Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldöd | Application
Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldöd
Registration number: LIO-10818
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Anders Rosén, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Cellbiologen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-10
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Rosén
Professor emeritus, Cellbiologen

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

1. Studium av B-kronisk lymfatisk leukemi (KLL)-cellers interaktion med celler i mikromiljön.
Närmiljön i proliferativa (=celldelnings)-centra i benmärg och lymfknutor, vilka återfinnes hos de flesta KLL patienter, bildar en tät mikromiljö liknande normala centra för antigen-driven proliferation. De består av KLL celler, T-celler och stromaceller. Frågeställning: Hur påverkar dessa by-stander celler KLL cellers överlevnad? Vi fann tidigare att proteinet tioredoxin (Trx) skyddar KLL celler mot celldöd in vitro (Nilsson/Rosén et al. Blood, 2000). Färska fynd rörande Trx roll in vivo, visar att anti-Trx antikroppar kan blockera effekten (Bäckman/Rosén et al. Haematologica, in press, 2007).
2. Analys av B-cell receptor-specificitet: Under det senaste årtiondet har det tilldragit sig ett stort intresse men också kontroverser kring de mekanismer som orsakar expansionen av monoklonala B-celler i KLL. Har KLL cellerna undergått antigen-stimulering? Mycket tyder på att KLL prekursorer aktiveras kontinuerligt av (auto)antigen via sin B-cell receptor (BCR), vilket i längden leder till ökad risk för genetiska lesioner. Proteomik-analyser och mass-spektrometri-data från vår grupp visar på unika autoantigen (Tobin, Rosén, Rosenqusit Hematol Oncol, 2006; Lanemo/Rosén et al. subm 2007).

Klinisk betydelse: En djupare insikt om uppkomstmekanismer vid KLL, som denna studie torde leda till, inbegriper klarläggande av redox-proteiners tillväxtegenskaper och betydelsen av kontinuerlig signalering via B-cellsreceptorn. Möjligheter att undersöka två helt nya koncept för terapi föreligger. Nuvarande terapi för KLL är inte kurativ. De nya koncepten inbegriper dels toxin-kopplade antigen som kan eliminera de klonalt expanderande KLL-cellerna utan att röra normala celler, dels ”svält” av KLL-celler i proliferativa centra genom att strypa Trx-tillgång. Båda dessa koncept har visats experimentellt vara framgångsrika in vitro vilket öppnar upp för möjligheter att inleda in vivo studier.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Anders Rosén och medarbetare presenterar sina senaste forskningsrön: titeln på seminariet är "Infektioner kan driva på utveckling av vuxenleukemi", Helt nya fynd avseende kronisk lymfatisk leukemi presenteras.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldöd | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10818