mycket lång samt att det även finns primärt opererade patienter med i uppföljningen. Undersökningen kan bidra med ökade kunskaper om prognos och behandlingsresultat inklusive säkerhet av dopaminagonister.

Referenser

1.Kovacs, K., et al., Pituitary chromophobe adenomas consisting of prolactin cells: a histologic, immunocytological and electron microscopic study. Virchows Arch A Pathol Anat Histol, 1975. 366(2): p. 113-23.

2.Landberg Eva, Wahlberg Jeanette, Ekman Bertil. Detection of molecular variants of prolactin in human serum, evaluation of a method based on ultrafiltration. Clin Chim Acta, 2007. 376(1-2): p. 220-5.

3.Schade, R., et al., Dopamine agonists and the risk of cardiac-valve regurgitation. N Engl J Med, 2007. 356(1): p. 29-38.

4.Junghanns, S., et al., Valvular heart disease in Parkinson's disease patients treated with dopamine agonists: a reader-blinded monocenter echocardiography study. Mov Disord, 2007. 22(2): p. 234-8.

Ange forskningsområdet

Endokrinologi

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Patientbesök, databearbetning
Bertil Ekman
79 20079 2000ALF 3 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Patientbesök, databearbetning
Jeanette Wahlberg
52 80000 
Allmän forskningsersättning
Patientbesök, resekostnader, Forskningssjuksköterska, datainmatning, prövarmöten, publiceringskostnader140 00000 
sum272 00079 2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: EMK

Contributes with 79200 SEK


Långtidsuppföljning av patienter med prolaktinom. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10790