MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomar | Application
MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomar
Registration number: LIO-10816
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Stergios Kechagias, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: EM-kliniken, Universitetssjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Stergios Kechagias
Överläkare, Medicinska fakulteten, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Leversjukdomar är vanligt förekommande i befolkningen. Ca 8 % av männen och ca 5 % av kvinnorna i de nordiska länderna uppvisar förhöjda värden av S-ALAT, vilken är den känsligaste markören för leverskada. Prevalensen av leversjukdomar synes dessutom ökande eftersom nivåerna av S-ALAT är märkbart högre nu jämfört med tidigare (1).

I den kliniska vardagen upptäcks vanligen leversjukdomar antingen när patienten utvecklat komplikationer till kronisk leversjukdom eller i samband med påvisande av avvikande leverblodprover. I de fall kliniska tecken till s.k. dekompenserad leversjukdom utvecklats är leversjukdomen vanligen irreversibel och prognosen mycket dålig oberoende av orsaken till sjukdomen. Behandlingen inriktas hos majoriteten av patienterna på att lindra symptomen och endast en mindre andel blir aktuella för botande behandling med levertransplantation.

När leversjukdomen upptäcks pga. avvikande leverprover har patienten vanligtvis inga symptom och leversjukdomen är i de flesta fall antingen potentiellt reversibel eller så kan förloppet bromsas om ändamålsenlig behandling ges. I dessa fall företas vanligtvis en kompletterande utredning som förutom noggrann sjukhistoria också innefattar blodprover för att påvisa orsaken till leversjukdomen. Ofta utfaller dessa undersökningar normala och man är då hänvisad till att utföra leverbiopsi dels för att kunna ställa en definitiv diagnos och dels för att kunna värdera den histologiska svårighetsgraden. Vi har nyligen visat att histologisk gradering är den enda metod som är klinisk användbar för att prognostisera förloppet hos asymptomatiska individer med förhöjda leverprover pga. fettlever (2).

Leverbiopsi är emellertid en invasiv undersökning och som sådan behäftad med risk för komplikationer. Visserligen är mortaliteten låg (0,1-0,3 %) men morbiditeten är inte försumbar (minst måttlig smärta hos ca 3 %, vasovagala reaktioner med blodtrycksfall hos ca 3 %, signifikant blödning med reduktion av hemoglobin > 20 g/L hos ca 0,5 %) (3). Utöver dessa nackdelar erbjuder leverbiopsi en möjlighet att undersöka en mycket begränsad del av levern varvid det finns en betydande risk för att värderingen av även diffusa leversjukdomar blir otillförlitlig (4).

Det finns således ett behov av att införa en metod som potentiellt kan ersätta leverbiopsi i diagnostiken. Försök i detta avseende har gjorts med särskilda blodprover (5,6) och ultraljudsundersökning med speciell metodik (7) men dessa har inte kunnat införas i klinisk rutin pga. otillräcklig sensitivitet och specificitet.

Protonmagnetresonansspektroskopi (1H MRS) möjliggör icke-invasiv mätning av fettinnehåll i levervävnad. I ett flertal publikationer har metoden visats ha hög reproducerbarhet och noggrannhet (8). Tekniken har också visat sig användbar i studier på större befolkningsgrupper då den har den stora fördelen att förfettningen kan mätas kvantitativt utan några hälsorisker med mättekniken (9).

31P MRS ger icke-invasiv information angående fibrosutveckling i levern (10). Detta genom att karaktäristiska förändringar av koncentrationer av fosfomonoestrar (PME), fosfodiestrar (PDE) respektive adenosintrifosfat (ATP) detekteras i levervävnaden. Möjligheten att kombinera fosforspektroskopi med protonspektroskopi har en stor fördel även för noggrannheten i mätningen eftersom fettinnehåll i levern har en undanträngande effekt som bör korrigeras vid analys av fosformetabolitkoncentrationer.

Syftet med projektet är att validera om magnetkameraundersökning är en tillförlitlig metod vid diagnostiken av leversjukdomar. Detta kommer att göras genom att låta 100 patienter som ska genomgå leverbiopsi även genomgå magnetkameraundersökning och därefter jämföra de resultaten av de bägge undersökningarna.

Referenser

1.Stromme JH, Rustad P, Steensland H, Theodorsen L, Urdal P. Reference intervals for eight enzymes in blood of adult females and males measured in accordance with the International Federation of Clinical Chemistry reference system at 37 degrees C: part of the Nordic Reference Interval Project. Scand J Clin Lab Invest. 2005;65:83-4.

2.Ekstedt M, Franzén LE, Mathiesen UL, Thorelius L, Holmqvist M, Bodemar G, Kechagias S. Long-term follow-up of patients with NAFLD and elevated liver enzymes. Hepatology 2006;44:865-73.

3.Grant A, Neuberger J. Guidelines on the use of liver biopsy in clinical practice. Gut 1999;45(Suppl IV):IV1-IV11.

4.Ratziu V, Charlotte F, Heurtier A, Gombert S, Giral P, Bruckert E, Grimaldi A, Capron F, Poynard T; LIDO Study Group. Sampling variability of liver biopsy in nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology, 2005;128:1898-906.

5.Ratziu V, Massard J, Charlotte F, Messous D, Imbert-Bismut F, Bonyhay L, Tahiri M, Munteanu M, Thabut D, Cadranel JF, Le Bail B, de Ledinghen V, Poynard T, LIDO Study Group; CYTOL study group. Diagnostic value of biochemical markers (FibroTest-FibroSURE) for the prediction of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. BMC Gastroenterol 2006;6:6.

6. Rydén I, Påhlsson P, Lindgren S. Diagnostic accuracy of alpha(1)-acid glycoprotein fucosylation for liver cirrhosis in patients undergoing hepatic biopsy. Clin Chem 2002;48:2195-201.

7. Verveer C, de Knegt RJ. Non-invasive measurement of liver fibrosis: application of the FibroScan in hepatology. Scand J Gastroenterol Suppl 2006;243:85-8.

8.Longo R, Pollesello P, Ricci C, Masutti F, Kvam BJ, Bercich L, Croce LS, Grigolato P, Paoletti S, de Bernard B, et al., Proton MR spectroscopy in quantitative in vivo determination of fat content in human liver steatosis. J Magn Reson Imaging. 1995;5:281-5.

9.Szczepaniak LS, Nurenberg P, Leonard D, Browning JD, Reingold JS, Grundy S, Hobbs HH, Dobbins RL.Magnetic resonance spectroscopy to measure hepatic triglyceride content: prevalence of hepatic steatosis in the general population. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005;288:E462-8.

10. Noren B, Lundberg P, Ressner M, Wirell S, Almer S, Smedby O. Absolute quantification of human liver metabolite concentrations by localized in vivo 31P NMR spectroscopy in diffuse liver disease. Eur Radiol. 2005;15:148-57.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
155500155 500128 0000ALF 128 tkr
sum155 500128 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: EMK

Contributes with 128000 SEK


MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10816